Konsep Nubuwwah Menurut Shah Wali Allah al-Dihlawi

The Concept of Nubuwwah From The Perspective of Shah Wali Allah al-Dihlawi

Authors

  • Noraini Junoh Ph.D Candidate
  • Mohd Nazri Mat Zin Senior Lecturer
  • Ibrahim Hashim Dean

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.144

Keywords:

Nubuwwah, Kenabian, al-Dihlawi, Hujjah Allah, Mufahhamun

Abstract

Issue of nubuwwah is among matters that are often misled by the false prophets in Malaysia such as Ayah Pin, Rasul Melayu and others. This article analyzes of the concept of nubuwwah from the perspective of Shah Wali Allah al-Dihlawi based on the book of Hujjah Allah al-Balighah. The decisions are studied from the truth of nubuwwah and the prophet, the secret of the prophets and the truth of mufahhamun. This article uses qualitative methods through library research and document analysis on the book of Hujjah Allah al-Balighah and also books related to nubuwwah. The study found that the prophet’s nature of mufahhamun (learned personalities) are the characteristics of a perfect human being and appropriate to be regarded as an excellent role model in other to develop a human civilization. Therefore, this excellent role model makes an impact on development of excellent nation.

ABSTRAK

Isu nubuwwah antara perkara yang sering diseleweng oleh golongan nabi palsu yang wujud di Malaysia seperti Ayah Pin, Rasul Melayu dan lain-lain. Artikel ini menganalisa konsep nubuwwah menurut Shah Wali Allah al-Dihlawi berdasarkan kitab Hujjah Allah al-Balighah. Ia dikaji dari sudut hakikat nubuwwah dan Nabi, rahsia kebangkitan para Nabi dan hakikat mufahhamun. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif melalui kajian kepustakaan dan analisis dokumen terhadap kitab Hujjah Allah al-Balighah serta buku-buku berkaitan nubuwwah. Hasil kajian mendapati bahawa kriteria mufahhamun, iaitu golongan manusia yang dilimpahi rahmat dan ilmu Ilahi ke dalam jiwanya merupakan sifat para Nabi yang telah berjaya membangunkan peradaban tamadun manusia. Sehubungan itu, para Nabi merupakan model terbaik bagi ummah khususnya para pemimpin dalam membina sebuah negara yang unggul.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Noraini Junoh, Ph.D Candidate

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

Mohd Nazri Mat Zin, Senior Lecturer

Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Kelantan, Bukit Ilmu 18500 Machang, Kelantan

Ibrahim Hashim, Dean

Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjung Malim 35900, Perak

References

Buku

Adler, Mortimer J. 1990. Intellect: Mind Over Matter. New York: Mcmillan Publishing Company.

Al-Baghawi, Abi Muhammad al-Husayn. 1993. Tafsir al-Baghawi Ma‘alim al-Tanzil. Riyad: Dar Taybah li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

Al-Baghdadi, ‘Abdul Rahman. 1983. Zad al-Masir. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Al-Baydawi, Muhammad al-Hanafi. 1999. Hasyiah Sheikh Zadah. Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah.

Al-Bayhaqi, Abu al-Hasan ‘Ali & ‘Uthman, ‘Abdul Rahman Muhammad. 2003. Syu‘ab al-Iman. Riyad: Maktabah al-Rusyd li al-Nsyar wa al-Tawzi’.

Al-Bayhaqi, Abu al-Hasan ‘Ali. 1988. Dala’il al-Nubuwwah. Beirut: Dar al-Kutub al‘Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Muhammad b. Isma‘il. 2002. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Dihlawi, Ahmad b. ‘Abdul Rahim Shah Wali Allah. 1999. Hujjah Allah al-Balighah. Tahqiq Syeikh Muhammad Syarif Sukkar. Cet. 3. Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum.

Al-Dihlawi. 1936. Al-Tafhimat al-Ilahiyyah. Jil. 1. Madinah: al-Majlis al-‘Ilm.

Al-Dihlawi. 1970. Al-Tafhimat al-Ilahiyyah. Hyderabad: Akadimiyyah Shah Wali Allah.

Al-Dihlawi. 1974. Al-Khayr al-Kathir. Terj. G.N. Jalbani. Lahore: Sh Muhammad Ashraf.

Al-Dihlawi. 1981. Ta’wil al-Ahadith. Trans. G.N. Jalbani. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan.

Al-Dihlawi. 1981. Sata‘at. Trans. G.N. Jalbani. New Delhi: Kitab Bhavan.

Al-Edrus, Syed Muhamad Dawilah. 1999. Epistemologi Islam Teori Ilmu Dalam al-Quran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-Ghazali, Abu Hamid b. Muhammad. 1322H. Misykat al-Anwar. Misr: Taba‘ah bi Matba‘ah al-Sidq.

Al-Ghazali, Abu Hamid b. Muhammad. 1984. Kimiya’ al-Sa‘adah. (terj.). Cet. 2. Bandung: Penerbit Mizan.

Al-Ghazali, Muhammad. 2000. The Socio-Political Thought of Shah Wali Allah. Zafar Ishaq Ansari ed. Islamabad: T.p.

Al-Jurjani, al-Syarif ‘Ali b. Muhammad. 1988. Kitab al-Ta‘rifat. Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah.

Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf. 1999. Hayat al-Sahabah. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Al-Khin, Mustafa Sa‘id. t.t. Al-‘Aqidah al-Islamiyyah. Damsyiq: Dar al-Kalim al-Tayyib.

Al-Manawi, Muhammad ‘Abd al-Ra‘uf. 1972. Fayd al-Qadir. Beirut: Dar al-Ma‘rifah li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr.

Al-Nadawi. 1990. Shakhsiyyah wa Kutub. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Al-Naysaburi, Abi ‘Abdul Allah Al-Hakim. 1997. Al-Mustadrak ‘Ala Sahihayn. Kaherah: Dar al-Haramayn li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Al-Naysaburi, Abu al-Qasim al-Qusyairi. 1989. Al-Risalah al-Qusyairiyyah. Kaherah: Dar al-Sya‘ab.

Al-Qudah, Nuh ‘Ali Salman. 1999. Al-Mukhtasar al-Mufid fi Syarh Jawharah al-Tawhid. Amman: Dar al-Razi.

Al-Razi, Fakhruddin. 1990. Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyah.

Al-Siyalkuti, Muhammad Basyir. 1999. Al-Imam al-Mujadid wa al-Muhaddith al-Shah Wali Allah al-Dihlawi. Beirut: Dar Ibn Hizm.

Al-Suyuti, ‘Abdul Rahman. 2003. Al-Dar al-Manthur fi Tafsir al-Ma’thur. Kaherah: Markaz Hajr li al-Buhuth wa al-Dirasat al-‘Arabiyyah wa al-Islamiyyah.

Al-Sya‘arawi, Muhammad Mutawalli. 2004. Mukjizat al-Quran. Terj. Syed Ahmad Semait. Cet. 3. Singapura: Pustaka Nasional.

Al-Tha‘alabi, ‘Abdul Rahman b. Muhammad. 1999. Tafsir Al-Tha‘alabi . Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi.

Baljon, J.M.S. 1970. Prophetology of Shah Wali Allah. Islamabad: Islamic Studies.

Burhan Furi, ‘Ala’ al-Din ‘Ali. 1981. Kanz al-‘Ummal Fi Sunan al-Aqwal wa al-Af‘al. Beirut: Mu’asasah al-Risalah.

Halepota, A. J. t.t. Philosophy Of Shah Waliyullah al-Dihlawi. Lahore: Oxford Advanced Learner Dictionary.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, ‘Ali al-Hamd al-Muhammad al-‘Ali. 1999. Al-Daw’ al-Munir ‘Ala al-Tafsir. Riyad: Maktabah Dar al-Salam.

Ibn Faris, Abi al-Husain Ahmad. 1979. Mu‘jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

¬Ibn Kathir, Abi al-Fida’ Isma’il. 1997. al-Bidayah wa al-Nihayah. Jil. 1&5. Kaherah: Hajr li Taba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al-A‘alan.

Ibn Kathir, Abi al-Fida’ Isma’il. 2004. Tafsir al-Quran al-‘Azim. Riyad: Dar ‘Alam al-Kutub li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘.

Ibn Manzur, Jamaluddin Muhammad. 2003. Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar Beirut li al-Tiba‘ah.

Jalbani, G. N. 1973. Teachings of Shah Waliyullah of Delhi. Lahore: Muhammad Ashraf.

Jalbani, G. N. 1980. Sufism and The Islamic Tradition: The Lamahat and Sata‘at of Shah Waliullah. London: T.p.

Jalbani, G. N. 1993. Life of Syah Waliyullah. Lahore: SH. Muhammad Ashraf.

Khudri, Muhammad. 1990. Nur al-Yaqin. Damsyiq: Maktabah al-Ghazali.

Mahmud, Abdul Halim. 2000. Al-Islam wa al-‘Aql. Terj. Mohd Fakhrudin Abd Mukti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mubarakfuri, Muhammad ‘Abd al-Rahman. 1967. Tuhfah al-Ahwazi. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah wa al-Nasy wa al-Tawzi‘.

Nik Abdul Aziz Nik Hassan. 1977. Sejarah Perkembangan Ulama Kelantan Sejarah Gerakan dan Perkembangan Alam Pemikiran Islam di Jajahan Kota Bharu 1900-1940. Kelantan: Pakatan Keluarga Tuan Tabal.

Nik Muhammad Salleh. t.t. Kuliah Pengajian al-Qur’an. Bil. 19 edisi Jawi Kota Bharu: T.p.

Osman Bakar. 1997. Clasification of Knowledge of Islam. Terj. Purwanto. Bandung: Penerbit Mizan.

Sharif, M.M. 1996. Para Filosof Muslim. Bandung: Penerbit Mizan.

Jurnal

Chittick, W.C. 1996. Ibn ‘Arabi. History of Islamic Philosophy. Vol. 2. London: T.p.

Farooqi, Jamil. 2003. Socio-Political Thought of Shah Wali Allah. Seminar Satu Hari Shah Wali Allah Al-Dihlawi (1703-1762). 25 Februari 2003.

Published

2019-01-18

How to Cite

Junoh, N., Mat Zin, M. N., & Hashim, I. (2019). Konsep Nubuwwah Menurut Shah Wali Allah al-Dihlawi: The Concept of Nubuwwah From The Perspective of Shah Wali Allah al-Dihlawi. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 265–287. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.144

Issue

Section

Seminar Papers