Prinsip Ketelitian Dalam Pengeluaran Fatwa

Preciseness Principle In Fatwa Issuance

Authors

  • Abdul Manan Ismail Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Syukran Baharuddin Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.421

Keywords:

Fatwa, Ketelitian, Prinsip

Abstract

Ketelitian dalam menghasilkan hukum merupakan salah satu prinsip yang penting dalam fatwa. Terdapat dua elemen penting dalam menilai prinsip ini. Pertama, tidak menyerahkan urusan mengeluarkan hukum hakam kepada golongan yang bukan ahlinya. Kedua, kecermatan golongan yang berkelayakan untuk mengeluarkan hukum dalam proses memberi fatwa. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara ringkas prinsip tersebut berdasarkan pandangan para fuqaha. Metodologi yang digunakan ialah analisis dokumen melalui penulisan ulama terhadap prinsip kecermatan fatwa dan pemilihan pendapat berdasarkan asas ilmu dan kemaslahatan. Artikel ini memperlihatkan kepentingan prinsip ketelitian dalam pengeluaran sesuatu fatwa bagi memastikan kemaslahatan ummah terpelihara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Manan Ismail & Mek Wok Mahmud. (2017). Dawabit al-Fatwa Fi Majlis al-Ifta’ al-Watani al-Malizi. Gombak: IIUM Press, 118-134.

Al-Darimi, Abdullah ibn Abdul Rahman Abu Muhammad. (1987). Sunan al-Darimi. Beirut: Dar al-Kitab al-'arabi, jil. 1, m.s 69.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1993). Al-mustasfa. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 342.

Al-Khatib al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn ‘Ali ibn Thabit ibn Ahmad ibn Mahdi. (2000). Al-Faqih wa al-Mutafaqqih. Cetakan kedua. Arab Saudi: Dar ibn al-Jauzi, jil. 2, 333.

Al-Qarafi, Abu al-‘Abbas Shihabuddin Ahmad ibn Idris ibn Abdul Rahman al-Maliki. (1994). Al-Zakhirah. Beirut: Dar al-gharb al-Islamiy, jil. 10, 24.

Al-Suyuti, Abdul Rahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin. (1982). Taqrir al-Istinad Fi Tafsir al-Ijtihad. Iskandariyyah: Dar al-Da’wah, 47-50.

Al-Suyuti, Mustafa ibn sa'ad ibn Abduh al-Dimashqi al-Hanbali. (1994). Matalib Uli al-Nuha fi Sharh Ghayat al-Muntaha. Cetakan Kedua. T.tp: al-Maktab al-Islami, jil. 6, m.s 438.

Al-Zarkashi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad ibn Abdullah ibn Bahadir. (1994). Al-Bahr al-Muhit Fi Usul al-Fiqh. T.tp: Dar al-Kutubi, jil. 8, 359.

Ibn Muflih al-Maqdisi, Shamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Muflih ibn Muhammad ibn Mufarraj al-Ramini al-Maqdisi. (2003). Kitab al-Furu’ wa ma’ahu Tashih al-Furu’ li ‘Ala’ al-din Ali Ibn Sulaiman. T.tp. Muassasat al-Risalah, jil. 11, 112.

Ibn Nujaym al-Misriy, Zainuddin ibn Ibrahim ibn Muhammad. (T.th). Al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqaiq. T.tp: Dar al-Kitab al-Islamiy, jil. 6, 286.

Ibn al-Salah, Othman ibn ‘Abdul Rahman Abu ‘Amru Taqiy al-Din. (2002). Adab al-Mufti wa al-Mustafti. Cetakan kedua. Madinah: Maktabat al-‘Ulum wa al-Hikam, 94-97. https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=ketelitian. Akses pada 21 April 2021.

Published

2021-10-15

How to Cite

Abdul Manan Ismail, & Ahmad Syukran Baharuddin. (2021). Prinsip Ketelitian Dalam Pengeluaran Fatwa: Preciseness Principle In Fatwa Issuance. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 360–367. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.421