Pendekatan Ijtihad Jama‘I dalam Pengharmonisasian Ikhtilaf Fuqaha

Collective Ijtihad Approach in Harmonizing Differences of Opinion Amongst the Jurists

Authors

  • Syed Salim Syed Shamsuddin iPensyarah Kanan
  • Abdul Manan Ismail Pensyarah Kanan

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol12no1.4

Keywords:

Differences of opinion, ijtihad, fatwa, fiqh, usul al-fiqh., Ikhtilaf, ijtihad, fatwa, fikah, usul fikah.

Abstract

Islam celebrates the different opinions among Muslim jurists and mujtahids in fiqh matters. These differences, if accepted collectively as a whole, shall definitely result to better outcomes, which could promote harmonization among them. This article briefly explains how the collective ijtihad (al-ijtihad  al-jama‘i) approach is useful, as a means to promote unity in these different opinions of fiqh. Using the qualitative method, writings of previous and recent scholars relating to ikhtilaf and ijtihadic matters are critically analysed. Findngs of the study clearly shows that different opinions among jurists are permissible and acceptable, as long as it remains confined to certain principles, which does not lead to further divergence and conflict in the society. Surprisingly through collective ijtihad, once these differences are put together, similarities among juristic opinions can eventually be seen. Thus agreement among jurists, particularly on contemporary societal issues, is vital to ensure its ability to cope with vast modern technologies and inventions, particularly to respond and provide answers through  new fatwas and ijtihad.

Keywords: Differences of opinion, ijtihad, fatwa, fiqh, usul al-fiqh.

ABSTRAK

Perbezaan pendapat dalam permasalahan fikah (ikhtilaf fiqhi) yang berlaku dalam kalangan fuqaha dan mujtahid merupakan satu lumrah dalam syariat Islam. Kepelbagaian pendapat dan pandangan ini jika dikumpulkan akan dapat menghasilkan buah fikiran yang lebih bernas dan baik sekaligus dapat menyatukan kepelbagaian tersebut demi mengharmonisasikan percanggahan yang berlaku. Artikel ini menghuraikan pendekatan ijtihad secara kolektif (ijtihad jama‘i) sebagai wadah untuk mencari titik pertemuan di antara ikhtilaf yang berlaku dalam fikah. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif melalui analisis dokumen terhadap karangan para ulama terdahulu dan terkini yang berkaitan dengan permasalahan ikhtilaf dan ijtihad. Hasil kajian menunjukkan perbezaan dan percanggahan pendapat dalam kalangan fuqaha ini diterima selagi ia mengikut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan serta tidak membawa kepada perpecahan sesama masyarakat. Selain itu, didapati bahawa ijtihad jama‘i mampu menghimpunkan pandangan-pandangan tersebut yang akhirnya akan melahirkan pandangan yang sama atau hampir sama. Ini penting bagi menangani kepesatan teknologi dan penemuan-penemuan baharu yang semakin kompleks yang memerlukan kepada fatwa dan ijtihad baharu serta sesuai dengan keperluan semasa.

Kata kunci: Ikhtilaf, ijtihad, fatwa, fikah, usul fikah.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Syed Salim Syed Shamsuddin, iPensyarah Kanan

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Abdul Manan Ismail, Pensyarah Kanan

 Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Abdullah bin Mohammad Basmih. 1990. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-Quran 30 Juzuk. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri

Abu Zahrah. 1989. Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah Fi al-Siyasah Wa al-‘Aqaid Wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah. Al-Qahirah: Dar al-Fikr

‘Ali Jum‘ah. 2004. Aliyyat al-Ijtihad. Al-Qahirah: Dar al-Risalah.

Al-Dimyati, Ahmad bin Muhammad. 2010. Hasyiah al-Dimyati ‘Ala Syarh al-Waraqat. Fatani: Matba‘ah Ben Halabi.

Al-‘Ulwani, Taha Jabir Fayyadh. 1995. Adab al-Ikhtilaf Fi al-Islam. Cet. 6. Virginia: al-Ma had al-Alami Li al-Fikr al-Islamiyy

Al-Durayni, Muhammad Fathi. 1994. Buhuth Muqaranah Fi al-Fiqh al-Islamiyy Wa Usulih. Jilid 1. Beirut: Muassasah al-Risalah

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1997. Al-Mustasfa Min Ilm al-Usul. Jilid 1. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al- Arabi

Al-Majlis al-A‘la li al-Syu’un al-Islamiyyah. T.t. Mausu‘ah al-Fiqh al-Islamiyy. Jilid 4. Al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Misriyy

Al-Qaradawi, Yusuf. 1998. Al-Ijtihad al-Mu‘asir Bayn al-Indhibat Wa al-Infirat. Edi. Ke-2. Beirut: Al-Maktab al-Islamiyy

Al-Qaradawi, Yusuf. 1994. Al-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Ikhtilaf al-Mashru‘ Wa al-Tafarruq al-Mazmum. Cet. 5. Al-Qahirah: Dar al-Sahwah

Al-Syarafi, ‘Abd al-Majid al-Susuwah. 1998. Al-Ijtihad al-Jama‘i fi al-Tashri‘ al-Islamiyy. Kitab al-Ummah. Bil. 62. Qatar: Wizarat al-Auqaf Wa al-Shu’un al-Islamiyyah

Al-Zuhaily, Wahbah. 2011. Al-Ijtihad fi ‘Asrina Haza Min Haith al-Nazariyyah wa al-Tatbiq. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies. Vo. 4. No. 1-2. Kyoto: Kyoto University Research Information Repository

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2002. Kamus Dewan. Ed. ke-3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin bin Muhammad. 1990. Lisan al-‘Arab. Jilid 9. Beirut: Dar al-Sadir

Lokmanulhakim Husssain. 2013. Ijtihad Jama‘i Dalam Penetapan Hukum Syarak: Aplikasi di Malaysia. Cet. 1. Nilai: INFAD Universiti Sains Islam Malaysia

Madkur, Muhammad Salam. 1973. Manahij al-Ijtihad Fi al-Islam Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah Wa al-‘cAqaidiyyah. Jilid 1. Al-Kuwait: Jami‘at al-Kuwait

Marjan binti Muhammad. 2000. Al-Ijtihad al-Jama‘i Bayn al-Nazariyyat Wa al-Tatbiq: Maliziya Namuzajan. (Tesis Master). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Sano, Qoutoub Moustapha. 2004. Al-Ijtihad al-Jama‘i al-Manshud fi Dhau’ al-Waqi‘ al-Mu‘asir. Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid

Sano, Qoutoub Moustapha. 2004. La Inkar Fi Masail al-Ijtihad. Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid

Sano, Qoutoub Moustapha. 2000. Mu‘ jam Mustalahat Usul al-Fiqh. Dimashq: Dar al-Fikr

Syed Salim bin Syed Shamsuddin. 2002. Al-Ikhtilaf al-Fiqhi Wa Mada ‘Alaqatihi Bi al-Tabdi‘ Fi al-Fiqh al-Islamiyy: Dirasah Tahliliyyah Tatbiqiyyah. (Tesis Master). Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Published

2018-07-09

How to Cite

Syed Shamsuddin, S. S., & Ismail, A. M. (2018). Pendekatan Ijtihad Jama‘I dalam Pengharmonisasian Ikhtilaf Fuqaha: Collective Ijtihad Approach in Harmonizing Differences of Opinion Amongst the Jurists. Journal of Fatwa Management and Research, 12(1), 22–36. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol12no1.4

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>