Pendalilan Darurah Dalam Isu Muamalat Bagi Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia

Authors

  • Ahmad Murshidi Mustapha uitm

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol25no1.369

Keywords:

pendalilan, darurah, fatwa, muamalat

Abstract

Fleksibiliti hukum syarak  berlaku kerana hajat dan darurah. Islam meraikan perubahan hukum untuk memastikan umat tidak berada dalam kesukaran dan kesusahan untuk melaksanakan tuntutan syariat. Namun kedudukan darurah tidak boleh diambil mudah tanpa penilaian yang tepat. Aspek darurah bukan sahaja dipertimbangkan pada pertimbangan maqasid shariah dalam konteks kemudaratan dan kemaslahatan sahaja, bahkan perlu diperincikan kemudaratan tersebut pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalil daripada al-quran dan hadis berkaitan darurah telah dijelaskan sama ada dalam bentuk umum ataupun khusus. Kesilapan dalam berdalil dan berhujah akan menyebabkan kesilapan dalam penilaian bagi isu darurah. Hal ini juga akan memberi kesan kepada bermudah-mudah dengan hukum dengan alasan darurah. Darurah yang dialami bukan sahaja dalam konteks ibadat semata-mata, bahkan meliputi muamalat, munakahat dan lain-lain. Justeru kajian yang berbentuk kualitatif ini akan menjelaskan kedudukan darurah dalam pengeluaran hukum dan mengenalpasti pendalilan darurah dalam muamalat yang digunapakai oleh Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Institusi ini merupakan badan yang berautoriti sebagai penjelas hukum pada peringkat kebangsaan di Malaysia. Dapatan menunjukkan bahawa istidlal jawatankuasa bagi isu darurah dalam muamalat merangkumi dalil dari al-Quran, Hadis, qawaid fiqhiyyah, maqasid shariah dan juga fakta statistik sebagai penguat hujah. Dalil-dalil dan hujah ini menjadi sandaran dalam menentukan hukum bagi isu-isu yang melibatkan darurah

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Majid Muhammad al-Susut. (2011). Buhuth Muʻasirah Fi Usul al-Fiqh. Oman: Dar al-Masirah, cet. 1.

Abdul Rahman al-Kailani. (2006). Al-Qawaʻid al-Usuliyyah Wa al-Fiqhiyyah Wa ʻalaqatuha bi Maqasid al-Shariʻah al-Islamiyyah. Dalam Maqasid al-Shariʻah al-Islamiyyah Dirasat Fi Qadaya al-Manhaj Wa Majalat al-Tatbiq. United Kingdom: Muassasah al-Furqan Li al-Turath al-Islami Markaz Dirasat Maqasid al-Shariʻah al-Islamiah, cet. 1.

Ahmad Murshidi Mustapha. 2019. Aplikasi Darurah Dalam Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Tesis PhD, Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu.

Azman Mohd Noor & Mohamad Sabri Zakaria. (2010). Takaful: Analisis Terhadap Konsep Dana Akad. Jurnal Muamalat. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, bil. 3.

Ismail Kaukasal. (2000). Taghayyur al-Ahkam Fi al-Shariʻah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1.

Khalid bin Abdullah. (2008). Dirasat Tatbiqiyyah Sharʻiyyah li al-Taʻamul Maʻa Masail al-Nawazil Wa al-Mustajiddat. Kertas kerja, Nadwah al-Ikhtilaf, Riyadh 29 Mei 2008.

Maher Zib Abu Syawish. (2013). Dawabit al-Nazar Fi al-Nawazil Wa Madarik al-Hukmi ʻAlaiha. Majalah Syariʻah wa al-Qanun. Kuliah al-Qanun, Jami„ah al-Imarat al-ʻArabiyyah al-Muttahidah, bil 25.

Mohd Daud Bakar. (1997). Instrumen Fatwa dalam Perkembangan Perundangan Islam. Jurnal Syariah, Bahagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, j. 5, bil. 1.

Muhammad bin Faramuz. (t.t). Mirat al-Usul Fi Sharh Mirqat al-Wusul. Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Muhammad Safwan, Luqman Abdullah & Adbul Karim Ali. 2020. Analisis Prinsip Al-Darurah Dalam Pinjaman Berasaskan Riba Bagi Tujuan Pemilikan Rumah Dalam Kalangan Minoriti Muslim. Azka International Journal Of Zakat. Akademi Zakat Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Vol. 1, no. 1.

Wahbah al-Zuhaili. (2011). Al-Ijtihad Fi ʻAsrina Haza Min Haithu Al-Nazariyyat Wa Al-Tatbiq. Majalah Dirasat al-ʻAlam Al-Islami, Mac 2011, h.2 & Qutb Mustaffa Sanu. (2000). Adawat al-Nazar al-Ijtihadi al-Mansyud Fi Dui al-Waqiʻ al-Muʻasir. Beirut: Dar al-Fikr al-Muʻasir, cet. 1.

Ridzwan Ahmad. (2005). Standard Maslahah dan Mafsadah Dalam Penentuan Hukum Semasa Di Malaysia. Tesis doktor falsafah. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Qutb al-Raisuni. (2007). Al-Taisir al-Fiqhi Mashruʻiyyatuhu Wa Dawabituhu Wa ʻAwaiduhu. Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. 1.

Yusuf al-Qardawi. (2001). Fiqh al-Aulawiyat Dirasat Jadidah Fi Dui al-Quran Wa al-Sunnah. Beirut: Muassasah al-Risalah, cet. 1.

Zaini Nasohah. (2005). Undang-undang Penguatkuasaan Fatwa Di Malaysia. Jurnal Islamiyyat, Universiti Kebangsaan Malaysia, bil. 27.

Lihat laman sesawang http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=li&cat=islamic&type=IB&fund=0&cu =0. Tarikh akses pada 15 September 2017.

Published

2021-07-14

How to Cite

Mustapha, A. M. (2021). Pendalilan Darurah Dalam Isu Muamalat Bagi Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 25(1), 93–111. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol25no1.369

Issue

Section

Articles