Kawalan Perundangan Terhadap Pemakanan Halal Di Malaysia

Legal Control of Halal Food in Malaysia

Authors

  • Setiyawan Gunardi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohd Soberi Awang Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mustafa Afifi Ab. Halim Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muneer Ali Abdul Rab Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.455

Keywords:

makanan dan minuman, halalan tayyiban, halal syariah, perundangan Malaysia, barang gunaan

Abstract

Makanan dan minuman merupakan satu rangkaian keperluan manusia yang diperbahaskan dalam Syariah dengan merujuk kepada hukum halal dan haram. Makanan dan minuman halal tayyiban amat diambil perhatian dalam tuntutan syariat, kerana memberi kesan kepada jasmani dan rohani. Oleh itu, perlu bagi manusia membuat pemilihan makanan dan minuman halalan tayyiban sebagaimana dikehendaki oleh syariah. Walau begitu, menentukan status makanan dan minuman tersebut juga perlu dikuatkan dengan undang-undang bagi melindungi status halalan tayiban berkekalan dari masa ke masa. Tujuan kajian ini untuk mendedahkan parameter penentuan halal dan haram dalam makanan dan minuman menurut kajian halal Syariah dan perundangan Malaysia. Kertas kerja ini menggunakan kaedah kualitatif yang dianalisis dengan berdasarkan dapatan data kepustakaan daripada al-Quran, Hadith, pandangan ulama dan cendikiawan Islam, dan artikel jurnal ilmiah, serta akta perundangan. Kajian ini mendapati bahawa makanan dan minuman halalan tayyiban di Malaysia telah menepati tuntutan Syariah dan perundangan. Implikasi kajian ini memperkasa barang gunaan dapat digunapakai dengan selamat dan baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr. (t.th.). al-Sunan al-Kubra. Al-Muhaqqiq: Muhammad Abd al-Qadir Ata’. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Nadwi, Ali Ahmad. (1994). Al-Qawaid al-Fiqqiyyah. Dimashq: Dar al-Qalam

Al-Qardawi, Yusuf. (1993). Min Hadi al-Islam Fatawa al-Muasirah. Al-Mansurah: Dar al-Wafa.

Al-Tirmizi, Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Salmi. (t.th). Sunan al-Tirmizi. Jil. 4. Tahqiq: Ibrahim Atwah Awwad. Mesir: Sharikat Maktabat wa Matba’at Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dimasq: Dar al-Fikr.

Ab Halim, Mustafa Afifi dan Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. (2012). The possibility of uniformity on halal standards in Organization of Islamic Countries (OIC) country. World Applied Sciences Journal. 17: 6-10. https://www.idosi.org/wasj/wasj17(TTHTA)12/2.pdf

Ab Halim, Mustafa Afifi dan Mohd Salleh, Mohd Mahyeddin. (2018). Peranan JAKIM dan JAIN dalam kes yang melibatkan penyalahgunaan label halal pada produk makanan. Malaysian Journal of Syariah and Law. Vol. 6, No. 2. https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/view/143

Ab Halim, MA & Mohd Salleh MM. (2020). Consumer rights in Halal products: A study based on legal and Syariah perspectives. Food Research 4 (Suppl. 1): 281-290. https://www.myfoodresearch.com/uploads/8/4/8/5/84855864/_35__fr-2019-s31_ab_halim_3.pdf

Akta Kerajaan Tempatan 1976

Akta Perihal Dagangan 2011.

Anas Bin Mohd Yunus, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Mahani Binti Mohamad. (2010). The concept of Halalan Tayyiba and Its Application in Products Marketing; A Case Study at Sabasunn HyperRuncit Kuala Terengganu, Malaysia. Universiti Sultan Zainal Abidin.

Awan, J.A. (1988). Islamic Food Laws-I: Philosophy of the Prohibition of Unlawful Foods. Science and Technology in Islamic World, 6 (3): 151-165.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Abu Abdillah ibn Abi Bakr. (t.th). A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-Alamin. Mesr: Maktabat al-Kulliyyah al-Azhariyyah.

Kamus Dewan. (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liow, Joseph Chiyong. (2009). Piety and Politics. USA: Oxford University Press.

Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik). 2020. Putrajaya: JAKIM.

al-Mawsu’ah al-Fiqqiyyah al-Kuwaitiyyah. 1410H. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah.

Muslim, ibn al-Hujjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Nisaburi. (t.th.). Sahih Muslim, jil. 3. Al-Muhaqqiq: Muhammad Fuad Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

MS (Malaysian Standard) 1500: 2009. Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan – Garis Panduan Umum (Semakan Kedua). Cyberjaya: Department of Standards Malaysia.

Munjid al-Tulab. 1987. Beirut: Dar al-Mashriq.

OIC. (2009). General Guidelines on Halal Food. The Organization of The Islamic Conference (OIC), [diakses pada 23 Disember 2021].

Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011.

Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011.

Setiyawan Gunardi, Mohd Soberi Awang, Mohd Mahyeddin Hj Mohd Salleh, Mustafa ‘Afifi Ab.Halim. 2021. Panduan Makanan Dan Minuman Halal: Kajian Menurut Perspektif Syariah Dan Perundangan Malaysia. E-Prosiding Seminar Antarabangsa Islam dan Sains 2021 (SAIS2021), hlm. 294-308. Nilai: USIM Press.

Surianom Miskam, Norziah Othman, Nor Adha Ab. Hamid. (2015). War 11 An Analysis of the Definition of Halal: Shariah VS Statutes. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bangi.

Wahab, Ahmad Robin. (2004). Guidelines for The Preparation of Halal Food and Goods for The Muslim Consumers. Putrajaya: Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia-JAKIM.

Zakiah Samori, Amal Hayati Ishak, and Nurul Himmah Kassan. (2014). Understanding the Development of Halal Food Standard: Suggestion for Future Research. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 6: 3.

Published

2022-05-27

How to Cite

Gunardi, S., Awang, M. S. ., Mohd Salleh, M. M., Ab. Halim, M. A., & Abdul Rab, M. A. . (2022). Kawalan Perundangan Terhadap Pemakanan Halal Di Malaysia: Legal Control of Halal Food in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 27(3), 106–125. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no3.455

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>