Fatwa Falak di Malaysia

Fatwa on Astronomy in Malaysia

Authors

  • zulfaqar mamat ab rahman lecturer

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol23no1.301

Keywords:

Fatwa, Falak, Keputusan Hukum

Abstract

Fatwas or legal decisions issued in the field of astronomy are very few compared to fatwas or legal decisions related to other fields of fiqh such as worship, muamalat and munakahat. This study aims to examine fatwas or legal decisions related to astronomical issues that have been issued by the authorities in Malaysia. For that, a qualitative study of the nature of the library has been used by examining and analyzing the content of fatwas or legal decisions that have been issued by the Conference of Rulers Meeting, National Fatwa Committee and also the State Fatwa Committee Meeting. The study found that no fatwa has ever been gazetted regarding astronomy issues in Malaysia, however there are some legal decisions that have been issued either at the national or state level. In general, all states can agree and tolerate legal decisions that have been issued on astronomical issues in Malaysia.

Abstrak

Fatwa atau keputusan hukum yang dikeluarkan dalam bidang falak amat sedikit jika dibandingkan dengan fatwa atau keputusan hukum berkaitan bidang-bidang fiqh yang lain seperti ibadat, muamalat dan munakahat. Kajian ini bertujuan untuk meneliti fatwa atau keputusan hukum berkaitan isu-isu falak yang pernah dikeluarkan oleh pihak berkuasa dalam pengeluaran hukum di Malaysia. Untuk itu, kajian secara kualitatif bersifat kepustakaan telah digunakan dengan meneliti dan menganalisa kandungan fatwa atau keputusan hukum yang pernah dikeluarkan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dan juga Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri. Kajian mendapati tiada mana-mana fatwa yang pernah diwartakan bersangkutan isu falak di Malaysia, walaubagaimanapun terdapat beberapa keputusan hukum yang pernah dikeluarkan sama ada di peringkat kebangsaan atau negeri. Secara amnya kesemua negeri boleh bersetuju dan bertolak ansur dengan keputusan hukum yang pernah dikeluarkan mengenai isu-isu falak di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 dlm. http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal E-Syariah BM/Portal E-Syariah Carian Bahan Rujukan/Portal E-Syariah Undang-Undang/ (20 Januari 2020)
Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 dlm. http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal E-Syariah BM/Portal E-Syariah Carian Bahan Rujukan/Portal E-Syariah Undang-Undang/ (20 Januari 2020)
Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 dlm. http://www.esyariah.gov.my/portal/page/portal/Portal E-Syariah BM/Portal E-Syariah Carian Bahan Rujukan/Portal E-Syariah Undang-Undang/ (20 Januari 2020)
Ibn Hamdan, Ahmad Bin Hamdan al-Harraniy al-Hanbaliy, 1397H. Sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, Beyrut: al-Maktab al-Islamiyy. Cet. ke-3.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2010. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Putrajaya: Bahagian Pengurusan Fatwa, JAKIM. Cet. Ke-2.

Bahagian Pengurusan Fatwa. 2011. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Portal e-fatwa, JAKIM. http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia [23 September 2011].

Keputusan Jamaah Ulama Negeri Kelantan. 2002. dlm http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/3 17 Jun 2019
Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka. 2012. dlm http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/3 17 Jun 2019
Mahmood Zuhdi Abdul Majid. 2010. Tranformasi Fikah Semasa. Batu Caves, Selangor: PTS Islamika Sdn Bhd.

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke 38/2018 pada 8-9 November 2018.
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Majlis Raja-Raja (1995), “ Minit Mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali Ke-88” pada 20 Oktober 1970, dan “ Minit Mesyuarat Majlis Raja-Raja Kali Ke-164” pada 3 Februari 1994.
Mohamed Azam Mohamed Adil, 2006. Pengaruh Adat Tempatan Dalam Menentukan Fatwa Di Malaysia, dlm.Md. Saleh Hj Md @ Hj, Ahmad et.al, Hukum Islam Dan Budaya Tempatan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM.

Al-Qarafiy, Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Idris al-Shanhaji, 2001. Kitab al-Furuq, al-Qaherah: Dar al-Salam.

Zulfaqar Mamat. 2014. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia: Kajian Terhadap Penerimaan dan Penolakan di Peringkat Negeri. Tesis PhD. UKM, Bangi.

Published

2020-12-30

How to Cite

ab rahman, zulfaqar mamat. (2020). Fatwa Falak di Malaysia: Fatwa on Astronomy in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 23(1), 13–28. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol23no1.301