Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia: Kajian Empirikal

Fatwa Acceptance Among Malaysian Muslim Community: An Empirical Study

Authors

  • Mohd Harifadilah Rosidi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Wifaq Mokhtar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohd Nasir Abdul Majid Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.458

Keywords:

Penerimaan Fatwa, Pengetahuan Fatwa, Kesedaran Fatwa, Media

Abstract

Fatwa telah melalui proses evolusi daripada jawapan persoalan agama kepada undang-undang syariah bagi negara yang mewartakan fatwa tersebut seperti Malaysia. Sehingga tahun 2022, terdapat sebanyak 1404 fatwa yang telah diputuskan di peringkat kebangsaan dan negeri manakala 398 fatwa telah diwartakan di negeri-negeri di Malaysia. Kajian dan penulisan lepas menunjukkan penolakan terhadap keputusan fatwa serta tahap penerimaan fatwa yang rendah dalam kalangan responden di beberapa buah negeri. Jesteru itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penerimaan fatwa yang terkini dalam kalangan masyarakat Muslim seluruh negeri di Malaysia. Kaedah penyelidikan yang digunakan ialah kaedah kuantitatif dengan menerima pakai instrumen soal selidik dalam talian untuk mendapatkan data. Data kajian diperolehi daripada 500 peserta melalui teknik persampelan kluster berbilang peringkat dan kemudiannya dianalisis melalui jadual frekuensi dan statistik min. Hasil kajian mendapati tahap penerimaan fatwa dalam kalangan masyarakat Muslim Malaysia adalah tinggi dengan pencapaian skor min sebanyak 4.60.  Selain itu, kajian ini juga mencapai skor min yang tinggi terhadap tahap pengetahuan fatwa (M = 4.50) dan penggunaan media dalam talian untuk mendapatkan maklumat fatwa (M = 4.08) dalam kalangan masyarakat Muslim Malaysia. Walaubagaimanapun, kajian ini mendapati kesedaran fatwa masyarakat Muslim Malaysia berada pada tahap yang sederhana dengan skor min sebanyak 3.60. Seterusnya, kajian ini mencadangkan usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan fatwa perlu dipergiatkan lagi mengunakan platform media dalam talian oleh institusi fatwa di Malaysia supaya masyarakat sentiasa cakna terhadap fatwa-fatwa semasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdullah, R. (2004). Fatwa dan masyarakat. In. Ahmad Hidayat Buang (ed.). Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademik Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Al-Sa’di, A. R. N. (2018). Tafseer as-Sa’di. English Edition 1. Riyadh: Publish by International Islamic Publishing House.

Ashaari, M. F., Rasit, R. M., Ismail, Z., & Ramzy, M. I. (2019). Islamic discourse in the facebook of mufti departments in Malaysia | Wacana islam di facebook jabatan-jabatan mufti Malaysia. International Journal of Islamic Thought, 17(1), 66 – 77. https://doi.org/10.24035/IJIT.17.2020.170

Asuhaimi, F.A, Pauzai, N.A, Makhtar, M, Asari, K. (2017). The Role and Position of Fatwa in Malaysian Court. Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities, 25(S), 227-238.

Black, R. S., and Rojewski, J. W. (1998). The role of social awareness in the employment success of adolescents with mild mental retardation. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33(2), 144–161.

Buang, A. H. (2012). Ke Arah Membangun Garis Panduan dan Piawaian Pengeluaran Fatwa Malaysia: Skop dan Kandungan, paperwork presented at Muzakarah Pakar; Garis Piawaian Panduan dan Pengeluaran Fatwa Peringkat Kebangsaan . Date: Oktober 24 10, 2012 (Rabu), at USIM Malaysia.

Buang, A. H., & Che Rosli, C. R. (2017). Persepsi dan Penerimaan Mahasiswa Terhadap Fatwa Negeri Selangor. Journal of Fatwa Management and Research, 9(1), 129–147. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol9no1.44

Elkalmi, R. M., Alkoudmani, R. M., Elsayed, T. M., Ahmad, A., & Khan, M. U. (2016). Effect of Religious Beliefs on the Smoking Behaviour of University Students: Quantitative Findings From Malaysia. Journal of Religion and Health, 55(6), 1869–1875. https://doi.org/10.1007/s10943-015-0136-0

Facebook. (2022a). Laman Facebook Datuk Dr. Zulkifli Mohamad al-Bakri. https://www.facebook.com/drzulkiflialbakri. Accessed: 19 Mei 2022.

Facebook. (2022b). Laman Facebook Datuk Dr Mohd Asri Zainal Abidin. https://www.facebook.com/DrMAZA. Accessed: 19 Mei 2022.

Ibnu Al-Qayyim, M. A. B. S. (2005). Tariq al-Hijratayn wa-Bab al-Sa'adatayn. Labenon: Resalah Publishing.

Irwan, M. S., Nuradli Ridzwan Shah, M. D., Azman, A. R., Mohamad Zaharuddin, Z., Ahmad Wifaq, M., & Anas, M. B. (2017). Penerimaan dan Kepatuhan Masyarakat Muslim di Selangor Terhadap Fatwa-fatwa Akidah yang Telah Diputuskan. Nilai, Negeri Sembilan.

Ishak, O. (1981). Fatwa dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur, Malaysia: Fajar Bakti.

Jakim. (2022a). Jawatankuasa-Jawatankuasa Fatwa Peringkat Negeri. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/latar_belakang/mufti. accessed: 19 Mei 2022.

Jakim. (2022b). Pandangan hukum yang diputuskan di peringkat Jawatankuasa Muzakarah MKI dan Jawatankuasa Kuasa Fatwa Negeri-Negeri. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/3. accessed: 19 Mei 2022.

Kamali, M. H. (2016). Articles Moderation in Fatwa and Ijtihad: Juristic And Historical Perspectives. Islam and Civilizational Renewal, 7(3), 303–324.

Kasan, H. 2008. “Institusi fatwa di Malaysia”. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rahman, S. N. A., Ramle, N. A., Sabri, A. S., Abd Karim, N. K., & Buyong, M. (2016). Reporting Fatwa In The Media: Reception And Perception. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 9(special edition), 31–47.

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Abdul Majid, M. N (2021a). Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia:Satu Tinjauan Literatur: Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society: A Literature Review. Journal of Fatwa Management and Research, 24(1), 45-62. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.335

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Abdul Majid, M. N. (2021b). The Impact of Social Media on The Acceptance Of Fatwas Among Malaysian Muslims. Journal of Fatwa Management and Research, 26(1), 17-36. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.389

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Majid, M. N. A. (2022). The Role of Maqasid al-Shari’ah as a Fundamental Ethics in Social Media Use. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(4), 1285–1301. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i4/13044

Shamsudin, S. N., Mohd Subri, I., & Mohd Dali, N. R. S. (2018). Penerimaan Media Atas Talian Sebagai Medium Penyampaian Fatwa dalam Kalangan Masyarakat Muslim Selangor: Satu Tinjauan Awal. Journal of Fatwa Management and Research, 10(1), 73–88. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol10no1.30

Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, 2020. “Ke Arah Memartabatkan InstitusiFatwa”, Titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah At Multaqa Jawatankuasa FatwaSeluruh Malaysia. Date; September 22, Sama-sama Hotel, KLIA.

Suratem, N. A., Hamid, S., Rahman, N. N. A. (2015). “JAKIM’s E-Fatwa as a New Platform of Fatwa Dissemination in Malaysia”, paperwork presented at International Seminar on Media and Dakwah. Date: 24 November 2015 at USIM.

Yong, H. H., Hamann, S. L., Borland, R., Fong, G. T., & Omar, M. 2009. Adult smokers’ perception of the role of religion and religious leadership on smoking and association with quitting: A comparison between Thai Buddhists and Malaysian Muslims. Social Science and Medicine, 69(7), 1025–1031. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.07.042

Published

2022-09-15

How to Cite

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Abdul Majid, M. N. (2022). Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia: Kajian Empirikal: Fatwa Acceptance Among Malaysian Muslim Community: An Empirical Study. Journal of Fatwa Management and Research, 27(4), 59–81. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.458

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>