Gejala Rasuah Dan Implikasi Terhadap Masyarakat Malaysia Menurut Perspektif Syarak

The Symptoms Of Corruption And Implications For The Malaysian Community According To The Shariah Perspective

Authors

  • Azman Ab Rahman Institut Fatwa dan Halal (IFFAH) USIM
  • Md Yunus Abd. Aziz Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Zaki Salleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Anis Nabilah Kamarulzaman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.538

Keywords:

Kata Kunci: Rasuah, Malaysia, Masyarakat

Abstract

Rasuah di kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini semakin berleluasa sama ada daripada sektor penjawat awam atau swasta. Pelbagai usaha telah diambil oleh pihak kerajaan untuk menangani isu rasuah di Malaysia namun masih tidak boleh dibendung. Laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menunjukkan statistik tangkapan kes rasuah meningkat sebanyak 6.38% iaitu 909 kes pada tahun 2022 berbanding 851 kes pada tahun 2021. Ini menunjukkan kajian berkaitan gejala rasuah adalah perlu seiring dengan peredaran zaman. Justeru, artikel ini bertujuan membincangkan mengenai konsep rasuah menurut syariat Islam. Artikel ini juga akan mengkaji faktor-faktor gejala rasuah di Malaysia selain meneliti implikasi amalan rasuah terhadap masyarakat di Malaysia. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah analisis dokumen dan pemerhatian dalam proses pengumpulan data. Hasil kajian mendapati amalan rasuah bertentangan dengan syariat Islam. Antara faktor yang mempengaruhi gejala ini masih berlaku adalah disebabkan nilai integriti yang rendah, tekanan kewangan serta kejahilan terhadap ilmu agama.  Implikasi gejala rasuah juga menjadikan kepercayaan dan keyakinan masyarakat berada di tahap yang rendah, meningkatkan jurang sosioekonomi dan kadar kemiskinan masyarakat di Malaysia. Hasil kajian juga mencadangkan agar aspek pendidikan diberikan penekanan kepada nilai-nilai moral dan etika bagi membantu memupuk sikap jujur dan berintegriti dalam diri masyarakat agar gejala rasuah dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Diharapkan kajian ini dapat dijadikan rujukan dan panduan kepada pihak yang bertanggungjawab bagi membendung jenayah rasuah untuk menjamin masyarakat di Malaysia bebas daripada gejala rasuah.

 

Kata Kunci: Rasuah, Malaysia, Masyarakat

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al- Quran

Al-Marhubi, Fahim A. 2000. Corruption and inflation. Economic Letters. 66: 199-202

Al- Syak’ah Mustafa 1987M/1408H. Mu’lim Al- Hadharah Al – Islamiyyah. Beirut: Dar Al- Ilmiyy Li Al- Malyayin

Asiah Bidin, Shariffah Nuridah Aishah. (2008). Jenayah Rasuah Dan Pecah Amanah Di Kalangan Pengarah Syarikat: Mengenalpasti Punca Masalah Dan Cadangan Penyelesaiannya Menurut Islam. Kertas kerja, Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan, Pusat Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 15 Oktober 2008.

Azhar Ghazali. 1992. Badan Pencegah Rasuah (BPR) Peranan Dan Kewibawaannya Di Dalam Merealisasikan Tuntutan Islam: Tinjauan Dari Sudut Dakwah Islamiyah. Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azrae, A. N., Megat Latif, H. H. & Mohamed, K. (2018). Penglibatan Rasuah Di Kalangan Agensi Penguatkuasaan Kerajaan: Satu Analisis Laporan Berita Tempatan. International Journal of Law, Government and Communication, 3 (13), 218-235.

Azizi, Y. (2008). Keluarga Dalam Pembentukan Moral.Journal of Science & Mathematics Education

Frank, B, & Schulz, G.G. (1998). How tempting is corruption: More bad news about economists. http://www.brainsnchips.org/mirrored/corrupt.html.

Harun, Noraida, Jady@ Zaidi Hassim. Rasuah Dalam Pentadbiran Tanah: Penyelesaian Menurut Islam. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari; Kuala Terengganu Vol. 15, Iss. 1, 40-54.

Ijiri, Y. (1973). A priori research in accounting: A critique. Di dalam Dopuch, N., dan Revsine, L. (Eds.). Accounting research 1960-1970: a critical evaluation. (20-25). Urbana, Illinois: Center for International Education and Research in Accounting.

Jain, A. K. (2001). Corruption: A review. Journal of Economic Surveys, 15(1), 71-121.

The World Bank. (2017). Combatting corruption. Dicapai dari: http://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption

Jamiah Manap, Azimi Hamzah, Ezhar Tamam, Sidek Mohd. Noah, Amini Amir, Norizan Yahaya, Halimah Alma Othman, Hanina Halimatus Saadiah Hamsatun (2007) Pemantapan Nilai Integriti Individu sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti. Universiti Putra Malaysia, Serdang.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2013). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Lee-Chai, A. Y., dan Bargh, J. A. (2001). The use and abuse of power: Multiple perspectives on the causes of corruption. USA: Psychology Press-Taylor and Francis Group.

Mahadzirah Mohamad, Nor Azman Mat Ali, Masir Mohamad, Wan Yusof Wan Chik, Norhilmi Muhammad, Fazida Karim. (2014). Kualiti Hidup, Pendekatan Maqasid Syariah. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Mehrabian A (2000) Beyond IQ: Broad-Based Measurement of Individual Success Potential or ‘Emotional Intelligence’. Genetic, Social & General Psychology Monographs 126 (2), p133, 107p.

Mukhriz Mat Husin. (2022). Terpaksa ambil rasuah akibat tekanan industri. https://www.sinarharian.com.my/article/183314/KHAS/Sinar-Rasuah-Buster/Terpaksa-ambilrasuah-akibat-tekanan-industri.

Prosiding Perkem VIII, Jilid 1 (pp. 246-253).

Nor Najdah Ab Rahman. 2008. Khalifah Umar B. Abd Al- Aziz Dan Mekanisme Yang Dilaksanakan Dalam Pencegahan Rasuah (99-101H/717-720M). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi

Nooraini Othman. 2009. Keseimbangan Personaliti dan Akademik Sebagai Teras Pembangunan Modal Insan Jurnal HEP & Alumni UITM, Bil 1, Januari-Febuari

Noraida Harun. 2017. Rasuah dalam pentadbiran Tanah: Penyelesaian Menurut Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari USSN 2289 6325 Bil 15 2017 (Julai)

Nurhafilah (2014) Penerapan Konsep Mas’uliyyah Dan Amanah Dalam Pentadbiran Kea Rah Bersih Rasuah – Kajian Di Majlis Perbansaran Kota Bharu – Bandar Raya Islam (MPKB_BRI) Jurnal Keputeraan Jilid 3 tahun 1435H/2014M

Nur Syakiran Akmal, Md Zawawi. (2004). Rasuah ….? Katakan Tidak. Anjuran Jabatan Pengajian Umum: Fakulti Sains Kognitif Dan Pendidikan University Utara Malaysia.

Rahimah Abdullah. 2023. Indeks Persepsi Rasuah: Malaysia naik ke tangga 61, skor turun 1 mata. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/indeks-persepsi-rasuah-malaysia-naik-ke-tangga-61-skor-turun-1-mata-404384

Roberts AB (1994) Core values in a Quality Air Force. Airpower Journal, Summer 94, 8 (2).

Sarah Dina, Mohd Adib Ismail. (2013). Impak Rasuah Kepada Pertumbuhan Ekonomi. Prosiding Perkem Viii, Jilid 1 (246 – 253): ISSN: 2231-962X.

Shofian Ahmad. (2008). Jenayah Rasuah: Bentuk dan Hukum Menurut Islam. Al-Syariah, Jilid 4, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa danPustaka, h. 62-85.

Sofea Azahar. (2021). Gaji tidak padan dengan kos sara hidup. https://www.sinarharian.com.my/article/130814/KHAS/Pendapat/Gaji-tidak-padan-dengankos-sara-hidup.

Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

Suhardi, M. (2016). Birokrasi Awam Pentadbiran Kabupaten Bintan Dan Penerapan Sumbangan Falsafah Budaya Melayu. Tesis PHD, Universiti teknologi Malaysia.

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (2023). Statistik Tangkapan. https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=97

Stanford Encyclopedia of Philosophy (2013) Integrity. http://plato.stanford.edu/entries/integrity/

Syaripah Aaisyah Fahimah. 2017. Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 Dan Fiqh Jinayah. Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Syed Hussein Alatas. (2015). The problem of corruption. (Revised edition.). Kuala Lumpur: The Other Press Sdn. Bhd.

Transparency International. (n.d.). What is corruption?. https://www.transparency.org/what-is-corruption

Wartawan mediaisma. (2020). Bimbang karier terjejas antara punca penjawat awam takut lapor rasuah. https://ismaweb.net/2020/12/09/bimbang-karier-terjejas-antara-punca-penjawatawam-takut-lapor-rasuah/.

Widang I, Fridlund B (2003). Self-respect, Dignity and Confidence: Conceptions of Integrity Among Male Patients. Journal of Advanced Nursing 42 (1), p47p.

Published

2023-05-22

How to Cite

Ab Rahman, A., Abd. Aziz, M. Y. . ., Salleh, A. Z., & Kamarulzaman, A. N. (2023). Gejala Rasuah Dan Implikasi Terhadap Masyarakat Malaysia Menurut Perspektif Syarak: The Symptoms Of Corruption And Implications For The Malaysian Community According To The Shariah Perspective . Journal of Fatwa Management and Research, 28(2), 87–103. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.538

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>