Prinsip Keanjalan Fatwa Menurut Perspektif Syarak

The Principle of Flexibility of Fatwa According to Syarak’s Perspective

Authors

  • Abdul Manan Ismail Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Syukran Baharuddin Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.558

Keywords:

Fatwa, prinsip keanjalan, Syarak

Abstract

Fatwa boleh ditakrifkan sebagai suatu penerangan mengenai hukum Syarak iaitu Undang-Undang Islam yang mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasul Allah SWT.  Sesuatu fatwa yang dikeluarkan tersebut bersifat anjal kerana ia boleh berubah mengikut perubahan yang merangkumi aspek masa, tempat, situasi dan realiti. Walau bagaimanapun, keanjalan tersebut mestilah berdasarkan kepada beberapa garis panduan yang telah ditetapkan oleh Syarak. Oleh itu, kajian ini akan memperjelaskan prinsip keanjalan fatwa menurut perspektif Syarak. Kajian berbentuk kualitatif ini telah menggunakan metode dokumentasi sebagai kaedah kajian. Data yang diperoleh kemudiannya akan dianalisis secara analisis dokumen bagi mencapai matlamat kajian. Hasil kajian menunjukkan, syariat Islam mempunyai dua komponen utama iaitu thabat yang merangkumi usul dan nilai manakala anjal berkaitan perkara cabang dan hal ehwal dunia. Berdasarkan kepada prinsip keanjalan fatwa, sesuatu fatwa boleh menerima perubahan berdasarkan kepada perubahan masa, keadaan, realiti dan tempat. Oleh itu, keanjalan hukum ini amat signifikan dalam memutuskan kemaslahatan manusia seiring peredaran zaman dan tempat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qur’an.

Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail, al-(2007). Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.

Al-Ashqar, Muhammad Sulayman. 1993. al-Futya wa Manahij al-Ifta’, Amman, Dar al-Nafa’is.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad Bin Ali al-Sayyid al-Zain Abi al-Hasan al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, t.th. al-Ta’rifaat. Kaherah: Maktabah Mustafa Bab al-Halabiy wa Auladuh.

Al-Mahalli, Syams al-Din Muhammad. 1982. Hasyiah al-Bannani ala Matn Jam’u al-Jawami’. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Yusof. 1995. Al-Fatwa Bayn al-Indhibat wa al-Tasayyub. Cet. Ke-2. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.

Al-Qarafi Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Idris al-Shanhaji, 2001. Kitab al-Furuq. Kaherah: Dar al-Salam.

Al-Suyuti, Abdul Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin. (1982). Taqrir al-Istinad Fi Tafsir al-Ijtihad. Iskandariyyah: Dar al-Da’wah, m.s 47-50.

e-Fatwa Penang. 2017. Pelaburan dalam Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Skim Amanah Saham Bumiputera (ASB) serta Dividen atau Bonus yang Diterima. Diambil daripada http://efatwa.penang.gov.my/fatwa_details.php?fatwaid=1027

Hasan Mahmud Abd al rauf Muhammad. (2020). Murunat al-Fatwa fi al-Shari’at al-Islamiyyah : dar al-Ifta’ al-Misriyyah Anmuzajan. Majallat al-Buhuth al-Fiqhiyyah wa al-Qanuniyyah. Jilid 35. Bil. 1. Kaherah: Al-Azhar University.

Ibn Hamdan, Ahmad bin Hamdan al-Harraniy al-Hanbaliy. 1397H. Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti. Cet. ke-3. Beirut: Al-Maktab al-Islamiyy.

Ismail, A. M. & Baharuddin A. S. (2021). Prinsip Ketelitian dalam Pengeluaran Fatwa. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2). https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.

Ismail, A. M. (2020). Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemik COVID19. Journal of Fatwa Management and Research, 21(1).

Jabatan Mufti Negeri Selangor. 2006. Hukum Pelantikan Hakim Syar’ie Wanita. Diambil daripada https://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa/2006/725-hukum-pelantikan-hakim-syar-ie-wanita

Jabatan Mufti Negeri Selangor. 2016. Fatwa Hukum Pelantikan Hakim Syar’ie Wanita. Diambil daripada https://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa/2016/664-fatwa-hukum-pelantikan-hakim-syar-ie-wanita

Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. (2017). Diambil daripada https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=keanjalan

Published

2023-09-30

How to Cite

Ismail, A. M. ., & Baharuddin, A. S. (2023). Prinsip Keanjalan Fatwa Menurut Perspektif Syarak: The Principle of Flexibility of Fatwa According to Syarak’s Perspective. Journal of Fatwa Management and Research, 28(3), 159–171. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.558

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>