Profesionalisme Mufti Dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri: Analisis Terhadap Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, Pahang Dan Terengganu

Authors

  • Mohd Harifadilah Rosidi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Ahmad Wifaq Mokhtar Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mohd Nasir Abdul Majid Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.383

Keywords:

Profesionalisme, Mufti, Ahli Jawatankuasa Fatwa

Abstract

Pelantikan mufti dan ahli-ahli jawatankuasa fatwa negeri perlu dibuat berdasarkan Profesionalisme yang perlu ada pada jawatan tersebut untuk menghasilkan penyelidikan fatwa yang bermutu, kompeten dan diyakini. Jesteru kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti profesionalisme Mufti dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri seterusnya melakukan analisis terhadap Jawatankuasa Fatwa sedia ada.  Kaedah penyelidikan kualitatif melalui reka bentuk kajian analisis komparatif digunakan. Data yang dikumpul daripada surat rasmi, temubual, buku, artikel dalam jurnal, prosiding dan disertasi dianalisis secara deskriptif. Sementara itu, Jawatankuasa Fatwa negeri Perlis, Terengganu dan Pahang pula dipilih untuk dianalisis. Hasil kajian menunjukkan 3 kriteria utama pemilihan mufti untuk memperkasakan Profesionalisme Jawatan Mufti iaitu berpendidikan tinggi, berkelulusan syariah dan berlatar belakang sebagai ahli akademik. Hasil analisis terhadap Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis mendapati kebanyakan ahli memenuhi kriteria ini manakala bagi Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu dan Pahang masih berada di tahap yang sederhana. Kajian lanjut perlu dijalankan terhadap organisasi jawatankuasa negeri-negeri lain untuk memastikan tahap profesionalisme jawatan ini terus diperkasakan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Majid, M.Z.H. (2016). “Aplikasi Fiqh Kontemporari Dalam Menangani Persoalan Hukum Baru Kefatwaan”. Seminar Isu-Isu Kefatwaan Kontemporari: Fiqh Kontemporari Dalam Mendepani Realiti Semasa Masyarakat Malaysia. Khamis. 10 Mac. IAIS Malaysia

Abdul Halim, H., Abdul Rahman, A., & Ismail, A.M. (2018). “Amalan dan Kaedah Pengeluaran Fatwa oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Kelantan: Analisis Awal”. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Sefpia 2018 (Special Issue). P 1-15. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.2

Abdul Hamid, A. S. (1994). “Penafsiran Semula Peranan Ahli Profesional Muslim Abad Ke-21”, (Ucapan Ketua Setiausaha Negara di Seminar Sehari Penafsiran Semula Peranan Ahli Profesional Muslim Abad Ke-21, Anjuran Muslim Business And Professional Fellowship di Hotel Park Royal : 25 Januari .

Abdul Rahim, R. A., Ismail, P. & Mohd Dahlal, N. H. (2009). “Ijtihad Dalam Institusi Fatwa Di Malaysia: Satu Analisis”. Jurnal Syariah. Jil. 17, Bil. 1. P 195-222.

Abu Hassan, M. A. & Musa, K. (2020). “Tahap profesionalisme guru sekolah kebangsaan di Semenanjung Malaysia”. Management Research Journal. Vol 9, No 2. P 37-45. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/3536

Ahmad Ibrahim. (1965). Sources and development of Muslim law. Singapore.

al-Asnawi. (tt). Nihayat al-sulfi 'ilmu al-usul. Kaherah :Jam'iyah Nayral-Kutub al-Arabiah.

al-Bakri, Z. M. (2008). “Fatwa dan Mufti: Hukum, Etika dan Sejarah”. Cetakan pertama 2008, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

al-Juwainy, A. M. A. (1992). al-Burhan fi usul al-fiqh. Al-Mansurah : Dar al-Wafa.

al-Qaradhawi, Y. (1989). “Khaṣā’is al-‘Ammah li al-Islām”. Qahirah: Mu’assasah al-Risalah,

al-Qaradhawi, Y. (1996), Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan, terjemahan Ahmad Nuryadi Asmawi, Kuala Lumpur: Thinker Libraries.

al-Qasimi, J. (1986). al-Fatwa fi al-Islam. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.

al-Qudsy, S. H. S. I., Ab. Rahman, A. & Mohd Zain, M. I. (2009). “Pengukuhan Nilai Dan Profesionalisme Di Kalangan Penjawat Awam Ke Arah Efektif Governan Di Malaysia”. Jurnal Syariah. Jil 17 (3). P 559-592.

al-Zuhaily, M. (2018). “Ahliyah al-Mufti wa Zahirah Faudho al-Ifta al-Muasarah”. AMJA 15th Annual Imams’ Conference [Principle of Giving Religious Rullings (Fatwaa)] Feb 23 th -25th. Houston – United States.

Antoniuk, S. (2019). “The Principle of Professionalism of a Lawyer as the Basis for Providing Qualified Legal Assistance to a Client in Civil Legal Proceedings of Ukraine”. International Electronic Scientific Journal. Vol 6; No 5. P 1001-1011.

Asni, F. A. H. M. (2017). “Al-Syatibi Approach in Fatwa Standardizations and its Effect of States’ Fatwa Committee”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol 7 (4). P 1175-1183. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i4/2924

As-Sa’di, A. R. N. (2018). “Tafseer as-Sa’di”. English Edition 1. Publish by International Islamic Publishing House

as-Syatibi, I. M. (1994). Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah. Beirut; Daral-Ma’arif.

Awang, I. (2001). “Kaedah penyelidikan: suatu sorotan”. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Bliss, J. (2021). “Becoming Global Lawyers: A Comparative Study of Civic Professionalism”. Law & Social Inquiry, 1-24. doi:10.1017/lsi.2020.30

Buang, A.H. (2016). “Memperkukuhkan Kredibiliti Institusi Fatwa Dalam Menghadapi Cabaran Semasa Di Malaysia”. Seminar Isu-Isu Kefatwaan Kontemporari: Fiqh Kontemporari Dalam Mendepani Realiti Semasa Masyarakat Malaysia. Khamis. 10 Mac. IAIS Malaysia

Coram, P. J. & Robinson, M. J. (2017). “Professionalism and Performance Incentives in Accounting Firms”. Accounting Horizons. Vol 31 (1). P 103-123 https://doi.org/10.2308/acch-51636

Daud, Z. @ M. (1997). “Ahli Sunnah Perlis : Kelahiran Dan Perkembangannya”. Jurnal Usuluddin. June. Vol 5. 137–152.

Fong, W., Kwan, Y.H., & Yoon, S. (2020). “Assessment of medical professionalism: preliminary results of a qualitative study”. BMC Med Educ 20, 27. https://doi.org/10.1186/s12909-020-1943-x

Ghozali, M. & Kamri, N.A. (2015). “Keperibadian Islam dan Profesionalisme dalam pekerjaan: Satu Analisis Teoritis”. Jurnal Syariah. Jil 23 (2). P 225-286.

Haji Ahadi Bin Othman. (2021). “Maklumat Diri Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Terengganu Bagi Penggal ke Empat Belas (3 Februari 2021-hingga 2 Februari 2023)”. (Surat kepada penulis). 3 Mei 2021.

Hassan, M. A. (1992). “The Tawhidic Approach in Management and Public Administration”. (Kuala Lumpur: INTAN).

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). (1991). “Nilai Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam”. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). (2003). “Citra Karya Falsafah, Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam”. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Ishak, O. (1981). Fatwa dalam Perundangan Islam. Kuala Lumpur, Malaysia: Fajar Bakti.

Jabatan Mufti Negeri Perlis. (2018). Kompilasi Keputusan Fatwadari tahun 2015-2017. Cetakan kedua. Perlis: Jabatan Mufti Negeri Perlis.

Jabatan Mufti Negeri Perlis. 2020. “Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis”. Diakeses pada 13 Mei 2021, https://muftiperlis.gov.my/index.php/bahagian-fatwa/jawatankuasa-fatwa-negeri-perlis.

Jalil, A., Mahmood, Q.K. & Fischer, F. (2020). “Young medical doctors’ perspectives on professionalism: a qualitative study conducted in public hospitals in Pakistan”. BMC Health Serv Res 20, 847. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05681-w

Jasmi, K A. (2012). “Metodologi pengumpulan data dalam penyelidikan kualitatitif”. In: Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, 28-29 Mac 2012, Puteri Resort Melaka. (Unpublished)

Kalthum, B. Z. & Ubaid, H. (2018). “Ahliyah al-Mufti fi al-Ifta al-Muasarah”. Majallat al-Dirasah al-fiqhiyah wa al-Qadaiyah. Vol 4. P 93-118.

Kamri, N. A. (2002). “Etika Pengurusan Islam dan Konvensional: Satu Analisis Perbandingan”. Jurnal Syariah 10/2. P 43-66

Kasan, H. & Jamal, J. 2003. Fatwa dalam Perundangan Islam dan Fungsinya Menangani Keperluan Hukum Semasa Menurut Siasah al-Syar'iyah. Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat. Vol 7. P 89-111.

Kasan, H. (2001) “Institusi fatwa dalam perundangan negara: Satu penilaian menurut siasah syar’iyyah”. MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara. Vol 2 . pp. 37-64. ISSN 1511-8393

Khareng, M., Machea, R., Khaekphong, H. & Awang, J. (2020). “Tahap Profesionalisme Guru Agama dan Keberkesanannyadi Maahad Muhammadi Perempuan, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia”. International Journal of Islamic Thought. Vol 17 (June). P 78- 89. https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.171

Lail, B., MacGregor, J. & Marcum, J. (2017). “Virtuous Professionalism in Accountants to Avoid Fraud and to Restore Financial Reporting”. J Bus Ethics 140, p 687–704. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2875-y.

Laman Web Rasmi FPKI UNISZA. Pusat Pengajian Syariah. <https://fki.unisza.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=269> diakses: 5 April 2021.

Laman Web Rasmi USM. 2021a. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian. Dato' Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin. <https://humanities.usm.my/index.php/islamic-studies/dato-dr-mohd-asri-zainul-abidin#research> diakses: 5 April 2021.

Laman Web Rasmi USM. 2021b. Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian. Dato' Dr. Mohd Radzi Othman. < https://humanities.usm.my/index.php/islamic-studies/dato-dr-mohd-radzi-othman> diakses: 5 April 2021.

Mahmood, A. M. (2010). “Fatwa Dalam Syariat Islam”, dalam Majalah Sinar Rohani. Mac-April 2/2010, bilangan 63. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

McEvoy, K. (2019). “Cause Lawyers, Political Violence, and Professionalism in Conflict”. Journal of Law and Society. Vol 46; No 4. P 529-558. https://doi.org/10.1111/jols.12188.

Mohamed Azam, M. A. (2004) “Organisasi dan Jabatan Mufti,” dlm Fatwa di Malaysia, ed. Ahmad Hidayat Buang (Kuala Lumpur: Jabatan Syariah dan Undang-undang, APIUM).

Muhamad Miziazam Bin Yahaya. Ketua Penolong Mufti, Bahagian Fatwa. 7 April 2021. Jabatan Mufti Negeri Pahang. Maklumat diri Ahli JawatanKuasa Perunding Hukum Syarak Negeri Pahang 2021 (Temubual Peribadi).

Muhammad Basmeih, A. (1997). “Tafsir Pimpinan Ar-Rahman”. Kuala Lumpur; Darul Fikir.

MyUPSI Portal. Profesor Madya Dr. Muhamad Rozaimi bin Ramle. <https://portal3.upsi.edu.my/cms/DirektoriPakar/viewDetail.jsp?SID=7212D2D5449B3191

Nasohah, Z. (2005). “Undang-Undang Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia”. Jurnal Islamiyyat. Vol 27 (1). p 25-44.

Portal FPQS USIM. 2021. Staff Directory. <https://fpqs.usim.edu.my/staff-directory-2/>diakses: 6 April 2021.

Portal FSU USIM. 2021. Associate Profesor Dr. Ahmad Wifaq Mokhtar. < https://fsu.usim.edu.my/associate-profesor-2-2/>diakses: 6April 2021.

Portal IIUM. 2021. Staff Directory: Azman Bin Mohd. Noor (Assoc. Prof. Dr.). <https://www.iium.edu.my/directory/show/2902>diakses: 6 April 2021.

Portal Rasmi Parlimen Malaysia. 2014. Dato' Dr. Johari Mat Angkat Sumpah Sebagai Senator Bagi Penggal Kedua. <https://www.parlimen.gov.my/angkat_sumpah_14_julai_2014_2.html>diakses:6 April 2021.

Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Ismail, P. H., & Ramli, M. A. (2013). “Konflik Fatwa di Malaysia: Satu Kajian Awal”. Jurnal Fiqh. Vol. 10 . p 31-56.

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W. & Abdul Majid, M. N (2021a). Penerimaan Fatwa Dalam Kalangan Masyarakat Muslim Malaysia: Satu Tinjauan Literatur: Acceptance of Fatwa Among Malaysian Muslim Society:A Literature Review. Journal of Fatwa Management and Research, 24(1), 45-62. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.335

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W. & Abdul Majid, M. N (2021b). Pemerkasaan Profesionalisme Mufti Dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri: Analisis Terhadap Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Proceeding of the 8th International Conference on Management and Muamalah 2021. Bangi: Kuis.

Stubbing, E. A., Helmich, E. & Cleland, J. (2019). “Medical student views of and responses to expectations of professionalism”. Journal of Medical Education. Vol 53. P 1025-1036. https://doi.org/10.1111/medu.13933

Sulaiman, E. (2002). “Amalan Profesionalisme Perguruan”. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Abu Bakar Bin Syed Kamal Bharin Jamalullail. Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. 2 Mac 2021. Jabatan Mufti Negeri Perlis. Maklumat peribadi. (Temubual Peribadi).

Syed Hassan, S. N., Tamuri, A. H., Othaman, I. & Mamat, M. S. (2009). “Kajian persepsi pelajar terhadap tahap profesionalisme guru Pendidikan Islam MRSM”. JIAE: Journal of Islamic and Arabic Education, 1 (2). pp. 31-50.

UMEXPERT. 2021. Dr. Ahmad Sufian Bin Che Abdullah. < https://umexpert.um.edu.my/sufyan>diakses: 6 April 2021.

UUM Expert. 2021. Prof. Madya Dr. Mohd Akram Bin Dato' Dahaman @ Dahlan. < http://www.experts.uum.edu.my/Researcher_Info.aspx?nopkj=3049>diakses: 6 April 2021.

Wan Khairuldin, W.M.K.F. (2015). “Kriteria Penyelidik Muslim Berasaskan Kriteria Kelayakan Mufti”. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol 5 (1). P 27-53.

Wikipedia. 2021. Zaharuddin Abd Rahman. < https://ms.wikipedia.org/wiki/Zaharuddin_Abd_Rahman>diakses: 6 April 2021.

Published

2021-10-01

How to Cite

Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Abdul Majid, M. N. . (2021). Profesionalisme Mufti Dan Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri: Analisis Terhadap Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis, Pahang Dan Terengganu. Journal of Fatwa Management and Research, 26(1), 71–98. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no1.383

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>