Falsafah Ibadat Solat Berdasarkan Al-Sunnah: Analisis Pandangan Shah Wali Allah Al-Dihlawi

The Philosophy of Solat Based on al-Sunnah: Analitical Study of Shah Wali Allah al-Dihlawi’s

Authors

  • Noraini Junoh Ph.D Student
  • Nor Asmira Mat Jusoh Lecturer

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.143

Keywords:

falsafah hukum, ibadat solat, al-sunnah, al-dihlawi, akhlak utama, bahimiyyah, malakiyyah

Abstract

Praying is not only a duty, but it has its own wisdom and philosophy that must be concerned by every Muslim. This article analyzes the views of Shah Wali Allah on the secrets of praying based on Hadith of the Prophet. This study uses qualitative methods through library research and document analysis on the book of Hujjah Allah al-Balighah and also books related to secret of solat. The study found that there are three principles of prayer, namely the heart bowing to Allah SWT, performing to Him and glorifying Him. These three principles are part of the main character that every Muslim needs to achieve happiness. Therefore, Shah Wali Allah has explained in depth the philosophy of solat based on the Prophetic traditions of the Prophet. Praying is one of worship that must be done to subdue the nature of the animal (bahimiyyah) and thus produce the nature of the angel (malakiyyah).

ABSTRAK

Ibadat solat bukan sekadar dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan syarak semata-mata, namun ia mempunyai hikmah dan falsafah tersendiri yang perlu dihayati oleh setiap Muslim. Artikel ini menganalisa pandangan Shah Wali Allah terhadap rahsia solat yang terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Artikel ini menggunakan kaedah kualitatif melalui kajian kepustakaan dan analisis dokumen terhadap kitab Hujjah Allah al-Balighah serta buku-buku berkaitan falsafah ibadat solat. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga prinsip ibadat solat, iaitu hati tunduk kepada Allah SWT, bertawajjuh kepadaNya dan mengagungkanNya. Ketiga-tiga prinsip ini merupakan sebahagian daripada akhlak utama yang perlu diraih oleh setiap Muslim dalam mencapai kebahagiaan.    Sehubungan itu, Shah Wali Allah telah menjelaskan secara mendalam falsafah ibadat solat berdasarkan maksud Hadis-hadis Nabi SAW. Ibadat solat merupakan salah satu ibadat yang perlu dilaksanakan untuk menundukkan sifat kebinatangan (bahimiyyah) seterusnya membuahkan sifat kemalaikatan (malakiyyah).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Noraini Junoh, Ph.D Student

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Nor Asmira Mat Jusoh, Lecturer

Fakulti Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Cawangan Kelantan

References

Buku

Abdul Rashid Ahmad. 1996. Kesan Tarbiyah Daripada Ibadat Solat. Subang Jaya: Penerbitan AlRamadhan.

Abdul Salam Muhammad Syukri. 2007. Dimensi Pemikiran Shah Waliallah al-Dihlawi Dan Pengaruhnya Di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Abi Dawud. 2000. Sunan Abi Dawud. Dalam Salih bin Abd al-Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. al-Kutub al-Sittah. Cet. 3. Arab Saudi: Dar al-Salam.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. 2004. Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Cet. 6. Riyadh: Dar al-Salam li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Al-Bukhari, Muhammad b. Isma‘il. 2002. Sahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Dihlawi, Ahmad b. ‘Abdul Rahim Shah Wali Allah. 1999. Hujjah Allah al-Balighah. Tahqiq Syeikh Muhammad Syarif Sukkar. Cet. 3. Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum.

Al-Dihlawi, Ahmad b. ‘Abdul Rahim Shah Wali Allah. 1936. Al-Tafhimat al-Ilahiyyah. Jil. 1. Madinah: al-Majlis al-‘Ilm.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1967. Ihya’ ‘Ulum al-Din. Juz. 1. Kaherah: Mu’assasah al-Halabi wa Sharikah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1991. Mukashafah al-Qulub: al-Muqarrab Ila ‘Allam al-Ghuyub. Beirut: Dar al-Jil.

Al-Ghazali, Muhammad. 2000. The Socio-Political Thought of Shah Wali Allah. Zafar Ishaq Ansari ed. Islamabad: T.p.

Al-Jaylani, Abdul Qadir. 1983. Al-Fath al-Rabbani wa al-Fadh al-Rahmani, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Jaza’iri. 1976. Minhaj al-Muslim: Kitab ‘Aqa’id wa Adab wa Akhlak wa Ibadat wa

Mu‘amalat. Cet. 8. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. 2006. Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Gema Insani.

Al-Khin, Mustafa, al-Bugha, Mustafa & al-Sharbaji, ‘Ali. 2003. al-Fiqh al-Manhaji ala

Mazhab al- Imam al-Shafie. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Al-Nasa’i, Abu ‘Abdul Rahman. 2015. Sunan al-Nasa’i. Cet. 2. Riyadh: Dar al-Hadarah li al-Nasyr wa al-Tawzi’.

Al-Sharbini. 1940. Al-Iqna’ Fi Hall Alfaz Abi Shuja’. Jil. 1. Kaherah: Mustafa al-Babi

al-Halabi wa Awladih.

Al-Siyalkuti, Muhammad Basyir. 1999. Al-Imam al-Mujadid wa al-Muhaddith al-Shah Wali Allah al-Dihlawi. Beirut: Dar Ibn Hizm.

Al-Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa. 1996. Jami’ al-Kabir. T.t: Dar al-Gharab al-Islami.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1997. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jil. 1. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Amran Kasimin. 1991. Taqarrub Amalan Menghampirkan Diri Pada Ilahi. Kuala Lumpur: Dinie Publishers.

Badran. 1985. al-‘Ibadat al-Islamiyyah. Kaherah: Mu’assasah Shabab al-Jami‘ah Iskandariyyah.

Danial Zainal Abidin. 2007. Quran Saintifik: Meneroka Kecemerlangan

Quran Daripada Teropong Sains. Selangor: PTS Millennia Sdn.

Bhd.

Hamdani Bakran Adz-Dzakiey. 2007. Jangan Kecewakan Allah Dengan

Shalatmu. Yogyakarta: Pustaka al-Furqan.

Harun Yahya. 2003. Prayer In The Qur’an. Kuala Lumpur: Saba Islamic Media.

Hawwa, Sa`id. 1988. al-Mustakhlis Fi Tazkiyah al-Nafs. Cet. 4. Kaherah:

Dar al-Salam.

Ibn Manzur. 1956. Lisan al-‘Arab. Jil. 61. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din. 2007. Asrar al-Salah. Kaherah: Maktabah Ibn al-Islam.

Jalbani, G. N. 1993. Life of Syah Waliyullah. Lahore: SH. Muhammad Ashraf.

Mashur, Mustafa. t.t. al-Hayat fi Mihrab al-Salat. t.tp: Dar al-Tauzi’ wa al-Nashr al-Islamiyyah.

Muslim, Abi al-Husayn b. al-Hajjaj al-Qusyari al-Naysaburi. 2003. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr.

Rosmaini Hamid. 2014. Penghayatan Solat. Sintok: Penerbit UUM.

Sa‘id Hawwa. 1988. al-Mustakhlis Fi Tazkiyah al-Nafs. Cet. 4. Kaherah: Dar al-Salam.

Sayyid Sabiq. 1990. Fiqh al-Sunnah. Jil. 1. Kaherah: Dar al-Diyan.

Siraj al-Din, ‘Abd Allah. 1971. al-Salah Fi al-Islam. t.t.p.: Jami‘ah al-Ta‘lim al-Shar‘i.

Tabbarah, Affif Abd al-Fattah. 1985. Ruh al-Salat Fi al-Islam. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.

Udah Mohsin. 1986. Kesan Ibadah Dalam Pembangunan Akhlaq Seorang Muslim. Shah Alam: Penerbitan Hizbi.

Jurnal

Abdul Rashid Ahmad. 1995. Aspek-aspek Pendidikan dalam Solat. Jurnal Usuluddin. Bil. 2. Kuala Lumpur: Jabatan Usuluddin, Universiti Malaya.

Ahmad Hisham Azizan & Che Zarrina Sa’ari. 2009. Terapi Solat Dalam Menangani Penyakit Gelisah (Anxiety) Menurut Perspektif Psikoterapi Islam. Jurnal Usuluddin. Bil. 29. Kuala Lumpur: Jabatan Usuluddin, Universiti Malaya.

Ahmad Hisham. 2009. Solat Dan Nilai-Nilai Spiritual Dalam Menangani Gelisah Dalam Kalangan Remaja Islam: Kajian Di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi (SBPI), Selangor. Disertasi Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Azharudin Mohamed Dali. 2002. Ulama Dan Gerakan Revivalsi Islam Di India Antara 1700-1850 AN. Jurnah Usuluddin. Bil. 16. Kuala Lumpur: Jabatan Usuluddin, Universiti Malaya.

Nurul Asmal Liyana Bakar, Hamdi Ishak & Tengku Intan Zarina Tengku Puji. 2017. Halangan Pelaksanaan Solat Fardhu dalam Kalangan Orang Kelainan Upaya (OKU) Penglihatan di Perastuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia (PERTIS) Wilayah Terengganu. Jurnal ‘Ulwan. Jil. 1.

Syed Mohammad Hilmi. 2017. Tazkiyah al-Nafs Menurut Ahli Tasawuf. Jurnal Qalbu. Bil. 1.5 (Jun 2017).

Published

2019-01-04

How to Cite

Junoh, N., & Mat Jusoh, N. A. (2019). Falsafah Ibadat Solat Berdasarkan Al-Sunnah: Analisis Pandangan Shah Wali Allah Al-Dihlawi: The Philosophy of Solat Based on al-Sunnah: Analitical Study of Shah Wali Allah al-Dihlawi’s. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 139–154. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.143

Issue

Section

Seminar Papers