Kaedah Fuzzy Delphi: Rekabentuk Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli

The Fuzzy Delphi Method: Designing an Arabic Language Model for Islamic Legislation Through the Integration of Naqli and Aqli Knowledge

Authors

  • Ummu-Hani Abas Pusat Tamhidi, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohammad Najib Jaffar Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, (USIM)
  • Abdul Manan Ismail Fakulti Syariah & Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia, (USIM)
  • Azlan Shaiful Baharum Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia, (USIM)
  • Ahmad Asyraf Mat Ali Pusat Tamhidi, Universiti Sains Islam Malaysia, (USIM)
  • Rasmina Hasbullah Pusat Tamhidi, Universiti Sains Islam Malaysia, (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no2.571

Keywords:

Kata Kunci: Reka bentuk Model, Bahasa Arab, Perundangan Islam, Naqli, Aqli.

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan konsensus pakar terhadap kandungan yang diperlukan bagi mereka bentuk pembangunan Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu kaedah Fuzzy Delphi dengan soal selidik tujuh skala likert. Pengkaji mendapatkan konsensus 1 orang pakar dari bidang bahasa Arab dan 2 orang pakar dari bidang Syariah dan Undang- Undang. Borang selidik mengandungi tiga elemen; (i) Kesepakatan pakar secara umum berkenaan tahap pengetahuan bahasa Arab yang diperlukan oleh pelajar Jurusan Syariah & Undang-Undang, (ii) Kesepakatan pakar mengenai keperluan penguasaan pelajar terhadap tajuk-tajuk Nahu dan Fungsi Dalalah Nahwiyyah dalam pembinaan Hukum, (iii) Kesepakatan pakar mengenai keperluan penguasaan pelajar terhadap tajuk-tajuk Balaghah dan Fungsi Dalalah Balaghiyyah dalam pembinaan Hukum. Dapatan kajian berdasarkan konsensus pakar terhadap hampir kesemua item adalah diterima dengan dan melepasi 3 syarat kriteria Fuzzy Delphi iaitu nilai threshold (d) tidak melebihi atau sama dengan 0.2, peratus kesepakatan pakar melebihi atau sama dengan 75% dan nilai Defuzzication (alpha cut) melebihi atau sama dengan 0.5. Namun terdapat 2 item ditolak kerana mencatat nilai Defuzzication kurang dari 0.5. Kajian ini diharap dapat memberi idea baharu kepada institusi pendidikan dalam melahirkan pelajar yang menguasai bahasa Arab dan fungsinya dalam memahami hukum syarak.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Abdul Ghani Sarhan. (2020). Al-Balaghah Al-Quraniyyah Wa Atharuha Fi Istinbat Al- Ahkam Al-Syar’iyyah. Qaheerah: Mufakkiruun Al-Dauliyyah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzii’.

Abdul Rahman Chik. (1988). Teaching Arabic for Specific Purposes (ASP) In Malaysia with Reference to Teaching Reading Skills at the International Islamic University. England: Department of Modern Language, University of Salford.

Ahmad, Z., Muhidin, M., Wasli, P., Salihin, M., Fauzi, H. M., Ridhuan, M., Jamil, M., & Siraj, S. (2014). Fuzzy Delphi analysis for future environmental education using interactive animation. Nd International Seminar Teaching Excellence and Innovation, 2014 (February).

Al-Sa’di, Abdul Qadir Abd Rahman. (2019). Athar Al-Dalalah Al-Nahwiyyah Wa Al-Lughawiyyah Fi Istinbat Ahkam Min Ayaat Al-Quran Al-Tasyriiyyah. Damsyik: Dar Sa’d Al-Deen.

Bodjanova, S. (2006). Median alpha-levels of a fuzzy numbe. Fuzzy Sets and Systems, 157(7),879-891.

Cheng, C., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research,142, 174-186.

Chu, H. C., & Hwang, G. J. (2008). A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts. Expert Systems with Applications, 34(8), 26-40.

Fatehah Syahat. (t.t), Al-Dalalah Al- Nahwiyyah Wa Atharuha Fi Istinbat Al-Ahkam Min Al-Quran Al- Kareem Jami’ah Ibnu Khaldun. Taayarat: Al-Jazair.

Kadir M.N .(2005), Tasmim Wihdat Dirasiah Li Taalim Al Lughah Al Arabiah Li Al Talabah Al Mutakhassisin Fi Al Syariah Al Islamiah Bi Kuliyyah Ahmad Ibrahim Li Al Qanun Bi Al Jamiah Al Islamiah Al Alamiah Bi Malizia. Tesis Sarjana Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Mohd Ridhuan & NurulRabihah. (2021). Kepelbagaian Metodologi Dalam Penyelidikan Reka Bentuk Dan Pembangunan. Qaisar Prestige Resources.

Murry, J., & Hammons, J. (1995). Delphi: A versatile methodology for conducting qualitative research. Review of Higher Education, 18(4), 23-36.

Nadwah Bt. Haji Daud. (1998). Taalim Al Lughah Al Arabiah Li Aghradh Ilmiyyah, Bina Wihdaat Dirasiyyah Li Al-Ta’lim Al-Arabiyyah Li Al-Mutakhassisiin Fi Al-Fiqh . Disertasi Master Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. UIAM: Kulliyyah Ma’arif al-Wahyi Wa al-Ulum al-Insaniyyah.

Saadeddine. (2017). Syawahid Al-Lughah Wa Atharuha Fi Istibat Al-Ahkam Dirasah Dalaliyyah. Journal of al-Zhakhirah, 1 (2), 124-159.

Al-Shatibiyy, Ibrahim bin Musa. (1992). Al-I’tisam. Arab Saudi: Dar Ibn Affan.

Tang, C. W., & Wu, C. T. (2010). Obtaining a picture of undergraduate education quality: A voice from inside the university, Springer. Higher Education, 60, 269-286.

Ummu-Hani Abas., Azlan Shaiful Baharum., Abdul Manan Ismail., Mohammad Najib Jaffar., Ahmad Asyraf Mat Ali., Rasmina Binti Hasbullah. (2023), Analisis Keperluan Pembinaan Rekabentuk Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 28 (2), May 2023, 171.

Yuslina Mohamed., Mesbahul Hoque., Sulaiman Ismail., Nurhasma Muhamad Saad. (2020). Keperluan Bahasa Arab Ulum Islamiyyah Dari Perspektif Pensyarah. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari. Universiti Sultan Zainal Abidin. Vol.20 (3), 120-134.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1998), Usul al-Fiqh. Damsyik: Dar al-Fikr.

Published

2024-05-31

How to Cite

Abas, U.-H., Jaffar, M. N., Ismail, A. M. ., Baharum, A. S. ., Mat Ali, A. A. ., & Hasbullah, R. . (2024). Kaedah Fuzzy Delphi: Rekabentuk Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli: The Fuzzy Delphi Method: Designing an Arabic Language Model for Islamic Legislation Through the Integration of Naqli and Aqli Knowledge. Journal of Fatwa Management and Research, 29(2), 99–114. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no2.571

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>