Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporari Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik

Analysis Of Islamic Law Views According To Contemporary Islamic Scholars On Consumer Issues Related To Cosmetics

Authors

  • Ahmad Murshidi Mustapha Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Noraini Junoh Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2-SE.495

Keywords:

Analisis Hukum, Kepenggunaan, Kosmetik, Ulama Kontemporari

Abstract

Produk kosmetik kini diterima ramai oleh masyarakat di Malaysia sama ada lelaki ataupun wanita. Lambakan kosmetik dalam pelbagai aspek kecantikan menjadi tarikan para pengguna sebagai solusi kepada masalah yang dihadapi. Penerimaan daripada para pengguna bukan sahaja berdasarkan kepada jenis produk, akan tetapi tarikan kepada kesannya yang cepat serta harga yang mampu milik turut menjadi faktor pemilihan sesuatu kosmetik. Evolusi sains dan teknologi menjadikan produk kosmetik lebih pelbagai dan hasil yang lebih efisien. Namun, kegagalan dalam mematuhi standart yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti menunjukkan penggunaan bahan-bahan terlarang seperti racun berjadual dan unsur-unsur haram serta najis masih wujud. Bahan-bahan yang mempunyai unsur-unsur haram dan tidak jelas status halalnya dalam kosmetik turut menjadi perbahasan para ulama seperti penggunaan alkohol, unsur-unsur haiwan, plasenta dan seumpamanya. Hal ini bagi menjamin kesucian dan kehalalan produk yang digunakan oleh pengguna muslim. Justeru, kajian ini akan mengenalpasti bahan-bahan terlarang yang memudaratkan serta unsur-unsur yang meragukan hukum syarak dalam kosmetik semasa. Isu-isu kepenggunaan kosmetik tersebut akan dianalisis hukum syarak menurut ulama kontemporari. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah pengumpulan data daripada kajian kepustakaan dan dianalisis menggunakan analisis kandungan. Dapatan yang diperolehi menunjukkan terdapat beberapa kategori racun berjadual memudaratkan yang digunakan dalam kosmetik. Penggunaan unsur-unsur haiwan  seperti cochineal, cacing, lintah dan siput babi diharuskan kerana wujud manfaat dalam penghasilan kosmetik. Manakala penggunaan alkohol diharamkan sekiranya melalui proses arak. Unsur daripada manusia seperti plasenta diharamkan dalam kosmetik untuk mengelak eksploitasi yang tidak sepatutnya. Isu kepenggunaan kosmetik semasa merupakan ruang ijtihad ulama kerana tiada dalil khusus dan jelas. Kesedaran pengusaha dan pengguna muslim perlu dalam memastikan kosmetik semasa mematuhi standart halal yang ditetapkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ainul Yaqin Bakharudin & Mohammad Zaini Yahaya. (2019). Penggunaan Serangga (al-Hasharat) dalam Produk Kosmetik Menurut Perspektif Maslahah. BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences. Vol. 2 Isu. 3.

Ali Jum’ah. (2006). Hasyiah Al-Imam Al-Baijuri ‘Ala Jauharah Al-Tauhid Al-Musamma Tuhfat Al-Murid ‘Ala Jauharah Al-Tauhid. Kaherah: Dar Al-Salam. Cet. 3.

Erina Camillia. (2019). Kawalan produk kosmetik di Malaysia. http://www.myhealth.gov.my/kawalan-produk-kosmetik-di-malaysia/. Tarikh akses 21 Disember 2021.

Hafsah Dewi Utami. (2018). Analisis Maslahah Terhadap Fatwa Majelis Ulama (MUI) No. 11 Pasal 5 Tahun 2009 Tentang hukum Alkohol. Tesis Sarjana, Fakultas Syari’ah Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

Intan Mas Ayu Shahimi. (2017). Waspada Kosmetik Murahan. Keratan akhbar harian Metro, Khamis 19 Julai 2017.

Keputusan Muzakarah Jawantankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. (2011. Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat-Ubatan. http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/10281. Tarikh akses 25 Ogos 2022.

Kristen Wegrzyn. (2015). Halal Beauty Becoming Increasingly Mainstream. https://www.gcimagazine.com/consumers-markets/news/21854795/halal-beauty-becoming-increasingly-mainstream. Tarikh akses 21 Disember 2021.

Laman Sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. (2015). http://www.myhealth.gov.my/bahan-campurpalsu-adulterant-dalam-produk-kosmetik/. Tarikh akses 22 Disember 2021.

Laman sesawang http://e-smaf.islam.gov.my/e- smaf/fatwa/fatwa/find/pr/10301. Hukum Bahan Pewarna Cochineal: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. (2012). Tarikh akses 23 Ogos 2022.

Laman Sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. http://www.knowyourmedicine.gov.my/ms/infografik/apa-itu-kosmetik. Tarikh akses 21 Disember 2021.

Laman Sesawang https://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/soalan-lazim/adakah-kosmetik-malaysia-mendapat-pengesahan-status-halal.html-0. Tarikh akses 30 November 2021.

Laman Sesawang Kementerian Kesihatan Brunei http://www.moh.gov.bn/SitePages/BannedCosmeticProducts.aspx. Tarikh akses 4 Januari 2022.

Laman Sesawang Majelis Ulama Indonesia. https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/awas-hindari-kosmetik-haram-dan-najis. Tarikh akses 5 Januari 2022.

Laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/3002irsyad-al-fatwa-siri-ke-281-hukum-suntikan-kosmetik-menggunakan-plasenta. Hukum Suntikan Kosmetik Menggunakan Plasenta. 2019.Tarikh akses 23 Ogos 2022.

Laman sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Pewarna Merah Gincu Bibir yang Diperbuat Daripada Cochineal. Adakah Halal?. https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2085-al-kafi-505-pewarna-merah-gincu-bibir-yang-diperbuat-daripada-cochineal-adakah-halal. Tarikh akses 23 Ogos 2022.

Laman Seswang https://www.globalcosmeticsnews.com/millennial-and-muslim-halal-beauty-gets-a-makeover/. Millenia And Muslim: Halal Beauty Gets A Makeover. Tarikh akses 30 November 2021

Latifah Mohd Noor. (2018). Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaannya. Ulum Islamiyyah Journal, Universiti Sains Islam Malaysia. Vol 23.

Louise Prance. (2017). The Year That...Halal Got Serius. https://www.globalcosmeticsnews.com/2017-the-year-that-halal-got-serious/. Tarikh akses 30 November 2021.

Mirnawati Umar. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemulih. Tesis Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, Indonesia.

Mohammad Aizat Jamluddin & Mohd Anuar Ramli. (2011). Isu Penggunaan Alkohol Dalam Penghasilan Produk Gunaan Semasa: Analisis dari Perspektif Hukum Islam. Kertas kerja Seminar Perundangan Islam Dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC). Universiti Sultan Zainal Abidin, 18-19 November 2011.

Mohd Mahyeddin Mohd Salleh. (2018). Plasenta Haiwan Dalam Produk Kosmetik Dan Farmaseutikal: hala Atau Haram?. Malaysian Journal Of Syariah And Law. Universiti Sains Islam Malaysia. Edisi Khas. Vol 8. Bil. 1.

Muchtaridi. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. Majalah Farmasetika, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran. Vol. 2 No.1.

Muhammad Kahfi Aulia. (2020). Kajian hukum Islam Tentang Hukum Pemakaian Parfum Yang Mengandungi Alkohol Di Kota Pontianak. E-Jurnal Fatwa Hukum, Fakulti Undang-undang, Universitas Tanjungpura. Vol. 3. No. 3.

Noor Hisham Abdullah. (2016). Kawalan Kosmetik Di Malaysia. https://www.npra.gov.my/index.php/en/archives/press-release/977-kenyataan-akbar-kawalan-kosmetik-di-malaysia. Tarikh akses 21/ Disember 2021.

Norhafzan Jaafar. (2019). Kosmetik Haram ‘Dikitar Semula’. Keratan akhbar Berita Harian, 28 Oktober 2019.

Nur Bahirah Baharum et. al. (2020). Literatur: Konsep Alkohol Menurut Islam. Jurnal Al-Sirat, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah. Bil. 19

Nurhirza Shaiful Yamin. (2019). Hydroquinone Dalam Sediaan Kosmetik. Laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, http://www.myhealth.gov.my/hydroquinone-dalam-sediaan-kosmetik/. Tarikh akses 3 Julai 2022.

Rabiatul Adawiyah Abd Rahman & Zalina Zakaria. (2019). Pelaksanaan Standart Kosmetik Halal: Malaysian Standard MS2200 – Bahagian 1: 2008 Barang Gunaan Islam-Kosmetik Dan Dandanan Diri – Garis Panduan Umum: Satu Sorotan Literatur. Journal of Shariah Law Research (JSLR), Jabatan Syariah Dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Vol (4) 2.

Sanep Ahmad, Mohd Ali Mohd Noor & Lidia Fitri. (2014). Ketekalan Gelagat Pengguna Muslim Terhadap Status Halal: Kearah Strategi Berkesan Promosi Produk Halal. Prosiding PERSIDANGAN KEBANGSAAN EKONOMI MALAYSIA (PERKEM) KE-9 2014. Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Siti A’isyah Sukaimi. (2019). Racun berjadual dalam produk kosmetik. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2019/12/529030/racun-berjadual dalam-produk-kosmetik. Tarikh akses 1 Julai 2002.

Warta Fatwa Jawantakuasa Fatwa Perak. (2015). Fatwa Mengenai Hukum Bahan Pewarna Cochineal. Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Muzakarah Jawankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Warta Fatwa Majlis Ulama Indonesia. (2018). Produk Kosmetika Yang Mengandungi Alkohol/ Etanol. No. 11.

Warta Kerajaan, Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor. (2011). Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Untuk Tujuan Perubatan Dan Kosmetik. Jil. 64. No. 7.

Zuliaty Zulkiffli. (2019). Trend Penggunaan Kosmetik Murah Membimbangkan. https://www.bharian.com.my/berita/wilayah/2017/09/321547/trend-penggunaan-kosmetik-murah-membimbangkan. Tarikh akses 21 Disember 2021.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. (2017). Hukum Penggunaan Siput Babi Dalam Penghasilan Produk Kosmetik. Laman Sesawang Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/910-irsyad-al-fatwa-siri-ke-188-hukum-penggunaan-siput-babi-dalam-penghasilan-produk-. Tarikh akses 23 Ogos 2022.

Published

2022-11-30

How to Cite

Mustapha , A. M. . ., & Junoh, N. (2022). Analisis Pandangan Hukum Menurut Ulama Kontemporari Dalam Isu Kepenggunaan Berkaitan Kosmetik: Analysis Of Islamic Law Views According To Contemporary Islamic Scholars On Consumer Issues Related To Cosmetics. Journal of Fatwa Management and Research, 27(2-SE), 166–183. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2-SE.495

Issue

Section

Seminar Papers