Transaksi Kewangan Secara ‘Online’ Menurut Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran

Online Financial Transaction According to Islamic Law of Evidence: Issues and Challenges

Authors

  • wan abdul fattah wan ismail Associate Prof.
  • Ahmad Syukran Baharuddin Lecturer and Researcher
  • Fuadah Johari Associate Professor
  • Muhammad Aunurrochim Mas’ad Senior Lecturer

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.159

Keywords:

transaksi kewangan online, undang-undang keterangan islam, fiqh sains dan teknologi, forensik dokumen, fiqh forensik

Abstract

Online financial transaction is not new to the world and has been widespread into Malaysia. It has been applied in various matters including financial. Yet, there are still several issues that need to be clarified within the contekxt of Islamic Law of Evidence in Malaysia. This study gathered relevant data which have been obtained through qualitative content analysis approach towards related reported cases, statutes, and literature. As from the perspectives of Islamic Law of Evidence in Malaysia this paper discusses the concept of online financial transaction and its admissibility, verification procedure of online transaction. It also explains on the issues and challenges behind the application of this kind of transaction. All in all, this study highlights on the completeness of Islam in prividing solution of current issues despite of the changes of time, era, and technology as can be seen in the discussion related to online financial transaction.

 

Abstrak

Transaksi kewangan secara ‘online’ bukanlah suatu yang baru kepada dunia dan telah tersebar sehingga ke Malaysia. Ia telah diaplikasikan dalam pelbagai urusan termasuklah kewangan. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diperjelaskan dalam konteks Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia. Kajian ini mengumpulkan data-data yang relevan diperolehi dari pendekatan analisis kualitatif terhadap kes-kes yang dilaporkan, statut-statut, dan kesusasteraan yang berkaitan. Melalui perspektif Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia, kajian ini membincangkan konsep transaksi kewangan secara ‘online’ dan penerimaannya. Ia juga menjelaskan isu-isu dan cabaran di sebalik pengaplikasian transaksi jenis ini. Secara keseluruhannya, kajian ini menyerlahkan kesyumulan Islam dalam memberi penyelesaian terhadap isu-isu terkini sekalipun berlaku perubahan zaman, masa dan teknologi seperti yang dapat dilihat melalui perbahasan berkenaan transaksi kewangan secara ‘online’.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

wan abdul fattah wan ismail, Associate Prof.

Faculty of Syariah and Law, USIM

Ahmad Syukran Baharuddin, Lecturer and Researcher

Faculty of Syariah and Law, USIM

Fuadah Johari, Associate Professor

Faculty of Economics and Muamalat, USIM

Muhammad Aunurrochim Mas’ad, Senior Lecturer

Faculty of Syariah and Law, USIM

References

Buku

Abd Al-Mutalib Abd. Razak Hamdan, 2007, Al-Da’wa Wa Ithbatiha Fii Al-Fiqh Al-Jina’I Al-Islami, Al-Iskandariyyah, Dar Al-Fikr Al-Jaami’.

Ahmad Bin Muhammad Al-Sowi Al-Maliki, 1977, Bulghah Al-Salik, Al-Khurtum, Al-Dar Sudaniyyah.

Ahmad Ibrahim Ibrahim, 1347h, Turuq Al-Qadha’, Al-Qaherah, Al-Matbaah Al-Salfiyyah.

Ahmad Syukran, Baharuddin. 2017a. Di Sebalik Fiqah Forensik. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, 1422, Sahih Al-Bukhari, T.Tp: Dar Thuq Al-Najah.

Al-Bukhari, T.Th, Sahih Al-Bukhari, Tunis, Dar Sahnun.

Al-Dhimyati, Abu Bakar, 1993, Hasyiah I’anah Al-Talibiin, Beirut, Dar Al-Fikr.

Al-Kasani, 1997 Badai’ Al-Sanai’, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad, 1999, Al-Hawi Al-Kabir Fii Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafei. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi,1999, Al-Hawi Al-Kabir Fii Al-Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafii, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Qilyuubi&Umairah, 2003, Hasyiat Al-Qilyuubi Dan Umairah, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Qurtubi, 2000, Al-Istizkar, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Ramli, Ahmad Bin Hamzah Al-Syafii, T.Th, Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Syaukani, 1996, Fath Al-Qadir, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Tirmizi, Muhammad Bin Isa, 1992, Sunan Al-Tirmizi, Istanbul, Dar Sahnun.

Al-Za’i, Mahmud, 2003, Mafhum Al-Iqrar Bi Al-Huquq ‘Indi Al-Fuqaha’, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibn Abidin, 1995, Hasyiah Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dur Al-Mukhtarn Syarh Tanwir Al-Absar, Beirut, Dar Al-Fikr.

Ibn Abidin, 1995, Hasyiah Radd Al-Mukhtar ‘Ala Al-Dur Al-Mukhtarn Syarh Tanwir Al-Absar, Beirut, Dar Al-Fikr.

Ibn Al-Arabi, 1967, Ahkam Al-Qur’an, T.Tp, Isa Al-Babi Al-Halabi

Ibn Farhun, Muhammad, 2000, Tabsirah Al-Hukkam, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibn Qasim, Muhammad, T.Th Hasyiah Al-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Ibn Qudamah, 1996, Al-Mughni, Al-Qaherah: Dar Al-Hadith.

Muhammad Fawwaz, 2008 Al-Wajiz Fi Al-Uqud Al-Tijarah Al-Elektroniyyah. ‘Amman: Dar Al-Thaqafah.

Mustafa Al-Khin & Mustafa Al-Bugho, 1996, Al-Fiqh Al-Manhajī, Damsyiq, Dar Al-Qalam.

Mutawalli, Mahmud Aisyh, T.Th, Dhamanat Fii Al-Qadha’ Al-Islam, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Shahabu Al-Din Abi Ishak Ibrahim Abdullah Al-Mahdani, 1984, Matbah Al-Irshad, Baghdad.

Syarbini, 1994, Mughni Al-Muhtaj, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Syeikh Abd Rahman Bin Muhammad Bin Sulaiman, 1347h, Majma’ Al-Anhar Fii Syarh Multaqa Al-Abhar, T.Tp: Al-Matbaah Al-Uthmaniyyah.

Syinyur, Abd Nasir Muhammad, 2006, Al-Itbat Bi Al-Khibrah Bain Al-Qadha’ Al-Islamiyy Wa Al-Qanun Al-Dawli Wa Tadbiquha Al-Mu’asirah: Dirasah Al-Muqaranah, Amman.

Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 1984, Al-Mau’suah Al-Fiqhiyyah, Kuwait: Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah

Zaydan, Abd Karim, 1997, Nizam Al-Qadha’ Fii Al-Syariah Al-Islamiyyah, Beirut, Mu’assasah Al-Risalah.

Zuhailī, Wahbah, 1997, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Damsyiq: Dar Al-Fikr Al-Mu’āsir.

Tesis

Ahmad Syukran, Baharuddin, 2017b. The Integration of Forensic Science Fundamentals and Al-Qarinah towards Achieving Maqasid al-Shari'ah. Tesis Doktor Falsafah, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia.

Jurnal

Mohamad Ismail Bin Hj. Mohamad Yunus, 2006, ‘Kedudukan Bahan Bukti (Exhibit) Elektronik Dan Digital Dalam Keterangan: Masalah Dan Cabaran Masa Kini, The Journal Of Malaysian BAR( INSAF), Vol. XXXV.

Akta

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997

Akta Keterangan 1950

Akta Perdagangan Elektronik 2006

Kes

Ajmawati binti atan lwn Moriazi bin Muhammad

Published

2019-01-03

How to Cite

wan ismail, wan abdul fattah, Baharuddin, A. S., Johari, F., & Mas’ad, M. A. (2019). Transaksi Kewangan Secara ‘Online’ Menurut Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia: Isu dan Cabaran: Online Financial Transaction According to Islamic Law of Evidence: Issues and Challenges. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 113-127. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.159

Issue

Section

Seminar Papers

Most read articles by the same author(s)