Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syariʻah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi

Arguments In Applying Maqasid Syariʻah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis

Authors

  • Muhammad Mustaqim Roslan Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
  • Anwar Osman Zainuri Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464

Keywords:

Fatwa, ijtihad, konflik, Maqasid Syariah, penerapan

Abstract

Ijtihad maqasidi ialah penerapan maqasid syariah dalam semua proses hal ehwal ijtihad untuk mendapatkan hukum-hakam yang harmoni demi menjaga lima prinsip asasnya iaitu agama, jiwa, akal, keturunan mahupun harta serta menolak segala kerosakan. Namun begitu, sesuatu fatwa akan terkesan apabila berlakunya perselisihan dalam menerapkan maqasid syariah. Oleh yang demikian artikel ini mengetengahkan objektif utama iaitu mengenal pasti konflik penerapan maqasid syariah dalam pengeluaran fatwa. Falsafah di sebalik artikel ini ialah interpretif dan menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengadaptasikan reka bentuk kajian. Kaedah pengumpulan dan analisis data ialah analisis kandungan dokumen dengan menganalisis sampel utama daripada peruntukan dalam al-Quran dan Sunnah. Ia  dijadikan sebagai data primer dalam kajian ini kerana data tersebut adalah daripada sumber langsung, berautoriti dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pandangan atau pendapat individu. Selain itu juga, data sekunder bagi kajian ini ialah perbahasan yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir, buku-buku akademik, jurnal dan kajian ilmiah lepas digunakan dalam artikel ini. Hasil dapatan menunjukkan bahawa proses ijtihad melalui pemahaman nas sahaja tanpa saduran maqasid syariah dan proses ijtihad melalui saduran maqasid syariah yang berlebihan dari pemahaman nas merupakan antara konflik ijtihad maqasidi yang perlu diawasi. Oleh yang demikian, pihak-pihak berautoriti perlu sentiasa berhati-hati dalam memahami nas syarak agar pengeluaran fatwa yang dilakukan adalah lebih harmoni berkonsepkan ijtihad maqasidi.

Kata kunci: Fatwa, ijtihad, konflik, Maqasid Syariah, penerapan

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Aziz, S. (2016). Maqasid al-Syariah dalam Perlembagaan Persekutuan: Suatu Perbahasan Awal. Jurnal Kanun.

Abu Zahrah, M. (1965). Usul al-Fiqh. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Al-Fayyumi, A. I. (t.t). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir (Jld. 7).

Al-Khadimi. (2010). Ijtihad Maqasidi (ed. Pertama). Dar Ibn Hazm.

Al-Qaradawi, Y. (t.t). Al-Ijtihad al-Mu'asir Bayn al-Indibat wa al-Infirat. Dar Al-Tawzi’ wa al-Nashr al-Islamiyyah.

Al-Qazwini, I. F., & Ahmad, A. a.-H. (1986). Mujmal al-Lughah (Jld. 3). (Z. A.-M. Sultan, Ed.) Mu'assasah al-Risalah.

Al-Sayuti, J. (1983). Al-Radd ‘ala Man Akhlad ila al-Ard. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

Al-Sharbini. (1994). Mughni al-Muhtaj. Kaherah: Al-Maktabah al-Tawfiqiyyah.

Al-Zarkashi, M. (1992). Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh. Hurghada: Dar Al-Sofwah.

Al-Zuhayli, W. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami (Jld. 2). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Bhari, A. B. (2010). Maslahah Sebagai Satu Justifikasi Terhadap Keharusan Sambutan Maulidur Rasul di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ghalayayni, M. (1986). Jami’ al-Durus al-'Arabiyyah. Beirut: Manshurat al-Maktabah al-'Asriyyah.

Ibn Baz, '.-A. (t.t). Hukm al-Islam fi Man Za’am Ann al-Qur'an Mutanaqid aw Mushtamil ‘ala Ba’d al-Khurafat. Didapatkan Ogos 4, 2018, daripada http://www.binbaz.org.sa/mat/8204

Ibn Hazm, A. I. (2001). Al-Muhalla Sharh al-Mujalla (ed. Ketiga, Jld. 1). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Janah, R. (2020). Aliran Kalam Jabariah Dan Mu’tazilah. STAI Binamadani Tangerang.

Kashim, M. I., Hasim, N. A., Othaman, R., Khalid, R., Samsudin, M. A., Yahaya, M. Z., . . . Zin, D. M. (2018). Najis (Tinja) Manusia daripada Perspektif Sains dan Islam Serta Amalan Pemakanan Sunnah. Jurnal Sains Malaysiana.

Mawardi, A. I. (2010). Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyyat dan Evolusi Maqasid al-Syariah dari Konsep ke Pendekatan. Yogyakarta.

Munawwir, A. W. (1997). Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif.

Namlah, A. K. (2009). Al-Muhadhdhab fi 'Ilm Usul al-Fiqh al-Muqarin (ed. Kelima). Riyadh: Maktabah al-Rushd.

Nurdiana, L. (2013). Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Acara Kajian Kitab Kuning “Shahih Bukhari” di TVRI. UIN Syarif Hidayatullah.

Raysuni, A. (1992). Nazariyyah al-Maqasid ‘Ind al-Imam al-Shatibi. Al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami.

Raysuni, A. (2014). Nazariyyah al-Maqasid ‘Ind al-Imam al-Shatibi. Kaherah: Dar al-Kalimah.

Roselea, M. I., Meeranganib, K. A., Haruna, M. S., & Ariffin, M. F. (2021). Ijtihad Semasa di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep dan Keperluannya. Jurnal UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies.

Shawqi, A.-H. B. (t.t). Al-Nass al-Asli li Khitab. Didapatkan Ogos 4, 2018, daripada alawan.org: http://www.alawan.org

Umar, A. M. (2008). Mu’jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'asirah. 'Alam al-Kutub.

Wahid, H. A., Sharifuddin, N. M., & Ramli, M. A. (2015). Penggunaan Air Banjir Ketika Bencana Banjir: Kajian Menurut Perspektif Halal Haram. International Convention on Islamic Management 2015. Universiti Malaya.

Zaki, E. A. (2008). Apa Itu Islam? Menerangkan Islam Secara Mudah dan Lengkap. PTS.

Published

2023-01-15

How to Cite

Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. . (2023). Kekhilafan Menerapkan Maqasid Syariʻah Dalam Pengeluaran Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi: Arguments In Applying Maqasid Syariʻah In The Fatwa Issuance: An Ijtihad Maqasidi Analysis. Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 132–148. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.464