Konsep Fatwa dan Cabaran Penguatkuasaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Authors

  • Azman Ab Rahman

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol2no1.115

Abstract

Fatwa is an explanation on Islamic ruling, which is needed by local society in facing new issues, as a solution in accordance with Shariah. It also plays a vital role to clarify the confusions and misunderstandings that happen in Muslim community. The solutions offered by Fatwa would satisfy the curiosity and internal feeling of Muslim in their daily life. This article will discuss the concept of fatwa and the challenges of its enforcement according to 'The Administration of Islamic Law (Federal Territory) Act'. Besides, the writer would also identify the relevant authority body which has been given power by the aforementioned Act to enforce the issued fatwa. The article would try to reveal some problems and challenges in enforcing fatwa. Based on writer's observation, the standard of fatwa enforcement in Federal Territory of Kuala Lumpur is still below the normal level as it should to be. The number of officers in the Enforcement Division of Islamic Department is inadequate to make the fatwa as effective law. Hopefully, this article would give a clear picture to Muslim community on the reality of fatwa enforcement in Federal Territory of Kuala Lumpur.

Abstrak

Fatwa merupakan pemberitahuan sesuatu hukum kepada masyarakat setempat yang diperlukan dalam menghadapi persoalan semasa yang memerlukan kepada penyelesaian yang menepati tuntutan agama. Fatwa juga memainkan peranan penting menyelesaikan kekeliruan dan kekusutan yang dihadapi oleh umat Islam. Sebarang kekeliruan dan masalah yang timbul dapat diatasi dengan fatwa, dan ini seterusnya sudah tentu akan memberikan satu kepuasan kepada umat Islam setempat dan seterusnya mereka akan dapat melakukan aktiviti harian dengan baik dan sempurna. Artikel ini akan membincangkan konsep fatwa dan cabaran penguatkuasaannya setelah diwartakan berdasarkan kepada akta pentadbiran undang-undang Islam Wilayah Persekutuan. Di samping itu, penulis akan mengenalpasti pihak yang bertangungjawab dalam menguatkuasakan sesuatu fatwa itu setelah diwartakan. Hasil daripada artikel ini penulis mendapati penguatkuasaan fatwa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur masih di tahap yang rendah dan lemah. Antaranya adalah disebabkan beberapa kekangan yang dihadapi oleh Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan terutama dari segi bilangan kakitangan yang tidak mencukupi dan kaedah penyebaran fatwa kepada masyarakat yang tidak sistematik dan tersusun. Diharapkan artikel ini dapat memberi gambaran kepada masyarakat Islam tentang perlaksanaan penguatkuasaan fatwa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur secara khususnya dan pihak- pihak yang berkenaan dalam meningkatkan peranan fatwa dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul secara umumnya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rujukan

Al-Quran al-Karim.
Abdul Karim Zaidan. 1996. al-Madkhal li dirasah al-Syariah al- Islamiyyah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
Abdul Monir Yaacob. 1998. Mufti dan Fatwa di Negara-negara Asean. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Ahmad Hidayat Buang. 2004. Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
Ahmad Hidayat Buang. Pembentukan Fatwa: Sejarah, Kaedah dan Sumber. (Kertas Kerja). Kursus Pembangunan dan Pengembangan Fatwa Negara Mabims.
Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997.
Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505).
Al-Ashqar, Muhammad Sulayman. 2001. al-Wadih Fi Usul al-Fiqh. 'Amman: Dar al-Nafa’is.Al-Mallah, Husayn Muhammad. 2001. al-Fatwa Nash’atuha Wa Tatawwuruha Usuluha Wa Tatbiqatuha. Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.
Al-Misriyy, Zakariyya cAbd al-Razzaq. 1998. Usul al-Fiqh al-Islamiyy. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
Al-Qaradawiy, Yusuf. 1999. Fatwa antara Ketelitian dan Kegerobohan. Penterjemah: Ahmad Nuryadi Asmawi.
Al-Qarafiy. Shahabudin Ahmad. 1344H. al-Furuq. Kaherah: Matba’ah al-Halabiy.
Al-Qasimiyy, Jamal al-Din. 1986. al-Fatwa Fi al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Al-Shawkaniyy, Muhammad bin 'Aliyy. 1997. Irshad al-Fuhul. Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazzar Mustafa al-Baz.
Al-Zaybariyy, 'Amir Sa'id. 1995. Mabahith Fi Ahkam al-Fatwa. Beirut: Dar Ibn Hazm.
Ibn al-Qayyim. 1370H. Zad al-Ma’ad. Maktabah al-Sunnah al- Muhammadiyyah.
Ibn Manzur. 1956. Lisan al-Arab. Beirut: Dar al-Beirut.
Muhammad Rawas Qal’aji. 1985. Mu’jam Lughat al-Fuqaha. Beirut: Dar al-Nafais.
Muhammad Salam Madkur. 1969. al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Nahdah al-Arabiah.
Negeri Selangor. 28 April 2005. Warta No.9. Warta Kerajaan.
Temu bual bersama Abdul Jamel Bin Jaafar, Pegawai Istinbat, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 16 Ogos 2007.
Temu bual bersama Nik Azlan, Pegawai Bahagian Penguatkuasaan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 16 Ogos 2007.
Wilayah Persekutuan. 25 Januari 2007. Warta No.2. Warta Kerajaan.
Wilayah Persekutuan. 31 Mei 2007. Warta No.11. Warta Kerajaan.
Zaini Nasohah. 2005. Undang-undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia. Jurnal Islamiyyat. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Published

2018-10-23

How to Cite

Ab Rahman, A. (2018). Konsep Fatwa dan Cabaran Penguatkuasaannya di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Journal of Fatwa Management and Research, 2(1), 7–26. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol2no1.115

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>