Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia:Satu Tinjauan Literatur

Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society:A Literature Review

Authors

  • Mohd Harifadilah Rosidi MOHD HARIFADILAH BIN ROSIDI Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, Contact No: +6018-7889396

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.335

Keywords:

Tinjauan literatur, penerimaan, fatwa, Malaysia

Abstract

Peranan fatwa dalam masyarakat Malaysia tidak tersangkal pentingnya sehingga institusi fatwa bukan sehaja diwujudkan bagi setiap negeri malah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan juga ditubuhkan bagi peringkat persekutuan.  Sehingga hari ini sudah banyak fatwa yang telah diputuskan di peringkat negeri mahupun kebangsaan namun sejauh manakah tahap penerimaan masyarakat terhadap fatwa tersebut. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menyoroti kajian lepas berkaitan penerimaan fatwa dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Kaedah penyelidikan kualitatif melalui reka bentuk kajian analisis kandungan digunakan. Data yang dikumpul daripada bahan seperti buku, artikel dalam jurnal, prosiding, tesis dan disertasi dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan tahap penerimaan fatwa dalam kalangan masyarkat Muslim di Malaysia masih rendah dengan tiga sebab utama iaitu ketidaksampaian fatwa ke pengetahuan masyarakat, kekeliruan terhadap fatwa dan perbincangan serta rujukan fatwa tidak terperinci. Di akhir kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan untuk memperbaiki tahap penerimaan fatwa dalam kalangan masyarakat Malaysia

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, R. 2004. "Fatwa dan Masyarakat". Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang Universiti Malaya. p. 142–162.

al-Qaradhawi, Y. 1988. “al- Fatwa bayna ak-Indibat al-Tasayyub”. Qaherah: Dar al-Safwah Lilnasyr wa tauzi’.

al-Zaybari, A. S. 1995. “Mabahis fi Ahkam al-Fatwa”. Beirut Lebanon: Dar Ibn Hazm.

al-Zuhayli, W. 1996. “Usul Fiqh al-Islami”. jil. 2, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma`asir .

Ashaari, M.F., Rasit, R.M., Ismail, Z., & Ramzy.,M.I. 2020. “Islamic Discourse in the Facebook of Mufti Departments in Malaysia”. International Journal Of Islamic Thought. Department of Theology and Philosophy, National University of Malaysia. June. Vol 17. P 66-77.

Asuhaimi, F.A, Pauzai, N.A, Makhtar, M, Asari, K.2017. “The Role and Position of Fatwa in Malaysian Court”. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. Vol. 25(S). March. p 227-238.

Blanche and Durrheim. 1999. “Research in Practice”. Cape Town: University of Cape Town Press.

Buang, A.H. 2000. “Analisis Fatwa-fatwa Semasa Di Malaysia”. Kertas kerja Seminar Kakitangan Jabatan Syariah Dan Undang-undang di APIUM, 9 September 2000.

Buang, A.H. 2012. “Ke Arah Membangun Garis Panduan dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Malaysia: Skop dan Kandungan”, paperwork presented at Muzakarah Pakar; Garis Piawaian Panduan dan Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan . Date: Oktober 24 10, 2012 (Rabu), at USIM Malaysia.

Buang, A.H. 2016. “Memperkukuhkan kredibiliti institusi fatwa dalam menghadapi cabaran semasa di Malaysi”, paperwork presented at Contemporary Fatwa Issues Seminar: Contemporary Fiqh in Facing Current Reality of Malaysian Society. Date: March 10, 2016 (Thursday), at IAIS Malaysia.

Fink, A. (1998). “Conducting Research Literature Reviews: From Paper to Internet”. Thousand Oak: Sage, h. 3.

Gilani, S. M. Y. (2011). “Jurists and legislators in Islam: Origins and classification of the ulama”. Contemporary issues in Islamic Law. p. 212-234. New Delhi, India: Serial Publications

Ibrahim, B., Arifin, M. & Abd Rashid, S. Z. 2015. “The Role of Fatwa and Mufti in Contemporary Muslim Society”. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. Vol. 23 (S). p 315-326.

Irwan, M. S., Nuradli Ridzwan Shah, M. D., Azman, A. R., Mohamad Zaharuddin, Z., Ahmad Wifaq, M., & Anas, M. B. 2017. “Penerimaan dan Kepatuhan Masyarakat Muslim di Selangor Terhadap Fatwa-fatwa Akidah yang Telah Diputuskan”. Nilai, Negeri Sembilan.

Ishak, O. 1981. Fatwa dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur, Malaysia: Fajar Bakti.

Ismail, S.Z. 2010. “Menangani Ajaran Sesat Di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-Undang Dan Pentadbiran”. Jurnal Syariah. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies University of Malaya. Vol. 18. (2). p. 247-276.

Jakim. Pandangan hukum yang diputuskan di peringkat Jawatankuasa Muzakarah MKI dan Jawatankuasa Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/3. accessed: 27 January 2021.

Kamarudin, A, Solahuddin, A. H., Dahlan, M. A., Zain, A. M., Rahman, M. N. A., & Paidi, Z. 2017. “Reaksi Masyarakat Terhadap Keputusan Fatwa Berdasarkan Model Penilaian Kickpatrick”. Journal of Islamic, Social, Economics and Development. Vol 2(6): 363-371.

Kasan, H. 2008. “Institusi fatwa di Malaysia”. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Krippendorff, Klaus. 2004. “Content Analysis: An Introduction To Its Methodology”. California: Sage.

Majid, M.Z.A. 2004. “Fatwa dan Isu Semasa: Masalah dan Cabaran di Malaysia”. Jurnal Syariah. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies University of Malaya.Vol. 12. (2). p. 79-93.

Marzali, A. 2016. “Menulis Kajian Literatur”. Jurnal Etnografi Indonesia. Vol. 1. No.2.

n.a. 1997. “Streamlining Syariah law on `indecent behaviour”. New Strait Times. < http://lib.perdana.org.my › News_1968-2004 › 1997pz>. accessed: 15 Disember 2020.

Nasohah, Z. 2005. “Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia”. Jurnal Islamiyyat. Vol 27 (1). p 25-44.

Nawi, N.A.M. 2014. “MOBILE FATWA (M-FATWA): The Integration of Islamic Fatwa Through Mobile Technology”. Turkish Online Journal of Distance Education. Vol 15. p 108-116.

Rahman, M. N. A., Zain, A.M., Hamid, S.A., Ahmad, K., Paidi, Z. & Dahaman, M. A. 2018. “Antara Fatwa Dan Petua Dalam Masyarakat Melayu: Satu Kajian Penilaian”. e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. Selangor: Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. p 263-271.

Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Ismail, P. H., & Ramli, M. A. 2013. “Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal”. Jurnal Fiqh. Vol. 10 . p 31-56.

Salwa, H. (2003). “Institusi Fatwa: Peranan dan Pelaksanaan Terhadap Masyarakat Islam di Selatan Thailand [Fatwa Institutions: The Role and Implementation among Muslims in Southern Thailand]”. Tesis Sarjana Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Suratem, N.A., Hamid, S., Rahman, N.N.A. 2015. “JAKIM’s E-Fatwa as a New Platform of Fatwa Dissemination in Malaysia”, paperwork presented at International Seminar on Media and Dakwah. Date: 24 November 2015 at USIM.

Yong, H.H, Hamann, S.L, Borland, R.,Fong, G.T & Omar, M. 2009. “Adult smokers' perception of the role of religion and religious leadership on smoking and association with quitting: A comparison between Thai Buddhists and Malaysian Muslims”. Social Science & Medicine Journal. Vol. 69. October. p. 1025-1031.

Published

2021-04-04

How to Cite

Rosidi, M. H. (2021). Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia:Satu Tinjauan Literatur: Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society:A Literature Review. Journal of Fatwa Management and Research, 24(1), 45–62. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.335