Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemik Covid-19

Fatwa as Preventive Mechanism of Containing the Spread of Covid-19 Pandemic

Authors

  • Abdul Manan Ismail Profesor Madya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.321

Keywords:

Fatwa, COVID-19, Pandemik, Norma, Penularan

Abstract

Fatwa merupakan salah satu mekanisme penting untuk mencegah penularan pandemik seperti Covid-19. Pandemik Covid-19 yang dikesan pada penghujung tahun 2019 telah membentuk norma dan kelaziman baharu dalam kehidupan manusia. Pencegahan terhadap penularan pandemik ini menuntut kerjasama pelbagai pihak termasuk institusi fatwa. Artikel ini menganalisa kekuatan, ciri-ciri dan peranan yang ada pada sesuatu fatwa yang membolehkan ia berfungsi sebagai salah satu mekanisme pencegahan penularan pandemik Covid-19. Kaedah kualitatif melalui analisa dokumen khususnya penulisan dan fatwa para ulama menjadi asas penulisan ini. Hasil kajian mendapati bahawa fatwa sememangnya akan menjadi pemangkin dalam membantu pencegahan penularan Covid-19 jika sekiranya ia dikeluarkan dengan teliti dan cermat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Manan Ismail & Mek Wok Mahmud. 2017. Dawabit al-Fatwa Fi Majlis al-Ifta’ al-Watani al-Malizi. Kuala Lumpur: IIUM Press.

Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir al-Sijistani. T.th. Sunan Abi Daud. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.

Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail. 1422H. al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah (SAW) wa sunanihi wa ayyamihi ( Sahih al-Bukhari). Cetakan Pertama. T.Tp: Dar Tauq al-Najat.

Al-Darimi, Abdullah ibn Abdul Rahman Abu Muhammad. 1407H. Sunan al-Darimi. Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi.

Falih ibn Muhammad al-Saghir. T.th. al-Yusr wa al-samahah fi al-Islam. Wizarat al-awqaf al-Sa’udiyyah.

Al-Raisuni, Ahmad. 1992. Nazariyyat al-Maqasid ‘inda al-imam al-Syatibi. Al-Dar al-‘Alamiyyah li al-kitab al-Islami. Riyadh. m/s 7.

Al-Suyuti, Mustafa ibn sa'ad ibn Abduh al-Dimashqi al-Hanbali. 1994. Matalib Uli al-Nuha fi Sharh Ghayat al-Muntaha. Cetakan Kedua. T.tp: al-Maktab al-Islami.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa. 1997. Al-Muwafaqat. Dar Ibn Affan.

Mohd Khalid Mansor. 2007. al-ta'ajjul fi al-fatwa. Dalam Al-majallat al-urduniyyah fi al-dirasat al-Islamiyyah.

http://www.moh.gov.my/moh/resources/Penerbitan/Garis%20Panduan/COVID19/Annex_26_COVID_guide_for_Social_Distancing_24032020.pdf. Akses pada 18 April 2020.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html. Akses pada 198 April 2020.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. Akses pada 18 April 2020.

https://ajel.sa/tX4gwQ/. Akses pada 19 April 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=sTJXZ4X1uqk. Akses pada 19 April 2020.

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/03/12/1321594.html. Akses pada 19 April 2020.

http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19. Akses pada 19 April 2020.

Published

2020-09-30

How to Cite

Ismail, A. M. (2020). Fatwa Sebagai Mekanisme Pencegahan Penularan Pandemik Covid-19: Fatwa as Preventive Mechanism of Containing the Spread of Covid-19 Pandemic. Journal of Fatwa Management and Research, 22(1), 14–25. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol22no1.321

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>