Amalan Terbaik Pelaksanaan Sertu dalam Industri Halal di Malaysia

Best Practices of Islamic Cleansing (Sertu) Implementation in the Malaysian Halal Industry

Authors

  • Sumaiyah Abd Aziz Universiti Sains Islam Malaysia https://orcid.org/0000-0002-2772-6106
  • Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mustafa ‘Afifi Ab Halim Universiti Sains Islam Malaysia
  • Hasdhatul Nor Aliah Md Said Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol23no1.308

Keywords:

Sertu, amalan terbaik , industri halal, Malaysia

Abstract

Pelaksanaan sertu menjadi semakin penting bagi industri sederhana dan besar di Malaysia yang ingin mendapatkan pensijilan halal. Walaupun sertu bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan, syarikat perlu mewujudkan prosedur operasi standard (SOP) secara bertulis berkaitan sertu sebagai persediaan sekiranya berlaku ketidakakuran yang perlu kepada proses sertu (jika berkaitan) dan ini digariskan sebagai salah satu keperluan dalam Sistem Jaminan Halal (HAS), Sistem Pengurusan Halal Malaysia 2019. Artikel ini bertujuan untuk melihat amalan terbaik pelaksanaan sertu dalam industri halal di Malaysia. Kajian ini dilaksanakan secara kualitatif, dengan menumpukan kepada kaedah pengumpulan data secara analisis dokumen, temubual bersemuka dan pemerhatian secara langsung. Terdapat lapan dapatan yang diketengahkan dalam kajian ini iaitu keperluan garis panduan khusus bagi setiap skim halal; prosedur dan pengurusan sertu; peluang kerjaya sebagai jurusertu yang bertauliah; keperluan kepada penganjuran kursus/latihan sertu; cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan proses sertu; fi pengurusan dan khidmat sertu; pangkalan data penyedia perkhidmatan sertu dan inovasi dalam menjalankan sertu. Kajian ini mencadangkan agar JAKIM dan JAIN/MAIN menambahbaik dan memantapkan garis panduan sertu yang sedia ada demi kebaikan industry halal di Malaysia. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Zuḥailī, Wahbah bin Mustafa (2007). Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Dimashq: Dār al-Fikr.

Ibn Daqīq al-‘Aid (t.th). Iḥkām al-Iḥkām Syarḥ ʿUmdat al-Ahkām. Maṭbaʿah al-Sunnah

al-Muḥammadiyyah.

Ibn Ḥajar al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad (1983). Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā.

Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisabūri (t.th). Al-Musnad al- Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim). 5 vols. Ed: Muḥammad Fuad ‘Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabi.

Nurul Husna Mahmud (2019, Mei 19). Sertu Pinggan Mangkuk Pesawat. Harian Metro.

Diakses dari https://www.hmetro.com.my/rencana/2019/05/457267/sertu-pinggan-mangkuk-pesawat

JAKIM (2013). Garis Panduan Sertu Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur.

Kamus Dewan Edisi Keempat, 2017. “Sertu”. Diakses dari

http://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=sertu

JAKIM (2019). Draf Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2019.

Diakses dari http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/draf/Draf%20MPPHM(Domestik)%202019-National%20Consultation.pdf

JAKIM (2019). Draf Sistem Pengurusan Halal Malaysia (2019). Diakses dari

http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/draf/DRAF%20MHMS-National%20Consultation.pdf

Ahmad, N., & Shariff, S. M. (2016). Supply Chain Management: Sertu Cleansing for Halal Logisitics Integrity. Procedia Economics and Finance, 37, 418-425.

Hashim, P., Kassim, N., Hashim, D. M., & Jol, H. (2013). Study on the Requirement of Clay for Islamic Cleansing in Halal Food Industry. Turkish Online Journal of Science & Technology, 3(3).

Kassim, N., Hashim, P., Hashim, D. M., & Jol, H. (2014). New Approach of Samak Clay Usage for Halal Industry Requirement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 121, 186-192.

Salleh, M. M. M., Halim, M. A. A., & Abd Aziz, S. (2020). Implementation Of Islamic Cleansing (Sertu) In The Halal Industry. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 18(1), 1-9.

Al-Shīrāzī, Abū Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yūsuf (t.th). Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Shafi’i. 3vols. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh (2017). The Use of Animal Parts in Halal Product in Malaysia. Tesis Phd. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Transkrip temubual bersama dua syarikat penyedia khidmat sertu dan tiga pihak autoriti agama.

Published

2020-12-30

How to Cite

Abd Aziz, S., Mohd Salleh, M. M., Ab Halim, M. ‘Afifi, & Md Said, H. N. A. (2020). Amalan Terbaik Pelaksanaan Sertu dalam Industri Halal di Malaysia: Best Practices of Islamic Cleansing (Sertu) Implementation in the Malaysian Halal Industry. Journal of Fatwa Management and Research, 23(1), 29–52. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol23no1.308

Most read articles by the same author(s)