Analisis Penyenaraian Haiwan Menerusi Kitab Matla’ al-Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani Menurut Perspektif Halal dan Zoologi

Analysis of the Listing of Animals Through the Book of Matla' al-Badrain by Sheikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani According to Halal and Zoological Perspectives

Authors

  • Mohd Mahyeddin Mohd Salleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohd Anuar Mamat Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mustafa ‘Afifi Ab.Halim Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohammad Najib Jaffar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nurdeng Deuraseh Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.564

Keywords:

halal, haram, Matla'al-Badrain, Haiwan, Syeikh Muhammad Islamil Daud al-Fathani

Abstract

Salah satu sumber rujukan untuk mengetahui status halal haram haiwan adalah kitab Matla’ al-Badrain yang ditulis oleh Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani. Karya ini mengandungi pengelasan haiwan halal dan haram mengikut spesis hidupan yang biasa ditemui di tanah Melayu dan tanah Arab. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa nama haiwan yang kurang jelas maksudnya serta memerlukan kepada kajian terperinci. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti nama-nama haiwan, menganalisis kaedah pengelasan haiwan halal haram yang terdapat dalam karya Matla’ al-Badrain, dan menghubungkaitkan dengan penamaan zoologi yang bersesuaian. Metodologi kajian berbentuk kualititaf menerusi kaedah kutipan data secara analisis tekstual terhadap nama-nama spesis haiwan yang dinyatakan dalam karya tersebut. Hasil kajian mendapati terdapat tiga bentuk pengelasan haiwan di dalam Matla’ al-Badrain iaitu haiwan laut, hidupan darat dan haiwan kacukan antara haiwan yang halal dan haram dimakan. Jumlah keseluruhan jenis haiwan yang disebutkan adalah sebanyak 80 spesis. Terdapat tiga bentuk penerangan spesis haiwan yang digunakan iaitu; 1) nama haiwan jelas maksudnya dalam Bahasa Melayu, 2) nama haiwan dalam Bahasa Arab yang disertai penterjemahan, 3) nama haiwan dalam Bahasa Arab yang tiada penterjemahan. Sehubungan itu, usaha perlu dilakukan untuk menyesuaikannya dengan istilah yang dapat difahami oleh masyarakat moden.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Daud, Sulayman bin al-Ash‘ath bin Ishaq al-Sijistani. (2009). Sunan Abi Daud. 4 vols. Ed: Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyyah.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2001). Sahih al-Bukhari. 9 vols. Ed: Muhammad Zahir bin Nasir al-Nasir. Dar Turuq al-Najah.

Al-Nawawi, Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf. (2005). Minhaj al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin fi al-Fiqh. Dar al-Fikr

Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah. (1998). Sunan al-Tirmizi. 6 vols. Ed: Basshar ‘Awad Ma‘ruf. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Animal Diversity Web (2023). Corvus frugilegusrook. Diakses dari: https://animaldiversity.org/accounts/

Habib Ahmad. (12 Mac 2009). Kitab: Matla’ al-Badrain wa Majma’ al-Bahrain. Diakses daripada https://pondokhabib.wordpress.com/2009/03/12/kitab-matla%E2%80%99-al-badrain-wa-majma%E2%80%99-al-bahrain/ pada 25 Ogos 2022.

Ibn Majah, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwayni. (2009). Sunan Ibn Majah. 5 vols. Ed: Shuaib al-Arna’uth. Dar al-Risalah al-‘Ilmiyyah.

Ismail Alee & Asman Taeali (2010). Peranan Ulama Patani Dalam Ilmu Fiqah: Kajian Khusus Terhadap Kitab" Matla'Al-Badrain" Bagi Syeikh Nikmat Kecik Al-Fatani. Persidangan Serantau Pengajian Arab dan Tamadun Islam di Kepulauan Melayu. Bandar Seri Begawan: Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Diakses dari: http://e-ilami.unissa.edu.bn:8080/jspui/handle/123456789/1479

Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. US: Jossey-Bass Publishers.

Mohammad Fadhli bin Abdul Ghafar (2012). The approach of Sheikh Mohammad bin Ismail Al-Fatani Ash-Shafi’e in Islamic jurisprudence: a study into corporation contracts in his book" Matla’ al-Badrayn Wa al-majma’ al- Bahrayn". Doctoral dissertation, Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Diakses dari: http://e-ilami.unissa.edu.bn:8080/jspui/handle/123456789/1223

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh & Mohammad Najib Jaffar (2019). Haram Haram Haiwan Menurut Islam dan Fatwanya di Malaysia. Nilai: Penerbit USIM.

Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid & Rahimin Affandi Abd. Rahim. (2019). Pengkategorian Item Penulisan Dalam Karya Fiqh Melayu Klasik: Analisa Awal. Journal al-Muqaddimah, vol. 7 (1), 55-76.

Muhammad bin Ismail Daud Fathani. 1984. Matla’ al-badrayn wa majma’ al-Bahrayn. Pulau Pinang : Maktabah al-Ma’arif.

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. (t.th). Al-Musnad al-Sahih (Sahih Muslim). 5 vols. Ed: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Ramli, M. A., Jamaluddin, M. A., Rosele, M. I., & Sidik, M. A. (2016). Sumbangan Ulama Melayu Klasik Dalam Pembinaan Kearifan Tempatan Di Alam Melayu. Jurnal Pengajian Melayu (JOMAS), 27(1), 180-198.

Samsudin, M. A., Yahaya, M. Z., & Ab Rahman, H. (2010). Metod Penulisan Kitab Matla’ Al-Bahrayn Wa Majma’ Al-Bahrayn. Jurnal Melayu, 5, 147-161.

Van Bruinessen, M. (1990), “Kitab Kuning; Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu; Comments on a New Collection in the KITLV Library”, dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 146, no: 2/3. Leiden

Published

2024-01-15

How to Cite

Mohd Salleh, M. M., Mamat, M. A., Ab.Halim, M. ‘Afifi, Jaffar, M. N., & Deuraseh, N. (2024). Analisis Penyenaraian Haiwan Menerusi Kitab Matla’ al-Badrain oleh Syeikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani Menurut Perspektif Halal dan Zoologi: Analysis of the Listing of Animals Through the Book of Matla’ al-Badrain by Sheikh Muhammad bin Ismail Daud al-Fathani According to Halal and Zoological Perspectives. Journal of Fatwa Management and Research, 29(1), 63–87. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.564

Most read articles by the same author(s)