Cadangan Mewujudkan Logo Pengiktirafan Zakat Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Muslim di Selangor

A Proposal for Creating A Business Zakat Logo Recognition: A Study Among Muslim Entrepreneurs in Selangor

Authors

  • Faezy Adenan
  • Siti Amirah Abd Rahghni
  • Hairunnizam Wahid
  • Sanep Ahmad

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol10no1.24

Keywords:

Usahawan Muslim, Logo Pengiktirafan Membayar Zakat Perniagaan, CSR

Abstract

Abstract

The awareness of paying zakat among Muslim entrepreneurs in Selangor is still low. In fact, the study found that the contribution of business zakat collection is still low compared to the payment of income zakat in Selangor. This phenomenon will actually reduce the space and potential distribution of zakat by Selangor Zakat Board (LZS) that can be more comprehensive and fair. The question is whether this issue can be resolved by the LZS by introducing a form of obedience paying business zakat awards in the form of a specific logo? Of course, the award of this logo is as recognition to the organizations that adhere consistently paying business zakat and has carried out corporate social responsibility (CSR). The logo is actually a form of good corporate image to an organization that is likely to be a form of product marketing medium to the public and will ultimately benefit the economy. Therefore, this study aims to measure the impact of the introduction of this logo to the entrepreneurs’ possibilities to pay business zakat. The study also tested several variables that affect the adherence of paying business zakat including the attitude of entrepreneurs, corporate image, as well as a factor of economic profitability. The study interviewed 210 Muslim entrepreneur respondents in Klang and Petaling, Selangor. A model of compliance payment of zakat was built by inserting variable paying zakat compliance logo. The study found that the awareness of paying business zakat is still low, but if the introduction of a compliance logo to pay business zakat was introduced by LZS, there is a possibility that the corporate zakat payment will increase. The study found that the proposals to create this logo have reacted positively and significantly correlated with the formation of the identity and CSR image of an organization or company. Some implications are also being discussed in this study.

Keywords: Muslim entrepreneur, Recognition logo of paying business zakat, Corporate Social Responsibility (CSR).

Abstrak

Kesedaran membayar zakat perniagaan dalam kalangan usahawan Muslim di Selangor masih lagi rendah. Malah kajian ini mendapati sumbangan kutipan zakat perniagaan juga masih lagi rendah berbanding pembayaran zakat pendapatan di Selangor. Fenomena ini sebenarnya akan mengurangkan ruang dan potensi pengagihan zakat oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang lebih menyeluruh dan adil. Persoalannya adakah isu ini dapat diatasi oleh pihak LZS dengan memperkenalkan satu bentuk anugerah kepatuhan membayar zakat perniagaan dalam bentuk logo tertentu. Sudah pastilah penganugerahan logo ini sebagai satu pengiktirafan kepada organisasi yang patuh membayar zakat perniagaan secara konsisten dan telah menjalankan tanggungjawab sosial syarikat (CSR). Logo ini sebenarnya merupakan satu bentuk imej korporat yang baik kepada sesebuah organisasi yang berkemungkinan menjadi satu bentuk medium pemasaran produk kepada masyarakat dan akhirnya akan mendapat keuntungan ekonomi. Justeru kajian ini bertujuan untuk mengukur kesan cadangan pengenalan logo ini terhadap kemungkinan usahawan tersebut membayar zakat perniagaan. Kajian ini juga turut menguji beberapa pemboleh ubah yang lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar zakat perniagaan termasuklah faktor sikap usahawan, imej korporat, serta faktor untung ekonomi. Kajian menemu bual seramai 210 responden usahawan Muslim di daerah Klang dan daerah Petaling, Selangor. Satu model kepatuhan pembayaran zakat perniagaan dibina dengan memasukkan pemboleh ubah logo kepatuhan membayar zakat. Hasil kajian mendapati kesedaran membayar zakat perniagaan masih lagi rendah namun sekiranya pengenalan logo kepatuhan membayar zakat ini diperkenalkan oleh LZS, kajian mendapati kemungkinan berlaku peningkatan dalam pembayaran zakat korporat. Kajian mendapati cadangan-cadangan mewujudkan logo ini mendapati reaksi yang positif dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pembentukan identiti serta imej CSR sesebuah organisasi atau syarikat. Beberapa implikasi kajian turut dibincangkan dalam kajian ini.

Kata kunci: Usahawan Muslim, Logo Pengiktirafan Membayar Zakat Perniagaan, CSR

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Faezy Adenan

Fakulti Ekonomi & Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia

Siti Amirah Abd Rahghni

Fakulti Ekonomi & Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia

Hairunnizam Wahid

Fakulti Ekonomi & Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia

Sanep Ahmad

Fakulti Ekonomi & Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia

References

RUJUKAN

Al-Quran

Al-Sunnah

Abdul Halim Abu Bakar, Hairunnizam Wahid & Sanep Ahmad. (2014). Pembayaran Zakat Perniagaan dan Imej Korporat Usahawan Muslim: Kajian di Sepang, Selangor. Kertas kerja dibentangkan dalam International
Conference Muamalat , Economics and Islamic Finance (SMEKI) di ILIM, Selangor, 8-10 Disember 2014.

Ahmad Bin Ali Al-Jassas. (1992). Ahkam al-Quran. Tahqiq: Muhammad Sadiq al-Qamhawi. Beirut: Dar al-Ihya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Bahtiar Mohamad, Hassan Abu Bakar & Nik Adzrieman. (2007). Relationship Between Corporate Identity and Corporate Reputation: A Case of a Malaysian Higher Education Sector. Jurnal Manajemen Pemasaran, 2 (2), 81–89.

Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kamus Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Fakhr al-Din Al-Razi. (1981). Al-Tafsir al-Kabir Wa Mafatih al-Ghaib. Beirut: Dar al-Fikr.

Hailani Muji Tahir. (1986). Pengenalan Tamadun Islam dalam Institusi Kewangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Noor. (2007). Kesedaran Membayar Zakat Pendapatan di Malaysia. Islamiyyat 29 (2007) 53-70.

Hairunnizam Wahid, Radiah Abdul Kader & Sanep Ahmad. (2012). Penerimaan Amil dan Asnaf terhadap Penyetempatan Pengagihan Zakat di Malaysia. Jurnal Ekonomi Malaysia: 46 (1), 39-51.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Radiah Abdul Kader. (2009). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapakah Masyarakat Islam Tidak Berpuashati? Jurnal Syariah. 17 (1) 2009: 89-112.

Haliza Md Arif, Kasumalinda Alwi & Agoos Munalis Tahir. (2011). Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies. 2nd International Conference on Business and Economic Research. Malaysia: Kedah.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2001). Panduan Zakat di Malaysia. Kuala Lumpur: JAKIM

Lembaga Zakat Selangor. (2014). Diambil pada 23 April 2015 daripada http://www.e-zakat.com.my/sejarah-lzs/.

Mannan, M. A. (1986). Islamic Economics: Theory and Practice. Cambridge: Hodder and Stroughton.

Marken, G. A. (1990). Corporate image – We All Have One, But Few Work To Protect And Project It. Public Relations Quarterly. Vol. 35 (1). 21-24.

Merril, J.C. (1962). The image of the United States in ten Mexican dailies. Journalism & Mass Communication Quarterly, 39 (2). 203-209.

Mohamad Zaki Razaly, Mohd Zainodin Mustaffa, Munirah Binti Zakaria, Mahasin Binti Saja @ Mearaj & Siti Aishah Binti Sokhibul Fadil. (2014). Isu Dan Cabaran Zakat Perniagaan: Kajian Di Negeri Johor. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), hlm.66–76.

Mohd. Saleh Ahmad. (2005). Risalah Ahkam. Selangor: Intel Multimedia and Publication.

Mohd Safri Mahat. (2006). Zakat perniagaan: Cabaran pelaksanaan di Malaysia. Dlm Zakat: Pensyariatan, Perekonomian Dan Perundangan, disunting oleh Abdul-Ghafar & M.T. Hailani, 174-197. Bangi, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Muhammad Bin Jarir Al-Tabari. (1954). Tafsir al-Tabari. Tahqiq: Mahmud Muhammad Syakir & Ahmad Muhammad Syakir. Kaherah: Maktabah Ibnu Taymiyah.

Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md. Idris & Zainol Bidin. (2009). Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga Dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan. Jurnal Syariah. 17 (3).

Salama, A.A. (1983). Fiscal Policy of an Islamic State.In. Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam edited by Ziauddin Ahmad, Munawar Iqbal & M Fahim Khan.Islamabad: Institute of Policy Studies

Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. (2005). Penerimaan dan tanggapan masyarakat terhadap sumber zakat harta yang diikhtilaf, Islamiyyat (27), 45 – 65.

Sayyid Sabiq. (1977). Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Subhi al-Saleh. (1983). Sistem Ekonomi dan Kewangan Dalam Islam (terj) al-Nuzum al-Islamiyyah Nasyatuha wa Tatawuruha. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Webster, J.G & Wakshlag J.J. (1983). A theory of television program choice. Communication Research, 10(4), 430-446

Yusuf Qardawi. (1988). Hukum Zakat (terj) Fiqh al-Zakah. Singapura: Pustaka National.

Yusuf al-Qaradhawi. (2000). Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Yusuf al-Qaradhawi. (2001). Institusi Zakat Masa Kini, Bagaimana Menjayakannya. Kajang: Pusat Zakat Selangor.

Zaharah Salwati Baba, Hashim Jusoh, Habsah Muda & Syed Mohd Azmi Syed Ab Rahman (2010). Tanggapan Usahawan Terhadap Zakat Perniagaan Berbanding Cukai Pendapatan Perniagaan di Terengganu. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari. 3, 97-113.

Zainal Azman Haji Abu Kassim. (2003). Market, potential and challenges for the halal food industries. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Halal: The Concept and Its Business Opportunities, Kuala Lumpur, 6 –7 Mac.

Published

2018-07-10

How to Cite

Adenan, F., Abd Rahghni, S. A., Wahid, H., & Ahmad, S. (2018). Cadangan Mewujudkan Logo Pengiktirafan Zakat Perniagaan: Kajian Terhadap Usahawan Muslim di Selangor: A Proposal for Creating A Business Zakat Logo Recognition: A Study Among Muslim Entrepreneurs in Selangor. Journal of Fatwa Management and Research, 10(1), 16–36. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol10no1.24

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)