Pelantikan Mufti Wanita di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti

The Appointment of Female Mufti in Malaysia: An Analysis on The Views of Fatwa Members

Authors

  • Irwan Mohd Subri Professor Madya Dr. Pengarah
  • Ahmad Wifaq Mokhtar Profesor Madya Dr. Timbalan Pengarah
  • Azman Ab Rahman Profesor Madya Dr
  • Hishomudin Ahmad Dr. Pensyarah Kanan
  • Norzulaili Mohd Ghazali Pensyarah
  • Nur Fatin Halil Pelajar Sarjana Syariah

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol9no1.40

Abstract

The appointment of a mufti amongst the women is a new issue to be discussed. Throughout the history of the institution of fatwa in Malaysia, woman has never been appointed as mufti even though there is no prohibition either in Islamic law and the laws of Malaysia which states that women cannot be appointed as mufti. This article aims to seek the views of fatwa members on the appointment of female mufti. This study is a form of qualitative study by conducting focus group interviews method on 4 persons from fatwa members namely a mufti, two deputy muftis and an officer in mufti department. Their views on the appointment of female mufti in Malaysia also obtained in form of written comments. The results from the analysis of fatwa members’ views found that women can become a mufti but the job scopes of a mufti should be defined further and adapted to the feasibility of a woman from the point of Islamic law. The appointment of female mufti also need to consider ‘uruf or custom in Malaysia. Thus, the authors concluded that a model of female mufti’s job scopes should be construct with modification from existing mufti’s jobscope if woman be appointed as a mufti in the future.

Keywords: Mufti, female, analysis, department of mufti.

Abstrak

Pelantikan mufti daripada kalangan wanita merupakan satu isu yang baru. Sepanjang sejarah institusi fatwa di Malaysia, belum pernah wanita dilantik menjadi mufti sedangkan tiada larangan yang jelas sama ada dalam hukum syarak dan undang-undang Malaysia yang menyatakan bahawa wanita tidak boleh dilantik sebagai mufti. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa pandangan beberapa jabatan mufti berkenaan pelantikan mufti di Malaysia daripada kalangan wanita. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kualitatif dengan melaksanakan kaedah temubual secara kumpulan fokus terhadap 4 orang utama di jabatan mufti iaitu seorang mufti, dua orang timbalan mufti dan seorang pegawai di jabatan mufti. Pandangan mereka terhadap terhadap isu pelantikan mufti wanita di Malaysia juga diperolehi secara bertulis. Hasil analisis pandangan pakar melalui temubual dan secara bertulis mendapati bahawa wanita boleh menjadi mufti namun bidang tugas seorang mufti perlu didefinisikan dengan lebih lanjut dan disesuaikan dengan kelayakan seorang wanita dari sudut syarak. Pelantikan mufti wanita juga perlu mengambil kira uruf dan adat di Malaysia. Justeru, penulis membuat kesimpulan bahawa satu model bidang kuasa mufti wanita perlu dibina dengan pengubahsuaian bidang kuasa mufti yang sedia ada sekiranya wanita dilantik menjadi mufti pada masa akan datang.

Kata kunci: Mufti, wanita, analisis, jabatan, mufti.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Irwan Mohd Subri, Professor Madya Dr. Pengarah

Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD).

Ahmad Wifaq Mokhtar, Profesor Madya Dr. Timbalan Pengarah

Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD).

Azman Ab Rahman, Profesor Madya Dr

Fakulti Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Hishomudin Ahmad, Dr. Pensyarah Kanan

Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Norzulaili Mohd Ghazali, Pensyarah

Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Nur Fatin Halil, Pelajar Sarjana Syariah

Fakulti Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

References

RUJUKAN

Buku
al-Shatibiyy, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhamiyy. 2003. Al-Muwafaqat. Dar Ibnu al-Qayyim.
Ibnu Hamdan, Ahmad bin Hamdan al-Harraniyy al-Hanbaliyy. 1380H. Sifat al-Fatwa wa al-Muftiyy wa al-Mustaftiyy. Damsyik: Manshurat al-Maktab al-Islamiyy.
al-Nawawiyy, Abu Zakariyya Muhy al-Din Yahya bin Sharaf.1997. Adab al-Fatwa wa al-Muftiyy wa al-Mustaftiyy: Muqaddimat al-Majmuc Sharh al-Muhadhdhab. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibnu al-Qayyim al-Jawziyy. 1991. Iclam al-Muwaqqicin cAn Rabb al cAlamin. Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.
Nadiyah al-cUmariyy. 1981. al-Ijtihad Fi al-Islam. Kaherah: Mu’assasat al-Risalah.
Muhammad Khayrat. 1975. Markaz al-Mar’ah Fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Macarif.
Muhammad Sulayman cAbdullah al-Ashqar. 1976. al-Futya wa Manahij al-Ifta’. Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah.
Othman Haji Ishak. 1981. Fatwa Dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
Umaymah Abu Bakr & Huda al-Sacdiy. 2001. al-Mar’ah wa al-Hayah al-Diniyyah Fi al-cUsur al-Wusta Bayna al-Islam wa al-Gharb. Kaherah: Mu’assasat al-Mar’ah wa al-Zakirah.
Denzin, NK. 1978. The Research Act: A Theoretical Introduction in Sociological Methods. McGraw-Hills: New York.

Jurnal
Hasnan Kasan. 2010. Institusi Fatwa Dalam Perundangan Negara: Satu Penilaian Menurut Siasah Syar’iyyah. Jurnal Pengajian Umum Bil. 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
Raihanah Abdullah. 2003. Muslim Women in Malaysia. Women In Malaysia: Breaking Boundaries. Editor: Azizah Hamzah & Roziah Omar. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Jasmi, K. A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatitif in Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 at Puteri Resort Melaka on 28-29 Mac 2012. Organized by Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Temenggong Ibrahim, Jalan Datin Halimah, 80350 Johor Bahru, Negeri Johor Darul Ta'zim.
MacIntosh J. 1981. Focus groups in distance nursing education. Journal of Advanced Nursing 18: 1981-85.
Goss J.D., Leinbach T.R. 1996. Focus groups as alternative research practice. Area 28 (2): 115-23.
Kitzinger J. 1995. Introducing focus groups. British Medical Journal 311: 299-302.

Enakmen
Enakmen 1 Tahun 2003, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Bahagian III - Pelantikan Mufti, Kuasa Dalam Hal Ehwal Agama, Jawatankuasa Fatwa Dan Fatwa Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Nasional. Seksyen 44. Pelantikan Mufti dan Timbalan Mufti.

Temubual
Sahibus Samahah Dato’ Setia Hj. Mohd Tamyes bin Abd Wahid, Mufti Negeri Selangor. 7 April 2016.
Tuan Nor Azamir bin Alias, Timbalan Mufti Negeri Sembilan. 7 April 2016.
Tuan Che Mat bin Che Deraman, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan. 7 April 2016.
Tuan Mohd Ali bin Zainal, Pegawai Hal Ehwal Islam Bahagian Fatwa dan Buhuth Jabatan Mufti Melaka. 7 April 2016.

Published

2018-07-12

How to Cite

Mohd Subri, I., Mokhtar, A. W., Ab Rahman, A., Ahmad, H., Mohd Ghazali, N., & Halil, N. F. (2018). Pelantikan Mufti Wanita di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti: The Appointment of Female Mufti in Malaysia: An Analysis on The Views of Fatwa Members. Journal of Fatwa Management and Research, 9(1), 75–85. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol9no1.40

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>