Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii

Authors

  • Madiha Baharuddin UM Senior Lecturer
  • Wafaa’ Mazlan Universiti Malaya (UM)
  • Ridzwan Ahmad Universiti Malaya (UM)
  • Norhidayah Pauz Universiti Malaya (UM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no1.373

Keywords:

iḥtiyāṭ, sembelihan, mazhab Syafii.

Abstract

Pemakaian kaedah itiyā banyak digunakan dalam kebanyakan hukum menurut mazhab Syafii untuk menghasilkan hukum yang jelas dan meyakinkan. Kaedah ini dilihat dapat menghasilkan hukum yang lebih tepat dan selari mengikut kehendak maqāid al-sharī’ah. Melihatkan kepada pengamalan mazhab Syafii yang dominan di Malaysia, maka kebanyakan standard dan peraturan yang diamalkan adalah berdasarkan hukum di dalam mazhab Syafii. Namun begitu, apabila diteliti terdapat beberapa perkara di dalam standard yang turut mengambil hukum daripada mazhab lain kerana dilihat lebih mudah untuk diamalkan. Ini menyebabkan berlakunya percanggahan hukum di dalam peraturan yang ditetapkan dengan apa yang diamalkan menurut mazhab Syafii termasuklah dalam isu berkaitan penyembelihan. Oleh itu, kajian ini akan memfokuskan terhadap analisis mengenai hukum sembelihan di dalam MS 1500: 2009 menurut perspektif mazhab Syafii berdasarkan pemakaian kaedah itiyā untuk menjelaskan penyesuaian kaedah mazhab Syafii dalam perlaksanaan hukum. Analisis kajian menunjukkan bahawa kurangnya pemakaian kaedah itiyā dalam penetepan hukum mengenai sembelihan di dalam MS 1500: 2009 menyebabkan berlakunya percanggahan hukum antara peraturan yang ditetapkan dengan apa yang diamalkan di dalam mazhab Syafii.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Idrīs al-Syāfii, Mausu’ah al-Imām al-Syāfii, (Dār Iḥyā’: Beirūt, 2001).

Abī ‘Umar Yusuf bin ‘Abd Allah, al-Tamhīd li mā fī al-Muwattā’min al-Ma’ānī wa al-Asānid, (Kāherah: al-Fāruq al-Hadīthah, 2001).

Abī Dāud, Sunan Abī Dāud, (Damsyik: Dār al-Risālah al-‘Alamiyyah, 2009).

Abī Ḥassan ‘Alī al-Mawardī, al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Syafii, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009).

Ade Dedi Rohayana, Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah: Kaedah – Kaedah Hukum Islam, (Jakarta: Gaya Media, 2008).

Al-Juwaynī, al-Tabṣirah fi Tartīb Abwāb lil Tamyīz Bayn al-Iḥtiyāṭ wa al-Waswasah ‘Ala Madhhab al-Imām al-Syafii, (Kāherah: Muassasah al-Sa’udiyyah, 1993).

Al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah, (Kūwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyah, 2012).

Al-Nawawī, Kitāb Ṣoḥiḥ Muslim, (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 2005).

Al-Sayūṭī, al-Asybāh wa al-Nazāir, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007).

Ibn al-Athīr, al-Shāfi fī Sharh Musnad al- Syāfiī, (Dār al-Kalimah: Mesir, 2007).

Ilyās Balkā, al-Iḥtiyāṭ Ḥaqīqatuhu wa Ḥujjiatuhu wa Aḥkāmuhu wa Dawābiṭuhu, (Beirūt: Lubnān, 2003).

Malaysian Standard – Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan – Garis Panduan Umum (Semakan Kedua), MS 1500: 2009, (Kuala Lumpur, Jabatan Standard Malaysia, 2009).

Muḥammad ‘Umār Sammā’ī, Naẓorīyyah al-Iḥtiyāṭ al- Fiqḥī Dirāsah Tā’ṣīliyyah Taṭbiqīyyah, (University of Jordan: Jordan, 2006).

Muḥammad al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fi Fiqh al-Syāfiī, (Damsyik: Dār al-Qalam, 2007).

Muḥammad bin Idrīs al-Shā fii, al-Umm, (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002).

Munīb Maḥmood Shākir, al-‘Amal bi al- Iḥtiyāṭ fī al-Fiqh al-Islāmī, (Riyādh: Dār al-Nafāis, 1998), 80.

Qatib Muṣṭafa Sānū, Mu’jam Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-Fiqh, (Damsyīq: Dār al-Fikr, 2000).

Shams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Syarbīnī al-Khaṭīb, Mughnī al-Muḥtāj Ila Ma’rifat Ma’ānī Alfāz al-Minhāj, (Dār al-Hadīs: Kāherah, 2006).

Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhā, (Dār al-Fikr: Damsyik, 1989).

mī wa Adillatuhā, (Dār al-Fikr: Damsyik, 1989).

Published

2022-01-15

How to Cite

Baharuddin, M., Wafaa’ Mazlan, Ridzwan Ahmad, & Norhidayah Pauz. (2022). Pemakaian Kaedah Iḥtiyāṭ Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. Journal of Fatwa Management and Research, 27(1), 15–30. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no1.373