Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqasid Syariah

Analysis of Literature on the Study of Zakat and Maqasid Syariah

Authors

  • Azri Bhari Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Luqman Abdullah Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Asyrof Zaki Yaakob Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohammad Mahyuddin Khalid Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Faiz Mohamed Yusof Pensyarah Kanan ACIS, UiTM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.285

Keywords:

literatur, fatwa, zakat, maqasid shariah

Abstract

Scenario of fatwa pronounced by the fatwa institution in Malaysia is constantly evolving in accordance with the principles of Islamic law which are flexible and accommodate the changing environment. Recent development shows that the pronouncement of fatwa on zakat is no longer directly tied to the view of Shafie school of thought. This development shows the openness by the fatwa institution in accepting the opinions and views of other school of thought and contemporary Muslim jurist in issuing ruling and fatwa related to zakat. This can be seen in the current scenario of ruling and fatwa pronounced are shifting from using the views of Shafie school of thought to views from other school or contemporary jurist. Various studies have been conducted which discuss the fatwa, zakat and maqasid sharia in the form of dissertation, thesis, book or journal article. This article aims to review the literature related to the fatwa on zakat and the use of maqasid al-shariah which will be conducted descriptively using the library documentation research method. This study found that the use of maqasid al-shariah has been written in many languages, aspects and applications. However, no specific study has been made in relation to the maqasid of fatwa of zakat in Malaysia.

Abstrak

Senario fatwa yang diputuskan oleh institusi fatwa di Malaysia sentiasa berkembang dari semasa ke semasa selaras dengan prinsip hukum Islam yang bersifat fleksibel dan meraikan perubahan persekitaran. Mutakhir ini memperlihatkan penentuan sesuatu fatwa zakat tidak lagi secara langsung terikat dengan mazhab Syafie. Ini menunjukkan keterbukaan penerimaan pendapat pelbagai mazhab yang lain dan pandangan sarjana hukum fiqh kontemporari oleh pihak berautoriti dalam mengeluarkan hukum atau fatwa berkaitan zakat masa kini. Hal ini boleh dilihat terhadap senario hukum dan fatwa yang berubah daripada sandaran mazhab Syafie kepada pandangan mazhab lain atau pandangan tokoh fiqh kontemporari. Terdapat pelbagai penyelidikan telah dijalankan yang membincangkan fatwa, zakat dan maqasid syariah dalam bentuk tulisan disertasi, tesis, buku atau artikel jurnal. Artikel ini bertujuan mengkaji literatur yang berkaitan dengan fatwa zakat dan penggunaan maqasid al-shariah yang akan dikaji secara deskriptif menggunakan kaedah penyelidikan dokumentasi perpustakaan. Kajian ini mendapati bahawa penggunaan maqasid al-shariah telah ditulis dalam pelbagai bahasa, aspek dan aplikasi. Walau bagaimanapun, tiada kajian khusus yang dihasilkan berkaitan dengan maqasid fatwa zakat di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BUKU BAHASA ARAB

‘Ilal al-Fasi. Maqasid Shari‘ah al-Islamiyyah wa Makarimuha. Misr: Dar al-Salam lil Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘ wa al-Tarjamah, 2011.

‘Ulwan, ‘Abd Allah Nasih. Aḥkām al-Zakāh ‘ala Daw’ al-Madhāhib al-‘Arba‘ah. Cet. ke-8. Qāhirah: Dār al-Salām, 2007.

Al-Amīdī, Sayf al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad. al-Iḥkām fī Usūl al-Aḥkām. Jilid ke-3. T.tp.: Muassasah al-Nur, 1388H.

Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. Maqasid al-Shari‘ah ‘ind Ibn Taymiyyah. Urdun: Dar al-Nafais, 2000.

Al-Ghafili, Abdullah bin Mansur. Nawazil al-Zakah Dirasah Fiqhiyyah Ta’siliyyah al-Mustajiddat al-Zakāh. Riyaḍ: Dārul Mayman, 2008.

Al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad. al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. Jilid 1. Bayrut : Mua’ssasah al-Risalah, 1997.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Jilid 1. Bayrūt: Dar al-Ma‘rifah, 2004.

Al-Jarjāwiy, ‘Alī Aḥmad. Ḥikmah al-Tashrī‘ wa Falsafatuhu, terj. Puli Taslim MA. Kuala Lumpur: Darul Nu’man, 2005.

Al-Jazirī, ‘Abd al-Rahman bin Muḥammad ‘Uwad. Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazahib al-‘Arba‘ah. Jilid 1. Bayrūt: Dār Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, t.t.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa falsafatihā fi Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah. Cet. ke-25. Jilid ke-2. Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2006.

Al-Raysuni, Ahmad. Nazariyyah al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Shatibi. Cet. ke-2. Misr: Dar al-Kalimah lil Nashr wa al-Tawzī‘, 2013.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah. Jilid ke-2. Bayrūt: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2001.

Al-Zuḥaylī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Cet. ke-2. Jilid ke-2. Dimashq: Dār al-Fikr, 1985.

Al-Zuhayli, Wahbah bin Mustafa. Usul al-Fiqh al-Islami. Cet. ke-2. Jilid ke-2. Dimashq: Dar al-Fikr, 2005.

Ibn ‘Abd al-Salam, Abi Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. Qāhirah: Dar al-Sharq lil Tiba‘ah, 1968.

Ibn ‘Ashur, Muhammad Tahir. Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyah. Cet. ke-3. Urdun: Dar al-Nafais lil Nashr wa Tawzī‘, 2011.

Musṭafā al-Khīn, Musṭafā al-Bughā dan ‘Alī al-Sharbajī. al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Shāfi‘ī. Cet. ke-4. Jilid ke-2. Dimashq: Dār al-Qalam, 1992.

Raysuni, Ahmad. Madkhal ila Maqasid al-Shari‘ah. Misr: Dar al-Kalimah lil Nashr wa al-Tawzī‘, 2009.

Raysuni, Ahmad. Muhadarat fi Maqasid al-Shari‘ah. Misr: Dar al-Kalimah lil Nashr wa al-Tawzī‘, 2013.

Raysuni, Ahmad, Nazariyyah al-Maqasid ‘ind al-Imam al-Shatibi. Cet. ke-2. Misr: Dar al-Kalimah lil Nashr wa al-Tawzī‘, 2013.

Shah Waliyullah al-Dahlawi. Ḥujjatullāh al-Balighah. Jilid ke-2. Dimashq: Dar Ibn Kathir, 2010.

BUKU BAHASA MELAYU

Abang Mohd Shibli. “Cara Pengagihan Dana Zakat: Pengalaman Sarawak.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam, ed. Nik Mustapha Nik Hassan. Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Abdul Halim el-Muhammady. “Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Muamalat Berasaskan Teori Fiqh Malaysia: Satu Tinjauan.” Dalam Fiqh Malaysia. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Abdul Halim El-Muhammady. Pengaruh Madhhab Shafi‘i dan Masalah Kaum Muda di Malaysia. Kajang: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah, 1982.

Abdul Monir Yaacob. “Garis Panduan Agama Dalam Pengagihan Dana Zakat.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat Satu Perspektif Islam, ed. Nik Mustapha Nik Hassan. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2001.

Abu Sufian Abu Bakar. “Baitulmal dan Kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan Zakat Dalam Bentuk Perniagaan.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2006.

Ahmad Hidayat Buang. “Analisis Fatwa-fatwa Syariah di Malaysia.” Dalam Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang APIUM, 2004.

Ahmad Hidayat Buang. “Bentuk dan Statistik Fatwa.” Dalam Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah Dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2004.

Ahmad Hidayat Buang. “Dilema Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Penguatkuasaan dan Strategi Pujukan/Galakan/Insentif Membayar Zakat.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Islam Holistik, Praktikal, Sesuai di Setiap Tempat dan Masa (terj.) Selangor: Syabab Book Link, 2012.

Anisah Ab.Ghani. “Perubahan-perubahan Perlu Dalam Fiqh Ibadat Berdasarkan Realiti Semasa Di Malaysia.” Dalam Fiqh Malaysia, ed. Paizah Ismail et al. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Ariffin Omar. Sedekah: Jaminan Keharmonian Umat Menurut Sunah. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 2006.

Arik Sanusi Yeop Johari. “Penyelarasan Fatwa di Malaysia: Kekangan Dari Aspek Perundangan.” Dalam Monograf al-Ifta’ (Siri 1), ed. Wan Morsita Wan Sudin. Selangor: JAKIM, 2001.

Asmadi Mohamed Naim. Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam. Cet. ke-2. Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2011.

Azizah Dolah et al. “Kaitan Zakat dan Cukai di Malaysia.” Dalam Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia. Selangor: UPENA UiTM, 2009.

Azizah Dolah. Zakat dan Cukai di Malaysia. Selangor: Penerbit UiTM, 2012.

Azman Ab Rahman et al. Keengganan Membayar Zakat: Menurut Perspektif Syarak dan Perundangan Islam di Malaysia. Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2012.

Azman Ab Rahman et al. Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam. Negeri Sembilan: Penerbit USIM, 2010.

Aznan Hasan. “Kewajipan Zakat Atas Entiti Korporat.” Dalam Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia. Selangor: UPENA UiTM, 2009.

Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali. “Ke Arah Penyeragaman Undang-undang dan Peraturan Berkaitan Zakat di Malaysia.” Dalam Pengurusan Zakat Kontemporari. Melaka: IKaZ UiTM, 2013.

Halidan Md. Daud. “Pengalaman Pengurusan Pahang.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Hamizul Abdul Hamid. Eksklusif Zakat. Selangor: Galeri Ilmu Sdn. Bhd., 2012.

Hasan Bahrom et al. “Pengurusan Agihan Zakat di Malaysia.” Dalam Isu-isu Kontemporari Pentakrifan Asnaf, ed. Hajar Opir dan Hasan Bahrom. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2010.

Hasan Bahrom, Abd Halim Mohd Noor & Mohd Sayidi Mokhtar Mat Roni. “Impak Agihan Zakat Terhadap Pembangunan Negara.” Dalam Pengurusan Zakat Kontemporari, ed. Abd Halim Mohd Noor et al. Selangor: Institut Kajian Zakat Malaysia, Universiti Teknologi Mara, 2013.

Hasan Bahrom, Ahmad Jailani Sidek, Mohamed Azam Mohamed Adil. “Zakat Modal Perniagaan Asnaf Fakir dan Miskin: Analisis Terhadap Tahap Pencapaian.” Dalam Isu-isu Kontemporari Pentakrifan Asnaf. Selangor: UPENA UiTM, 2010.

Hasnan Kasan. Institusi Fatwa di Malaysia. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.

Hayyun Nawawi et al. “Pengagihan Zakat Kepada al-Riqab: Satu Kajian Peluasan Penafsiran dan Perlaksanaannya di Malaysia.” Dalam Isu-isu Kontemporari Pentakrifan Asnaf. Selangor: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTM, 2010.

Ismail Hasim. “Pengurusan Zakat: Pengalaman Negeri Melaka.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Ismail Saad. “Cara Pengagihan Dana Zakat: Pengalaman Pulau Pinang.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam, ed. Nik Mustapha Nik Hassan. Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Jaafar Ahmad. “Bantuan Golongan Fakir dan Miskin Melalui Sumber Zakat dan Bukan Zakat: Satu Pendekatan Sepadu.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. “Maqasid al-Shari‘ah: Satu Pengenalan.” Dalam Maqasid al-Shari‘ah. Selangor: Penerbit UIAM, 2012.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. “Pengajian Syariah: Satu Pentakrifan.” Dalam Dinamisme Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2001.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid et al. Maqasid al-Shari‘ah: Satu Pengenalan. Selangor: Penerbit UIAM, 2012.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid et al. Pengantar Pengajian Syariah. Kuala Lumpur: Al-Bayan Corporation Sdn. Bhd., 2012.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid. Pengurusan Zakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Mohd Ali Baharum. “Bidang Kuasa Pungutan Zakat: Kajian Kepada Enakmen Negeri-negeri di Malaysia.” Dalam Zakat Ditinjau Dari Perspektif Sosial, Undang-undang dan Taksiran, ed. Mohd. Ali Baharum. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1989.

Mohd Fikri Che Hussain. Pengenalan Maqasid Syariah. Johor: Pernigaan Jahabersa, 2012.

Mohd Sulaiman Zahlan et.al. “Asnaf Fi Sabilillah: Satu Pengamatan Agihan Dana Zakat di Malaysia.” Dalam Isu-isu Kontemporari Pentakrifan Asnaf, ed. Hajar Opir dan Hasan Bahrom. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA, 2010.

Muhammad Bakr Isma‘il. Fiqh al-Wadih, terj. M.Yususf Sinaga et al. Jilid ke-1. Selangor: Jasmin Enterprise, 2008.

Mujaini Tarimin. “Zakat Penggajian (Pendapatan): Satu Penilaian Dari Sudut Hukum Dan Amalan Di Malaysia.” Dalam Zakat: Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2005.

Mujaini Tarimin. “Zakat Penggajian Pendapatan: Satu Penilaian Dari Sudut Hukum dan Amalan di Malaysia.” Dalam Zakat Menuju Pengurusan Profesional. Kuala Lumpur: Utusan Publications, 2005.

Mujaini Tarimin. Zakat al-Mal al-Mustafad: Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, 2012.

Mujaini Tarimin. Zakat Menuju ke Arah Pengurusan Profesional. Petaling Jaya: Utusan Publication and Distributors Sdn. Bhd, 2005.

Musa Ahmad et al. “Penerokaan Sumber Baru Zakat di Malaysia.” Dalam Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia. Selangor: UPENA UiTM, 2007.

Nik Mustapha Nik Hassan. “Semangat Pengagihan Zakat ke arah Pembangunan Ekonomi.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam. Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Nor Azmi Musa. “Koleksi dan Pengurusan Kutipan Zakat Negeri Sembilan.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Nurul Ilyana Mohd Adnan. “Maqasid Syariah dan Aplikasi Dalam Agihan Zakat Melalui Kredit Mikro.” Dalam Pengurusan Zakat Kontemporari. Selangor: Institut Kajian Zakat UiTM, 2013.

Othman Ibrahim. “Cara Pengagihan Dana Zakat: Pengalaman Kelantan.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam, ed. Nik Mustapha Nik Hassan. Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Othman Ishak. Fatwa Dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981.

Paizah Ismail. “Perubahan-perubahan Perlu Dalam Fiqh Jenayah Berasaskan Teori Fiqh Malaysia.” Dalam Fiqh Malaysia, ed. Paizah Ismail et al. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Raihanah Azahari. “Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh al-Ahwal al-Shaksiyyah Berdasarkan Realiti Semasa dan Setempat.” Dalam Fiqh Malaysia. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Rawi Nordin et al. “Peluasan Konsep Asnaf Mualaf Zakat: Suatu Pengamatan.” Dalam Isu-isu Kontemporari Pentakrifan Asnaf. Selangor: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) UiTM, 2010.

Rif‘at Abd. Latif Masyhur. Al-Zakah: Al-Asas al-Shar‘iy wa al-Tanmiy wa al-Tawzī‘iy, terj. Abū Mazayā al-Ḥafiẓ. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers, 2002.

Ruziah Ghazali. “Implikasi Zakat Terhadap Sistem Percukaian Negara.” Dalam Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia. Selangor: UPENA UiTM, 2009.

Shofian Ahmad et al. Zakat Membangun Ummah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., 2002.

Siti Mashitoh Mahamood. “Sistem Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Realiti dan Harapan.” Dalam Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia. Selangor: UPENA UiTM, 2007.

Suryani Masnan. “Kaedah Taksiran Zakat Pendapatan Menurut Al-Qaradawi: Kajian Perbandingan Dengan Skim Potongan Gaji (SPG).” Dalam Pengurusan Zakat Kontemporari. Melaka: Institut Kajian Zakat Malaysia UiTM, 2013.

Suwaid Tapah. “Perundangan dan Penguatkuasaan Fatwa.” Dalam Fatwa di Malaysia, ed. Ahmad Hidayat Buang. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2004.

Syakhatah, Husayn, al-Muhasabah al-Zakat (terj.). Cet. ke-2. Kuala Lumpur: Pustaka al-Shafa, 2005.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Pedoman Zakat. Cet. ke-11. Semarang: Pt Pustaka Rizki Putra, 2006.

Umar Syihab. Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran. Semarang: Dina Utama, t.t.

Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin. “Kadar Agihan Zakat Amil Berdasarkan Mazhab Empat dan Maqasid Syariah.” Dalam Pengurusan Zakat Kontemporari. Selangor: Institut Kajian Zakat UiTM, 2013.

Zainal Abidin Jaffar. “Pengurusan Agihan Zakat: Pengalaman Baitulmal Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.” Dalam Zakat: Pensyariatan, Perekonomian dan Perundangan, ed. Abdul Ghafar Ismail dan Hailani Muji Tahir. Selangor: Penerbit UKM, 2006.

Zainal Abidin. “Cara Pengagihan dana Zakat: Pengalaman Wilayah Persekutuan.” Dalam Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam, ed. Nik Mustapha Nik Hassan. Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. Ahkam wa Fatawa al-Zakāh. Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2010.

JURNAL DAN KERTAS PERSIDANGAN

Abd Halim Mohd Nor et al., “Performance Indicator Model for Zakat Institution,” Jurnal Pengurusan JAWHAR 1, no. 2 (2007): 71-84.

Abd Rashid Dail, “Konsep dan Perbezaan Kaedah Pengiraan Zakat Penggajian dan Perniagaan Bagi Individu dan Syarikat.” Makalah, Seminar Penyelarasan Zakat dan Cukai Pendapatan di Malaysia, Kuala Lumpur, 28-29 Mac 1988.

Ahmad Hidayat Buang, “Analisa Fatwa-fatwa Semasa Malaysia.” Makalah, Seminar Kakitangan Jabatan Syariah Dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 9 September 2000.

Ahmad Hidayat Buang, “Analisis Fatwa-Fatwa Semasa Syariah di Malaysia,” Jurnal Syariah 10, no. 1 (2002).

Anisah Ab. Ghani et al., “Penerimaan Masyarakat Islam di Malaysia Terhadap Amalan Percampuran Mazhab Dalam Isu-Isu Mazhab,” Jurnal Fiqh no. 4 (2007).

Anisah Ab. Ghani, “Kedudukan Mazhab Syafi‘i Dalam Ibadat di Malaysia,” Jurnal Fiqh no.4 (2007): 85-102.

Hasan Baharom et al., “Amalan ‘Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia,” Jurnal Pengurusan JAWHAR 1, no. 2 (2007): 53-70.

Hisham Sabri dan Zulkifli Hasan, “Zakat: Instrumen Penyumbang Pembentukan Usahawan.” Makalah, Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta Dalam Islam Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Kuantan, 8-9 Ogos 2006.

Luqman Abdullah et al., “Zakat on Salary and Wages: The Unsettled Juristic Issues.” Makalah, International Conference of Global Islamic Studies 2014, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM, Salford University UK, 2014.

Luqman Abdullah. “Kedudukan Mazhab Syafi’i dalam Fatwa-Fatwa Zakat di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010.” Makalah, Seminar Isu-isu Kontemporari Dalam Mazhab Shafi'i, Pusat Penyelidikan Mazhab Shafi’i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei, 2013.

Mahmood Zuhdi Ab Majid, “Fatwa dan Isu Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia,” Jurnal Syariah 12, no. 2 (2004).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, “Kuasa-kuasa dan Kaedah Pentadbiran Zakat di Malaysia,” Jurnal Syariah 2, no. 1 (Januari 1994).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, “Sumber-sumber Zakat: Huraian Berasaskan Realiti Semasa di Malaysia,” Jurnal Syariah 3, no. 1 (1995).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, “Syarat Haul: Satu Penilaian Terhadap Pandangan Al-Qaradawi dalam Masalah Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional,” Majalah Medium, no. 3 (1992).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid, “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional dari Perspektif Mazhab Syafii,” Jurnal Syariah 1, no. 2 (Julai 1993).

Mahmood Zuhdi Ab. Majid. “Ijtihad dan Fatwa Berorientasi Maqasid: Satu Tinjauan Kritis.” Makalah, Seminar Teori dan Aplikasi Prinsip Maqasid al-Shariah, IKIM Kuala Lumpur, Dewan Besar IKIM, 29-30 Mei 2012.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid, “Zakat Gaji dan Pendapatan Profesional dari Perspektif Mazhab Shafie: Satu Penyesuain Semula,” Jurnal Syariah 1, no. 2 (1993).

Mohd Akram Dahaman et al. “Praktis Metodologi Penetapan Fatwa Oleh Jawatankuasa Syar‘iyyah Negeri Perlis (JSNP): Kajian Berasaskan Fatwa-fatwa Tahun 1990-2000.” Makalah, Social Sciences Research ICSSR, Kota Kinabalu, Sabah, 9-10 June 2014.

Noor Naemah Abd. Rahman et al., “Keterikatan Fatwa Kepada Mazhab Syafi‘i: Analisis Terhadap Fatwa-Fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.” Makalah, Seminar Kebangsaan Usul Fiqh 2004, Fakulti Syariah dan Undang-undang Kolej Universiti Islam Malaysia, Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP Kajang, 15-16 Disember 2004.

Noor Naemah Abd. Rahman, “Amalan Fatwa di Malaysia: Antara Keterikatan Mazhab dan Keperluan Tarjih,” Jurnal Fiqh no.4 (2007).

Noor Naemah Abd. Rahman, “Ruang Ijtihad Dalam Amalan Fatwa Di Malaysia: Sorotan Dari Sudut Pentadbiran Fatwa,” Jurnal Syariah 10, no.2 (2002): 19-30.

Nor Naemah et al., “Metode Pengeluaran Fatwa di antara Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia (JFK) dan Majlis Ulamak Indonesia (MUI) Analisis Perbandingan.” Makalah, Seminar Antarabangsa Hubungan Indonesia-Malaysia 2005, Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia, 7-8 Ogos 2005.

Patmawati Ibrahim, “Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal,” Jurnal Syariah 16, no. 2 (2008): 223-244.

Ridzwan Ahmad, “Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi‘i: Realiti Dan Fenomena Di Malaysia,” Jurnal Fiqh no. 4 (2007).

TESIS DAN DISERTASI

Adibah Abdul Wahab. “Peranan Agihan Zakat Dalam Mengurangkan Masalah Kemiskinan Bandar: Kajian Kes di Lembaga Zakat Selangor.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2008.

Ahmad Fauzee Abdullah. “Aplikasi Pengurusan Sumber Aset: Analisis Terhadap Harta Zakat di Negeri Perak.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

Armiadi Musa Basyah. “Pentadbiran Zakat di Baitul Mal Aceh: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin.” Tesis kedoktoran, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009.

Dziauddin Sharif. “Sistem Pungutan dan Agihan Zakat Fitrah: Kajian di Baitulmal Negeri Sembilan.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2003.

Fuadah Johari. “Keberkesanan Zakat Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Negeri Melaka.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

Ḥasan ‘Alī Kūrkulῑ. “Maṣārif al-Zakāh fῑ al-Islām.” Disertasi master fiqh uṣūl, Jām‘iah Umu al-Qurā, Kuliyyah al-Sharī‘ah Wa al-Dirasāt Islāmiyyah Makkah al-Mukarramah, 1983.

Hasanah Abd Khafidz. “Asnaf Lapan: Kesan Nilai Semasa Dan Setempat Dalam Menentukan Pentafsirannya Di Malaysia.” Tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2007.

Humam Daud. “Kutipan Zakat dan Agihannya: Suatu Kajian di Awal Islam.” Disertasi sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

Mahayudin Ahmad. “Konsep dan Amalan Pentadbiran Zakat di Negeri Kedah: Kajian Mengikut Enakmen 1955.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2001.

Mohd Akram Dahaman. “Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Penetapan Fatwa Di Malaysia dan Singapura: Kajian Terhadap Fatwa-fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (MJFK) dan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS).” Tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2012.

Mohd Saiba Yaacob. “Hukum Islam: Antara Prinsip Syariah dan Perbendaharaan Fiqh.” Disertasi sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2000.

Mohd Zulkifli Ab Ghani. “Pengagihan Zakat Mengikut Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994: Kajian Terhadap Asnaf fi Sabilillah.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2003.

Noor Naemah Abd. Rahman. “Fatwa-fatwa Jemaah Ulama Kelantan Tahun 1920an Hingga 1990an: Satu Analisis.” Tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004.

Noorhaslinda Kulub Abdul Rashid. “Pelaksanaan Agihan Zakat Terhadap Asnaf Fakir dan Miskin dalam Membasmi Kemiskinan: Kajian Khusus di Pusat Zakat Selangor.” Disertasi sarjana, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2004.

Norazah Kosim. “Zakat Petroleum Di Malaysia: Kajian Kes Di Petroleum Nasional Berhad (Petronas).” Disertasi sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004.

Patmawati Ibrahim. “Economic Role of Zakat in Introducing Inequality and Poverty in Selangor.” Tesis kedoktoran, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia.

Ridzwan Ahmad. “Maslahah dan Pemakaiannya di dalam Undang-undang Jenayah Islam.” Disertasi Sarjana, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1999.

Suryani Masnan. “Kaedah Pembayaran Zakat Pendapatan Melalui Skim Potongan Gaji Oleh Lembaga Zakat Selangor.” Disertasi sarjana, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012.

Wahairi Mahmud. “Kesan Penubuhan Pusat Zakat ke atas Pentadbiran Zakat di Negeri Pahang.” Disertasi sarjana, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2002.

Wan Zulkifli Wan Hassan. “Pengaruh Mazhab Syafie Dalam Fatwa Mengenai Zakat Di Terengganu: Kajian Dari Tahun 1953 – 2005.” Tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2008.

Published

2019-09-30

How to Cite

Bhari, A., Abdullah, L., Yaakob, M. A. Z., Khalid, M. M., & Mohamed Yusof, M. F. (2019). Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqasid Syariah: Analysis of Literature on the Study of Zakat and Maqasid Syariah. Journal of Fatwa Management and Research, 17(2), 235–264. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.285

Most read articles by the same author(s)