Analisis Strategi Pengurusan Zakat Dalam Mendepani Covid-19: Tinjauan Di Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan (UZSW)

Analysis of Zakat Management Strategy in Dealing With COVID-19: An Overview of Zakat, Sedekah and Wakaf Unit UiTM Kelantan (UZSW)

Authors

  • Noraini Junoh Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohd Nazri Mat Zin Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Ahmad Murshidi Mustapha Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Norazmila Yusuf Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Nor Asmira Mat Jusoh Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Zanirah Mustafa@Busu Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Nik Muniyatii Nik Din Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.502

Keywords:

UZSW, strategi pengurusan zakat, COVID-19

Abstract

Wabak COVID-19 telah menular di seluruh dunia selama hampir dua tahun. Penularan wabak ini telah menyebabkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik kerana telah menjejaskan pelbagai sektor terutamanya ekonomi, sosial, pendidikan dan sektor kesihatan tanpa sempadan. Keadaan ini turut memberi kesan kepada institusi dan pusat zakat apabila kadar kemiskinan dalam kalangan pelajar dan lingkungan mereka yang terjejas oleh masalah kesihatan meningkat. Pada masa yang sama, jumlah mereka yang masih tercicir daripada menerima bantuan zakat tetap berlaku. Selain itu, perekodan data golongan asnaf yang kurang efisen juga menjadi antara masalah yang dihadapi dalam penyaluran bantuan. Hal ini memerlukan institusi dan pusat zakat merangka strategi baharu dalam mendepani pandemik ini. Justeru, kajian ini menganalisis strategi Unit Zakat Sedekah dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan (UZSW) dalam pengurusan zakat bagi mendepani pandemik COVID-19. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Data dikumpul daripada data sekunder, iaitu laporan tahunan bagi mendapatkan data berkaitan UZSW daripada tahun 2020 hingga 2021. Data primer turut digunakan melalui kaedah temubual bagi mendapatkan maklumat yang tepat mengenai pengagihan zakat asnaf pelajar. Metode observasi juga turut digunakan bagi memahami gerak kerja UZSW dalam memastikan pengagihan zakat dilaksanakan secara efektif. Hasilnya, beberapa tema ditakrifkan daripada data sebelum dianalisis berdasarkan kaedah analisis kandungan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Qardhawi, Yusuf. (1987). Fiqh al-Zakat. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan. Malaysia: McGraw-Hill.

Fabeil, N. F., Pazim, K. H., & Langgat, J. (2020). The impact of Covid-19 pandemic crisis on micro-enterprises: Entrepreneurs’ perspective on business continuity and recovery strategy. Journal of Economics and Business, 3(2).

Fathullah Asni. (2021). Pengurusan Kutipan Dan Agihan Zakat Oleh Maips Ketika Covid-19 Di Negeri Perlis: Suatu Sorotan Kajian. E-Proceedings International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(2), 1-13.

Haniff, H. S. N. A., Long, M. N. H., dan Ahmad, N. H. (2021). Inisiatif dan Inovasi Institusi Zakat Era Pandemik Covid-19 – Satu Penelitian Terhadap Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK). International Journal of Islamic Business, 6(2), 1-14.

Kamrizal, K., dan Nenengsih, N. (2021). Strategy of Zakat Collection during the Covid-19 Pandemic at Padang City (Case Study at LAZ Charity Risalah). International Journal on Advanced Science, Education, and Religion, 4(1), 76-85.

Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Taufik Md Sharipp, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohammad Fahmi Abdul Hamid & Abdul Qayuum Abdul Razak. (2021). Digitalisasi Sistem Pengurusan Zakat Di Malaysia: Potensi Dancabaran. Jurnal Inovasi Perniagaan, 6, 36-48.

Khairul Azhar Meerangani. (2017). Potensi Zakat Dalam Pembangunan Umat Islam Di Malaysia. Prosiding Seminar Antarabangsa Pembangunan Islam 2017 Kolej Universiti Islam Melaka.

Khairul Hisyam Kamarudin, Asan Ali Golam Hassan @ Mohammad, Mohamad Fadhli Rashid dan Nanthakumar Loganathan. (2021). Impak Covid-19 Terhadap Kelestarian Sosioekonomi Masyarakat Pedalaman di Malaysia: Kajian Kes Daerah Segamat Johor. Journal of Education and Social Sciences, 18(3), 33-43.

Laporan Dokumen Unit Zakat, Sedekah dan Wakaf tahun 2020 dan 2021.

Laporan Program Unit Zakat, Sedekah dan Wakaf tahun 2020 dan 2021.

Masitah Idris et. al. (2019). Kualiti Kerja Dalam Organisasi: Tinjauan dari Perspektif Pengurusan Islam. International Journal of Islamic Thought, Universiti Kebangsaan Malaysia . Vol. 15.

Mohammad Ashraf Sarakawi, Nurhatizah Jaroman, Asfarina Madjais, Jabil Mapjabil & Datu Razali Datu Eranza. (2021). Prosedur Dan Keberkesanan Agihan Bantuan Kepada Komuniti Tempatan Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Semasa Pandemik COVID-19. Journal of Tourism, Hospitality And Environment Management (JTHEM), 6(23), 104-116.

Mohd Nazri Mat Zin. (2021). https://kelantan.uitm.edu.my/index.php/info-am/194-permohonan-zakat-pelajar-atas-talian-bagi-pelajar-diploma-dan-ijazah-sarjana-muda. Tarikh akses 20 Febuari 2021.

Nur Farhana Muhammad Puad & Mohammad Syukri Jalil. (2021). Enhancement of Zakat Collection Management System During COVID-19 Pandemic: A Study on Zakat Institution in Kuala Muda, Kedah. International Muamalat Conference 1st I-MAC 2021. Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Terengganu. eISBN: 978-967-26100-0-7.

Sharan B. Merriam. (2002). Qualitative Research in Practice: Example for Discussion and Analysis. United States: John Wiley & Sons, Inc.

Suhaida Abu Bakar, Zuraidah Mohamed Isa, Nor Hidayah Ali, Nor Azyyati Anuar & Dahlia Ibrahim. (2021). Impak Pandemik COVID-19 Terhadap Golongan Asnaf: Kerangka Kerja Konseptual. International Journal of Zakat And Islamic Philanthropy (March 2021), 3(1), 11-19.

Temubual Mohd Miqdad Aswad, Penolong Pegawai Kanan Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Kelantan. 21 Januari 2022.

Temubual Mohd Nazri Mat Zin, Koordinator Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan. Tarikh 10 Januari 2022.

Umar, U. H., Baita, A. J., Haron, M. H. B., & Kabiru, S. H. K. (2021). The Potential of Islamic Social Finance to Alleviate Poverty in The Era of COVID-19: The Moderating Effect of Ethical Orientation. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Tarikh akses 30 Ogos 2021.

WORLDMETERS. (2021). COVID-19 Corona Virus Pandemic. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Tarikh akses 30 Ogos 2021.

Yusoff, S. H. (2018). Keberkesanan Media Mempromosikan Zakat Pendapatan Sebagai Alternatif Kepada Cukai Pendapatan. AL-ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities.

Zaaharah et. al. (2009). Kepimpinan Beretika dan Kecemerlangan Organisasi dalam Perkhidmatan Awam. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bil. 10.

Zuriani Ibhrim, Zaleha Muda, Izzah Nur Aida Zur Raffar, Suhaila Abdul Aziz dan Madihatun Zainuddin. (2022). Impak Pandemik Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Isi Rumah B40: Satu Kajian Rintis. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB), 5(39), 39-52.

Published

2023-01-15

How to Cite

Junoh, N. ., Mat Zin, M. N., Mustapha, A. M. ., Yusuf, N. ., Mat Jusoh, N. A. ., Mustafa@Busu, Z. ., & Nik Din, N. M. . (2023). Analisis Strategi Pengurusan Zakat Dalam Mendepani Covid-19: Tinjauan Di Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf UiTM Cawangan Kelantan (UZSW): Analysis of Zakat Management Strategy in Dealing With COVID-19: An Overview of Zakat, Sedekah and Wakaf Unit UiTM Kelantan (UZSW). Journal of Fatwa Management and Research, 28(1), 116–131. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no1.502