Prosedur Istinbat dan Pewartaan Fatwa Ajaran Sesat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan

The Issuance Procedure and Gazetting Fatwa of Deviant Teaching in Kedah State: an Overview

Authors

  • Alias Azhar Assoc Prof Dr
  • Mohd Shauki Muhammad Baderuddin Teacher

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.156

Keywords:

Ajaran sesat, warta kedah, fatwa, mufti negeri kedah, istinbat

Abstract

The preservation and strengthening of the faith of Muslims can be solved through the legitimacy of the law and the preaching of the deviant teachings of fatwa in the attempt to curb and prevent the deviant teachings from developing in the state of Kedah. The ruling of Quran and Sunnah has stated that the Sunnah Wal Jama'ah(Sunni) is a safe flow of faith and accepted by the majority of Muslims around the world. Similarly, in Malaysia, besides Islam is based on the religion of the Federation, the acceptance of the Sunnah Wal Jama'ah's(Sunni’s) faith in the whole of the Muslims and is guided primarily on the problems of the creed. However, it is undeniable that Muslims in Malaysia, in particular in the state of Kedah, are now squeezed with the emergence of various streams and ideologies that try to distort the holders of the Muslims against the Sunnah Wal Jama'ah (Sunni) members. This article examines the fatwa legislation and Istinbat ( the issuance) fatwa procedures in the state of Kedah directing the fatwa of akidah (faith) or deviant teachings in Kedah. The study was conducted based on the two main forms that were expected to be mutually qualitative and fieldwork research through interviews. The study also worked on the form of analysis of content which was analyzing documents such as Kedah state news and minutes of state fatwa meetings to determine the contents and meaning contained in the document. The issuance of fatwa procedure is complete under the provisions of the Mufti and Fatwa Enactments (2008). In addition, the fatwa relating to deviant teachings is through systematic procedures before the gazetting process is carried out.

ABSTRAK

Pemeliharaan dan pengukuhan akidah umat Islam mampu direalisaikan melalui kuatkuasa perundangan dan pewartaan fatwa ajaran sesat dalam usaha mengekang dan menghalang ajaran sesat daripada berkembang di negeri Kedah. Ketetapan dari al-Quran dan al-Sunnah yang telah menyatakan bahawa akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah merupakan aliran akidah yang selamat serta diterima oleh majoriti umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga di Malaysia, di samping Islam dimartabatkan sebagai agama Persekutuan,  penerimaan akidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah sebagai pegangan seluruh umat Islam dan dijadikan garis panduan terutamanya dalam permasalahan akidah yang timbul. Walau bagaimanapun, tidak dinafikan umat Islam di Malaysia amnya khususnya di negeri Kedah kini dihimpit dengan timbulnya pelbagai aliran serta ideologi yang cuba memesongkan pegangan umat Islam terhadap aqidah Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Artikel ini mengkaji perundangan fatwa dan prosedur Istinbat fatwa di negeri Kedah menjurus kepada fatwa akidah atau ajaran sesat di negeri Kedah. Kajian yang telah dijalankan adalah berdasarkan dua bentuk utama yang digarapkan bersama iaitu kualitatif dan kajian lapangan melalui temubual. Kajian turut menggarap bentuk analisis kandungan iaitu menganalisis dokumen seperti warta negeri Kedah dan minit mesyuarat fatwa negeri untuk diketahui isi dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut. Prosedur Istinbat fatwa negeri Kedah adalah lengkap di bawah peruntukkan enakmen Mufti Dan Fatwa 2008. Selain itu, fatwa berkaitan ajaran sesat yang diwartakan adalah melalui prosedur yang sistematik sebelum proses pewartaan dilakukan.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Alias Azhar, Assoc Prof Dr

Pusat Pengajian Undang-undang, UUMCOLGIS, Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah Darulaman

Mohd Shauki Muhammad Baderuddin, Teacher

Maktab Pengajian Islam Kedah, Kodiang, Kedah

References

Buku

Abdul Fatah Haron Ibrahim, Prof. Dr. 1994, Ajaran sesat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Abu Islam, Muṣṭafa Bin Aḥmad, 2008. al-Ta’sis fi Uṣul al-Fiqh Daw al-Kitab wa al-Sunah, Makkah: Maktabah Al-Haramayn Li Al-‘Ulum Al-Nafi’ah.

Awang Abdul Aziz bin Juned, 1998. Perkembangan dan Peranan institusi fatwa di Negara Brunei Darussalam dlm. Abdul Monir Yaacob dan Wan Roslili Abd. Majid, Mufti dan Fatwa di Negara-Negara Asean, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Bahagian Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Perdana Menteri t.t., Kriteria dalam Ajaran Sesat. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia.

Bahagian Pengurusan Fatwa,JAKIM, 2015. Kompilasi Muzakarah MKI, JAKIM:Putrajaya

Dr Abdul Fatah Haron Ibrahim. 1994. Ajaran Sesat, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

H. Aboe Bakar Aceh 1982. Perbandingan Mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, Kota Baharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd.

Ibn Athir 1963. al-Nihayah fi Gharib al-Hadith wa al-Athar. Maktabah al-Islamiyyah.

Kamus Dewan. 1993. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mohd Aizam Mas’od. 2013. Diskusi Isu Akidah dan Pemikiran Semasa Di Malaysia,Putrajaya; Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Muhammad Uthman El-Muhammady. 2011 Unsur-unsur Akidah Yang Mengelirukan Dalam Masyarakat Islam Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri Johor:Master Gifts Sdn. Bhd.

Mustafa Dib al-Bugha. 2007. Athar al-Adillah al-Mukhtalif fiha fi al-Fiqh al-Islami,Damsyiq; Dar al-Qalam.

Jurnal

Siti Zubaidah Ismail. 2010. Menangani Ajaran Sesat Di Kalangan Umat Islam: Perspektif Undang-undang Dan Pentadbiran. Jurnal Syariah, Jil. 18. Bil. 2.

Engku Aḥmad Zaki Engku Alwi, 2007. Kajian Ajaran Sesat Dalam Pengajian Islam: Satu Sorotan, Jurnal Usuluddin, Jilid 26, (2007) 2

Kertas Kerja/Laporan/Kajian Ilmiah

Ahmad Hidayat Buang. 2000 “Laporan Projek Penganalisaan Fatwa-Fatwa Semasa di Malaysia. IRPA 7-02-03-0403. Universiti Malaya: Jabatan Syariah dan Undang-Undang, Akademi Pengajian Islam (2000).

Cawangan Akidah 2011. “Definisi Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah”, Kertas Mesyuarat Panel Kajian Akidah kali ke-42, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan,Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Wan Abd. Rahman Khudzri, 2006. “ Analisis Pengunaan Kaedah Istinbaṭ Dalam Penetapan Fatwa Di Malaysia: Kajian Di Beberapa Jabatan Mufti Yang Di Pilih” (Tesis Doktor Falsafah, Universiti Sains Malaysia, 2006).

Zakaria Stapa, Prof. 2002 “Bahagian Kedua: Masalah dan Fenomena Ajaran Sesat di Malaysia dalam kertas kerja bertajuk Wihdah al-Wujud dan Hubungannya dengan masalah Ajaran Sesat di Malaysia” (Kertas Kerja Seminar Antarabangsa Dakwah dan Tariqat Tasawuf Anjuran Fakulti Pengajian Islam, UKM dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus di Hotel Hilton, Seremban, Negeri Sembilan, 17 – 19 Ogos 2002)

Akta

Enakmen Mufti dan Fatwa ( Kedah Darul Aman) 2008

Warta Kerajaan Negeri Kedah 2016

Internet

http://www.kedah.gov.my atau melalui www.e-Fatwa.gov.my. Akses pada 20 Mac 2017

http://www.islam.gov.my/images/ePenerbitan/KOMPILASI_MUZAKARAH_MKI_2016.pdf akses pada 19 Mac 2017

Temubual

Dato’ Mursyid Diraja (Dr.) Syeikh Muhamad Baderudin Bin Haji Ahmad. 2017. (Mantan Mufti Kerajaan Negeri Kedah, Jabatan Mufti Negeri Kedah), temubual pada 15 Mei 2017.

Mawarzi bin Dyiauddin. 2017. Timbalan Mufti Negeri Kedah, Jabatan Mufti Negeri Kedah, temubual pada 10 Mei 2017.

Faizah binti Mustaffa. 2017. Penolong Pegawai Hal Ehwal Agama, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Kedah, temubual pada 10 Mei 2017.

Faridah binti Ahmad. 2017. Pegawai Penyelidik S48 merangkap unit Istinbat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Kedah, temubual pada 22 Mei 2017.

Published

2018-12-31

How to Cite

Azhar, A., & Muhammad Baderuddin, M. S. (2018). Prosedur Istinbat dan Pewartaan Fatwa Ajaran Sesat di Negeri Kedah: Satu Tinjauan: The Issuance Procedure and Gazetting Fatwa of Deviant Teaching in Kedah State: an Overview. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 86-99. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.156

Issue

Section

Seminar Papers