Kedudukan Orang Kelainan Upaya (OKU) Sebagai Asnaf Ar-Riqab di Malaysia

The Position of Disabled as Zakat Recipient under the Category of ar-riqab in Malaysia

Authors

  • Azman Ab Rahman Profesor Madya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol12no1.9

Keywords:

Orang Kelainan Upaya (OKU), Asnaf, zakat, ar-riqab, Malaysia

Abstract

This study is conducted to analyze and identify the status of disabled person as recipient. The issue is whether the disabled person can be considered as ar-riqab and what are the ‘illah that allow this consideration? Thus, the objective of this study is to understand the definition of ar-riqab given by the previous scholars and contemporary jurists and also fatwas related to it. This study also intends to discover the new concept and interpretation of ar-riqab presented by the scholars and to justify whether the disabled person can be included as ar-riqab in Malaysia. The study found that disabled person is qualified to be recognized as recipient but it must follow the criteria and requirements prescribed by Shariah, the Department of Social Welfare and the Ministry of Health. As this matter is related to new ijtihad, it is important to comply with these requirements and criteria and to consider all aspects related to it before a specified legal provisions or hukm is issued. It is hope that this study may guide zakat institutions and the State Islamic Council in reviewing the issue conferred.

Keyword(s): Disabled person, recipient, zakat, ar-riqab, Malaysia

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan bagi menganalisis dan mengenal pasti kedudukan Orang Kelainan Upaya (OKU) sebagai asnaf ar-riqab dalam konteks pada masa kini. Isu ini dapat dibincangkan dengan memahami perluasan konsep dan interpretasi asnaf ar-riqab berdasarkan ijtihad para ulama. Perluasan konsep dan interpretasi asnaf ini adalah penting agar ia lebih bersifat holistik dan bersesuaian dengan maslahat semasa. Persoalannya, adakah perluasan konsep dan interpretasi ar-riqab ini membolehkan golongan OKU dikategorikan di bawah golongan ar-riqab dan apakah ‘illah yang membolehkan mereka dimasukkan sebagai golongan ini? Justeru, objektif kajian ini adalah untuk memahami definisi sebenar asnaf ar-riqab menurut ulama’ dulu dan kini termasuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengannya serta mengetahui perluasan konsep dan interpretasi ar-riqab oleh para ulama. Kajian ini juga akan menilai kedudukan OKU sebagai asnaf zakat dan mengenalpasti kriteria-kriteria OKU yang boleh dimasukkan sebagai asnaf ar-riqab. Kajian mendapati bahawa bahawa OKU layak menerima zakat tetapi mestilah berdasarkan kriteria dan syarat yang telah ditetapkan oleh Syarak, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan. Perkara ini penting kerana ia merupakan satu ijtihad yang perlu mengambil kira semua aspek sebelum sesuatu ketetapan hukum ditentukan. Diharapkan kajian ini menjadi panduan kepada institusi zakat dan Majlis Agama Islam Negeri dalam melihat semula keperluan sama ada OKU layak diberikan zakat atau sebaliknya.

Kata Kunci: Orang Kelainan Upaya (OKU), Asnaf, zakat, ar-riqab, Malaysia

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Azman Ab Rahman, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

References

Al-Quran

al-Babartiyy, Akmal al-Din Muhammad bin Mahmud al-Hanafi (2007). al-cInayah syarh al-Hidayah. Sunt. Abu Mahrus 'Amru bni Mahrus. Jil. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Baijuriyy, Ibrahim (1999). Hasyiah Sheikh Ibrahim al-Baijuriyy cala syarh al-'Allamah Ibn al-Qasim al-Ghazziyy cala matn al-Syeikh Abi Syuja'. Sunt. Muhammad 'Abd al-Salam Syahin. Jil. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-cIlmiyah.

al-Bahutiyy, Mansur bin Yunus bin Idris (1996). Syarh muntaha al-'iradat. Cet. ke-2. Beirut: cAlam al-Kutub.

al-Bujairimiyy, Sulayman bin Muhammad bin ‘Umar al-Shafi’iyy. 1996. al-Bujairimiyy ‘ala al-Khatib. Jil.3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

al-Dusuqiyy, Muhammad bin Ahmad bin Urfah (2003). Hasyiah al-Dusuqi 'ala al-syarh al-Kabir. Cet. ke-2. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
al-Ghufayliyy, Abdullah bin Mansur. (2008). Nawazil al-zakah: dirasah fiqhiyyah tacsiliyyah li mustajaddat al-zakah. Kaherah: Dar al-Maiman.

al-Khatib, Muhammad al-Syarbiniyy (2008). al-Iqna'. Terj. M. Mujib et.al. Johor Bahru: Jahabersa.

al-Khurasyiyy, Muhammad bin 'Abd Allah bin 'Ali (1997). Hashiyah al-Khurasyiyy 'ala mukhtasar sidi Khalil. Sunt. Zakariya 'Umairat. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Marghinaniyy, Burhan al-Din Abu al-Hasan 'Ali bin Abi Bakr bin 'Abd al-Jalil al-Rashdaniyy (1990). al-Hidayah syarh badayah al-mubtadi. Jil. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah (1990). Jil. 23. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah.

al-Nawawiyy, Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syaraf (1995). Kitab al-majmu' syarh al-muhadhdhab li al-Syiraziyy. Sunt. Muhammad Najib al-Muti'i. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

al-Qaradawiyy, Yusuf (2006). Fiqh al-zakat: Dirasah muqaranah li ahkamiha wa falsafatiha fi dau' al-Qur'an wa al-sunnah. Cet. ke-25. al-Qaherah: Maktabah Wahbah.

al-Qurafiyy, Shihab al-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman al-Sonhajiyy al-Misriyy (2008). al-Zakhirah fi furu' al-Malikiyah. Ed. ke-2. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Qurrah Daghiyy, 'Ali Muhyi al-Din (1992). Nazarat muta'assilah fi masraf ar-riqab wa mada jawaz daf' al-zakat fi fidyah al-asir wa al-mukhtataf. 'Amman: Mu'assasah al-Risalah.

al-Qurtubiyy, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansariyy. (1993). al-jami’ li ahkam al-Quran. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabiyy.
al-Raziyy, Muhammad bin Abi Bakr bin 'Abd al-Qadir (2000). Mukhtar al-sihah. al-Qaherah: Dar al-Hadith.

al-Syaukaniyy, Muhammad bin 'Ali (1985). Kitab al-sail al-jarrar al-mutadaffiq 'ala hada'iq al-azhar. Sunt. Mahmud Ibrahim Zaid. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

al-Zayla'iyy, Fahr al-Din Uthman bin 'Ali al-Hanafiyy (2000). Tabyin al-haqa'iq syarh kanz al-daqa'iq. Sunt. Ahmad 'Izzu 'Inayah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ab. Aziz Mohd Zain et al. (2009). Dakwah Islam Terhadap Orang Kurang Upaya. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Abdullah, M. (2012). Orang Kelainan Upaya atau Orang Kurang Upaya? www.utusan.com.my (diakses pada 9 Februari 2014).

Arieff Salleh bin Rosman, Azman Ab Rahman dan Muhamad Firdaus Ab Rahman. (2013). Kedudukan ar-riqab Sebagai Penerima Zakat Dalam Konteks Masa Kini. Makalah, telah dibentangkan di Muzakarah Zakat Peringkat Kebangsaan Siri 1, 11 Disember 2013, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

Arieff Salleh bin Rosman et.al. (2013). Garis Panduan Pengurusan Zakat Asnaf ar-riqab dan Gharimin: Satu Analisis Kontemporari.Geran Penyelidikan Isu Kefatwaan JAKIM. Pusat Penyelidikan Fiqh Sains & Teknologi (CFiRST) UTM dan Jabatan Mufti Negeri Johor.

Azman Ab. Rahman, Norakyairee Mohd Raus, Hussein `Azeemi Abdullah Thaidi, Mohammad Naqib Hamdan. (2014). Fiqh Jenayah Orang Kurang Upaya. Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Badr al-Din al-'Aini, Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin al-Husayn (2000). al-Banayah syarh al-hidayah. Sunt. Ayman Saleh Sya'ban. Jil. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Fairuz Abadi, Majd al-Din Muhammad bin Ya'kub al-Syiraziyy (1978). al-Qamus al-muhit. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukram al-Misriyy (1990). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Sadir.

Ibnu al-Humam, Kamal al-Din Muhammad bin 'Abd al-Wahid al-Sakandariyy (1995). Syarh fath al-qadir. Sunt. 'Abd al-Razzaq Ghalib al-Mahdi. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin bin Umar bin 'Abd al-'Aziz (1998). Rad al-muhtar 'ala al-dur al-mukhtar. Sunt. Muhammad Subhi Hasan Hallaq dan 'Amir Husayn. Jil. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad 'Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisiyy (1994). al-Mughni 'ala mukhtasar al-Kharqi. Sunt. 'Abd al-Salam Muhammad 'Ali Syahin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ibnu Muflih, Syams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad al-Maqdisiyy al-Hanbali (1997). al-Furu'. Sunt. Abu al-Zahra' Hazim al-Qadi. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Ibnu Najjar, Taqiy al-Din Muhammad bin Ahmad al-Futuhiyy al-Hanbaliyy (1999). Muntaha al-'iradat fi jam' al-muqni' ma'a al-tanqih wa ziyadat. Sunt. 'Abd Allah bin 'Abd al-Hasan al-Turki. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Tohir (2000). Tafsir al-tahrir wa al-tanwir. Jil. 10. Beirut: Mu'assasah al-Tarikh.

Kamus Dewan. (2010). Edisi Keempat. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahmud Syaltut (t.t). Al-Fatawa. Kaherah: Dar al-Qalam.

Mahmud Syaltut (t.t). al-Islam ‘Aqidah wa al-Shariah. Kaherah: Dar al-Qalam.

Mat Jahya b. Haji Hussin, t.th.. Pengagihan Zakat di Perlis. Diakses daripada http://www.e-infad.my pada 5 Januari 2013.

Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rashid Reda (2002). Tafsir al-manar. Sunt. Samir Mustafa Rabab. Jil. 10. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
Reuter,N. (2001). Department of Health and Human Services, Texas. Federal Register. Vol.

Rosmawati Sulaiman. (2008). Faktor-faktor Pendorong Golongan Orang Kurang Upaya.

Sahibul Samahah Dr. Zulkifly Bin Muda. (2013). Kedudukan ar-riqab Sebagai Penerima Zakat: Fatwa dan Amalan di Negeri Sembilan. Makalah, telah dibentangkan di Muzakarah Zakat Peringkat Kebangsaan siri 1, 11 Disember 2013, Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai, Negeri Sembilan.

Zakaria al-Ansari, Abu Yahya al-Syafi'i (2001). Asna al-matalib syarh raud al-tolib. Sunt. Muhammad Muhammad Tamir. Jil. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Zinaida Ariffin. (2006). Kerjaya Untuk Orang Kurang Upaya. Bentong: PTS Professional.

Zulkifli bin Muhammad al-Bakri. (2013). ar-riqab: Tafsiran aplikasi semasa dari sudut Syarak. Jurnal Pengurusan JAWHAR. Vol 6, No2, 2012.

Wan Sabri Wan Husin et al. 2013. Model Pembangunan Institusi Pendidikan al-Quran bagi Anak Istimewa. The 3rd Annual International Quranic Conference, Centre of Quranic Research (CQR), 13-14 March 2013, Universiti Malaya.

Published

2018-07-09

How to Cite

Ab Rahman, A. (2018). Kedudukan Orang Kelainan Upaya (OKU) Sebagai Asnaf Ar-Riqab di Malaysia: The Position of Disabled as Zakat Recipient under the Category of ar-riqab in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 12(1), 37–55. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol12no1.9

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>