Analisis Keperluan Pembinaan Rekabentuk Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli

Authors

  • Ummu-Hani Abas Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Azlan Shaiful Baharum Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Abdul Manan Ismail Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohammad Najib Jaffar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Asyraf Mat Ali Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Rasmina Hasbullah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.509

Keywords:

Kata Kunci: Model, Bahasa Arab, Perundangan Islam, Naqli, Aqli.

Abstract

Kajian ini bertujuan menganalisis keperluan pembinaan rekabentuk Model Bahasa Arab untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli. Pada zaman ini, masalah yang sedang kita hadapi adalah perhatian kita terlalu sedikit dan singkat untuk mengetahui kaedah-kaedah bahasa Arab dan mengetahui kepentingannya dalam memahami sesuatu nas dan tujuan-tujuannya dengan melihat kepada operasi, konseptual, eksplisit, metafora, tafsiran umum dan khusus di mana semua ini memerlukan pengetahuan bahasa yang lengkap. Oleh itu, pemahaman terhadap fungsi Dalalah Nahwiyyah dan Balaghiyyah dalam pembinaan hukum perlu diambil perhatian dengan cara pengukuhan ciri-ciri unit modul akademik tersebut. Kajian ini menggunakan model analisis keperluan Hutchinson and Waters, 1987 yang terdiri daripada Kekurangan, Keperluan dan Kehendak untuk mengumpul data utama. Manakala data sokongan diperolehi daripada analisis dokumen-dokumen yang berkaitan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden sudah memahami kebanyakkan tajuk-tajuk berkaitan ilmu Nahu dan dalalahnya dengan baik walapun terdapat sebahagian mereka yang masih belum menguasainya. Dari sudut ilmu Balaghah pula, majoriti responden menunjukkan ketidakpastian dengan tahap pemahaman dan penguasaan mereka terhadap ilmu Balaghah dan dalalahnya. Oleh itu, kita dapati majoriti responden sangat bersetuju untuk mempelajari ilmu Nahu, Balaghah dan dalalahnya di samping memahami fungsi-fungsinya dalam mengistinbat hukum.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah Abdul Ghani Sarhan. (2020). Al-Balaghah Al-Quraniyyah Wa Atharuha Fi Istinbat Al- Ahkam Al-Syar’iyyah. Mufakkiruun Al-Dauliyyah Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzii’.

Abdul Qadir Abd Rahman al-Sa’di. (2019). Athar Al-Dalalah Al-Nahwiyyah Wa Al-Lughawiyyah Fi Istinbat Ahkam Min Ayaat Al-Quran Al-Tasyriiyyah. Dar Sa’d Al-Deen.

Abdul Rahman Chik. (1988), Teaching Arabic for Specific Purposes (ASP) In Malaysia with Reference to Teaching Reading Skills at the International Islamic University. England: Department of Modern Language, University of Salford.

Fatehah Syahat. (t.t), Al-Dalalah Al- Nahwiyyah Wa Atharuha Fi Istinbat Al-Ahkam Min Al-Quran Al- Kareem, Jami’ah Ibnu Khaldun, Taayarat: Al-Jazair.

Kadir M.N .(2005), Tasmim Wihdat Dirasiah Li Taalim Al Lughah Al Arabiah Li Al Talabah Al Mutakhassisin Fi Al Syariah Al Islamiah Bi Kuliyyah Ahmad Ibrahim Li Al Qanun Bi Al Jamiah Al Islamiah Al Alamiah Bi Malizia. Tesis Sarjana Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Kamarul Shukri Mat The & Mohd Shahrizal Nasir. (2015). Fungsi Ayat Gramatis Dalam Pembinaan Hukum Fikah Daripada Ayat-Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah. Jurnal Hadhari.UKM Press. Vol 7 (1). 73-88.

Mohd Shabri Yusof., Ashinida., Zaharom Ridzwan., Rashidah Zakaria. (2014), Kajian Kualitatif Terhadap Keperluan Merekabentuk Bahan Pengajaran Kursus Bahasa Arab Persediaan Untuk Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Prosiding Seminar Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Arab. 2017.

Nadwah Bt. Haji Daud. (1998). Taalim Al Lughah Al Arabiah Li Aghradh Ilmiyyah, Bina Wihdaat Dirasiyyah Li Al-Ta’lim Al-Arabiyyah Li Al-Mutakhassisiin Fi Al-Fiqh . Disertasi Master Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua. UIAM: Kulliyyah Ma’arif al-Wahyi Wa al-Ulum al-Insaniyyah.

al-Shatibiyy, Ibrahim bin Musa. (1992) Al-I’tisam. Arab Saudi: Dar Ibn Affan.

Saadeddine. (2017), Syawahid Al-Lughah Wa Atharuha Fi Istibat Al-Ahkam Dirasah Dalaliyyah. Vol .1 (2). Pages 124-159.

Majallah al-Dhakhirah li al-Buhuth wa al-Dirasat. Vol 1 (1), Disember.

Al-Suyuti, ‘Abd al-Rahman b. Abu Bakr. (1976), Kitab Al-Iqtirah Fi ‘Ilm Usul Al-Nahu. Pnyt. Qasim, Ahmad Muhammad. al-Qahirah: Matba’ah al-Sa’adah.

Yuslina Mohamed., Mesbahul Hoque., Sulaiman Ismail., Nurhasma Muhamad Saad. (2020). Keperluan Bahasa Arab Ulum Islamiyyah Dari Perspektif Pensyarah. Jurnal Islam & Masyarakat Kontemporari. Universiti Sultan Zainal Abidin. Vol.20 (3), 120-134.

Al-Zuhaili, Wahbah (1991), al-Tafsir al-Munir. Bayrut: Dar al-Fikr al-Mu’asir.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1998), Usul al-Fiqh. Damsyik: Dar al-Fikr.

Published

2023-05-22

How to Cite

Abas, U.-H., Baharum, A. S., Ismail, A. M., Jaffar, M. N., Mat Ali, A. A., & Hasbullah, R. (2023). Analisis Keperluan Pembinaan Rekabentuk Model Bahasa Arab Untuk Perundangan Islam Melalui Integrasi Ilmu Naqli Dan Aqli. Journal of Fatwa Management and Research, 28(2), 154–174. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.509

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>