Bentuk Keterdedahan Risiko Fatwa di Malaysia: Analisis Sorotan Literatur

Literature Analysis On The Type Of Exposure Of Fatwa Risk In Malaysia

Authors

  • Mohd Nazril Saad UiTM Shah Alam

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.329

Keywords:

Risiko, Fatwa, bentuk keterdedahan, malaysia

Abstract

Abstract

Nowadays, there are many new issues arises in Malaysia which related to Islamic affairs especially in the matter of fatwa. Therefore, the role of fatwa which acts as an important reference institution for Muslims was expected to ensure the religious survival that was stipulated in the constitution will always be relevant and suitable throughout the era. The reinforcement and the development of fatwa must be parallel with the demand of era whereby the aspect of technology, trend and also current value will always be considered collectively. Currently, the main essential area of the fatwa is the establishment of the management area especially fatwa risk management as one of the important and relevant aspects. The question is, does the fatwa exposed to risk? What type of fatwa risk that has been discussed in the literature related to fatwa? What is the type of fatwa risk faced by Malaysia, specifically?  This paper will answer the questions through the textual analysis of the literature review. Firstly, this paper will analyze the literature that discussed the fatwa risk. Secondly, this paper also will summarize the type of fatwa risks.

Abstrak

Mutakhir ini, pelbagai isu baru seringkali timbul melibatkan urusan hal ehwal Islam khususnya hal kefatwaan. Ini menjadikan peranan fatwa sebagai institusi rujukan penting umat Islam sangat diharapkan demi memastikan survival agama yang termaktub dalam perlembagaan sentiasa relevan dan sesuai sepanjang zaman. Pengukuhan dan pembangunan fatwa perlu seiring tuntutan zaman di mana aspek-aspek berupa teknologi, trend dan nilai-nilai semasa sentiasa diberi perhatian bersama. Salah satu keperluan semasa terutama bidang pemfatwaan ini adalah dengan menjadikan aspek pengurusan khususnya pengurusan risiko fatwa sebagai salah satu aspek yang penting dan sentiasa relevan. Persoalannya adakah fatwa itu terdedah kepada risiko? Apakah bentuk-bentuk risiko yang telah dibincangkan dalam karya-karya berkaitan fatwa? Bagaimana bentuk risiko fatwa yang dihadapi Malaysia khususnya? Kertas ini akan cuba menjawab kedua-dua persoalan ini menerusi analisis tekstual terhadap beberapa literatur. Pertama, menganalisis karya-karya yang membincangkan mengenai risiko fatwa. Kedua, merumuskan bentuk-bentuk yang terdapat dalam risiko fatwa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Muassasah al-Risalah, 1996.

al-‘Ayad, Ahmad et.al (tanpa tahun). al-Mu’jam al-cArabi al-Asasi. t.tpt. Laros.

Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Ismail. “Sahih al-Bukhari.” Thesaurus Islamicus Foundation, Kaherah, 2000.

Al-Dahlawi, Ahmad Ibn ‘Abd al-Rahim. Al-Insaf fi Bayan Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha’ Dar al-Nafais, 1404.

al-Fayyum, Ahmad bin Muhammad bin Ali (2008). Al Misbah al-Munir. Muassasah al-Mukhtar, al Qahirah.

al-Mallah, Syeikh Hussayn Muhammad (2009). Al-Fatwa Nasyatuha wa Tathawuruha Usuluha wa Tatbiquha. Al Maktabah al-Asriah, Bayrut.

Al-Quran al-Kareem. Percetakan Saufi, cetakan kedua, 2009.

Ibn Manzur, Jamal al-Din Muhammad bin Mukram ( 1968). Lisan al-Arab. Jilid 15. Dar Sodir, Bayrut.

Mahmud Syatut. Al-Fatwa; Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu‟ashir fi Hayatih al-Yaumiyyah al-‘Ammah, Dar al-Syuruq, 2004.

Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah (2004). al-Mu’jam al-Wasit. Cetakan 4. Maktabah al-Shuruk al-Dawliyyah, al-Qahirah.

Malik bin Anas. Al-Muwatho. Thesaurus Islamicus Foundation, Kaherah, 2000.

Muhammad Abu Nur Zuhair. Ushul al-Fiqh, al-Maktabah al-Azhariyyah li al-Turats, 2004.

Muhammad Jamal al-Din al-Qa>simi. Al-Fatwa fi> al-Islam, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.

Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, al-Futya wa Manâhij al-Ifta‟, Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, Kuwait, 1976.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. “Sahih Muslim.” Thesaurus Islamicus Foundation, Kaherah, 2000.

Taha Jabir al-‘Alwani, Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam (USA, The International Institute of Islamic Thought, 1992)

Yusuf al-Qaradhawi. Al-Fatwa Baina al-Indhibâth wa al-Tasayyub, Dar al-Shahwah, 1988.

Yusuf al-Qaradhawi. Mujîbat Taghayyur al-Fatwa fi 'Asrina, Dar al-Syuru', 2011.

Zaydan, Abdul Karim (2001). Usul al-Da’wah. Muassasah al-Risalah, Bayrut.

Abdul Hamid Yunus (1992). “Ijtihad dan Amalannya dalam Pemikiran Fatwa di Malaysia.” Disertasi Sarjana, Fakulti Syariah, Akademi Islam Universiti Malaya.

Abdul Monir Yaakob & Wan Roslili Abd. Majid (1998). Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean. Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kuala Lumpur.

Abdul Monir Yaakob (2016). Perkembangan Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Universiti Islam Malaysia. Cyberjaya.

Abdul Samat Musa, et.al (2006). Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 1. No. 1. Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), Nilai.

Ahmad Hidayat Buang (2002), Analisis Fatwa-fatwa Semasa Syariah di Malaysia, Jurnal Syariah 10:1, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor.

Ahmad Hidayat Buang (2012). “Ke Arah Membangun Garis Panduan dan Piawaian Pengeluaran Fatwa di Malaysia: Skop dan Kandungan”. Muzakarah Pakar: Garis Panduan dan piawaian Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan 24 Oktober 2012. Dewan Senat. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai.

Ahmad Hidayat Buang, “Penulisan dan Kajian Fatwa”, dalam Fatwa di Malaysia, ed. Ahmad Hidayat Buang (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2004).

Ahmad, Kamarudin (2014) Sejarah perkembangan institusi fatwa di negeri Kedah. In: 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 (IAHA2014), 23 - 27 August 2014, Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Alias Bin Azhar, “Metodologi Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah Dalam Mengeluarkan Fatwa-Fatwa: Kajian Dari Tahun 1985-1995” (disertasi sarjana, Universiti Malaya, 2001).

Arik Sanusi Yoep Johari (2010). “Penyelarasan Fatwa di Malaysia: Kekangan Dari Aspek Perundangan” dalam Monograf al-Ifta’. Siri 1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Putrajaya.

Azman Ab Rahman (2011). “Konsep Fatwa dan Cabaran Penguatkuasaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.” Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, vol. 2, 7-26.

Basri bin Ibrahim (2011), Metod Fatwa al-Qardawi dalam Menangani Isu-Isu Semasa, Al-Hidayah Publications, Selangor.

Garis Panduan Pemakaian Keputusan/Pandangan Hukum Yang Dibuat Oleh Jawatankuasa MKI Sebagai Fatwa Negeri ( 2011). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Putrajaya.

Hasnan Kasan (2006). “Prosedur Mengeluar dan Menguatkuasa Fatwa di Semenanjung Malaysia” dalam Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat. Jilid 10. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Hasnan Kasan, Institusi Fatwa di Malaysia (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008).

Irwan Bin Mohd Subri, “al-Fatawa al-Shar‘iyyah wa Ishkaliyyah al-Thabat wa al-Taghayyur: Dirasah Tatbiqiyyah fi al-Waqi’ al-Malizi” (tesis kedoktoran, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, 2011).

Jabatan Mufti Negeri Selangor, “Prosiding Pengeluaran & Pewartaan Fatwa Negeri Selangor” (Jabatan Mufti Negeri Selangor, t.t.).

Lokmanulhakim Bin Hussain (2013), Penyelarasan Fatwa di Malaysia : Kewajaran dan Kekangan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Negeri Sembilan.

Mahamad Naser Disa (2011), “Ke Arah Penyelarasan Dan Penyatuan Pandangan Dalam Pengeluaran Hukum di Malaysia: Perspektif Perundangan” dalam Monograf al-Ifta’. Siri 2. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Putrajaya.

Mahmood Zuhdi Ab Majid (2004). “Fatwa dan Isu Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia” dalam Jurnal Syariah. Jilid 12. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab Majid, “Fatwa dan Isu Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia”, Jurnal Syariah 12: 2 (2004).

Mat Saad Abd. Rahman, “Istinbat: Asas dan Metedeologi”, dalam Mufti dan Fatwa di Negara-Negara ASEAN, ed. Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abd. Majid (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 1998).

Mohamad Akram Laldin & Nurul Wahidah Rosli (2012). “Penghasilan Fatwa Berkualiti dan Berwibawa: Permasahan, Cadangan Penyelesaian dan Penambahbaikan”. Muzakarah Pakar: Garis Panduan dan piawaian Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan 24 Oktober 2012. Dewan Senat. Universiti Sains Islam Malaysia. Nilai.

Mohd Mohadis Yasin (2007). “Pengurusan dan Penyelarasan Fatwa: Pelaksanaan Dan Cabaran di Malaysia”. Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 1. USIM. Nilai.

Mustafar Abdul Rahman (2006). “Manhaj Fatwa Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan”. Kertas kerja Seminar Manhaj Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan pada 5-6 Disember. Hotel Nikko. Kuala Lumpur.

Noor Naemah Abdul Rahman (2007) Budaya Keterikatan Fatwa kepada Mazhab: Penelitian Terhadap Fatwa Mufti Negeri Kelantan Mengenai Ibadat Solat,Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa, Vol 1, No 1.

Othman bin Haji Ishak, Fatwa dalam Perundangan Islam (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981).

Othman Ishak (1981). Fatwa Dalam Perundangan Islam. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

Paizah Ismail, et.al. (2013). “Konflik Fatwa Di Malaysia: Satu Kajian Awal” dalam Jurnal Fiqh. No. 10. Universiti Malaya. Kuala Lumpur.

Ridzwan Ahmad, “Metode Pentarjihan Maslahah Dan Mafsadah Dalam Hukum Islam Semasa”, Jurnal Syariah 16, bil. 1 (2008).

Saadan Man, Abdul Karim Ali dan Noor Naemah Abdul Rahman, Fiqh Ikhtilaf (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Univerisiti Malaya, 2009).

Zaini Nasohah (2005). “Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia” dalam Jurnal Islamiyyat. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.

Published

2021-04-04

How to Cite

Saad, M. N. (2021). Bentuk Keterdedahan Risiko Fatwa di Malaysia: Analisis Sorotan Literatur: Literature Analysis On The Type Of Exposure Of Fatwa Risk In Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 24(1), 94–115. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.329