Kutipan Zakat di Negeri Lain oleh Ejen dan Amil Tidak Bertauliah Menurut Syarak

Authors

  • Muhammad Najib Abd Wakil Pelajar Sarjana
  • Azman Ab Rahman Associate Prof.
  • Syed Mohd Najib Syed Omar Lecturer
  • Hasnizam Hashim Lecturer
  • Zahari Mahad Musa Lecturer
  • Irwan Mohd Subri Associates Prof
  • Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap Research Assistant

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.124

Keywords:

Kutipan, Zakat, Ejen, Amil, Syarak

Abstract

Zakat management is subject to the authority and views of the local government. In Malaysia, the State Islamic Religious Council (MAIN) in everu state is the ruling authorities in the management of zakat includes the collection of zakat from the local community. Base on the current survey, all MAINs have appointed certified agents or amil within the institutions, groups or individuals to facilitate the collection of zakat in their respective states. Permission to collect zakat is essentially implemented on local base and appointed agents are not allowed to collect zakat across the state borders. Generally, almost all states provide enactments, acts or ordinances explaining Shariah criminal penalties and offenses for the act of collecting zakat in other states without permission. However, there are cases and issues arose from this crime activity among amil or unauthorized agents. This action indirectly affects zakat institutions and zakat recipients negatively. The objective of this study is to identify issues and modus operandi associated with zakat collection across states by unauthorized agents and amil. The study will also assess issues related to Islamic view including the issued fatwas while suggesting alternatives as solution to this polemic. This study utilises qualitative approach involving interviews and documentation in data collection. The findings show that the issue of zakat collection in other states by unauthorized agents and amils are contradict to Syariah Administration law in Malaysia. This study hopefully can be a reference to  zakat institutions, MAIN, state mufti departments and zakat-authorized bodies in Malaysia in addressing the issue of across states zakat collection. Further studies on the effects of this issue on zakat institutions and zakat recipients in the affected states need to be carried out to ensure that this wrongdoing can be curbed effectively.

ABSTRAK: Pengurusan perihal zakat adalah tertakluk kepada kuasa dan pandangan pemerintah setempat. Di Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) negeri-negeri adalah pemerintah yang berkuasa dalam pengurusan zakat termasuklah berkaitan kutipan zakat masyarakat setempat. Berdasarkan tinjauan semasa, semua MAIN telah melantik ejen atau amil yang bertauliah dalam kalangan institusi, kelompok atau individu bagi memudahkan lagi proses kutipan zakat di negeri masing-masing. Kebenaran mengutip zakat tersebut hakikatnya adalah bersifat lokal dan tidak dibenarkan merentasi sempadan negeri lain. Umumnya, hampir kesemua negeri memperuntukkan enakmen, akta atau ordinan yang menjelaskan hukuman dan kesalahan jenayah Syariah bagi perbuatan mengutip zakat di negeri lain atau tanpa kebenaran. Namun begitu, timbul beberapa kes dan isu yang melibatkan kesalahan mengutip zakat dalam kalangan amil atau ejen yang tidak bertauliah di negeri lain. Perkara ini secara tidak langsung memberi kesan kepada institusi zakat dan penerima zakat. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti isu berkaitan kutipan zakat di negeri lain oleh ejen dan amil yang tidak bertauliah. Kajian juga akan menilai isu-isu yang berkaitan menurut pandangan syarak termasuk fatwa yang dikeluarkan di samping mencadangkan alternatif sebagai solusi bagi polemik ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan kaedah temu bual dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Hasil kajian mendapati bahawa isu kutipan zakat di negeri lain oleh ejen dan amil yang tidak bertauliah adalah bertentangan dengan syarak dan perundangan Syariah di Malaysia. Kajian ini boleh menjadi rujukan dan panduan oleh pihak institusi zakat, MAIN, jabatan mufti dan badan-badan berautoriti zakat di Malaysia dalam menangani isu kutipan zakat di negeri lain. Kajian lanjutan berkaitan kesan isu ini terhadap institusi zakat dan penerima zakat di negeri yang terlibat perlu dijalankan bagi memastikan gejala ini dapat ditangani sebaik mungkin.  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Muhammad Najib Abd Wakil, Pelajar Sarjana

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Azman Ab Rahman, Associate Prof.

Faculty of Syariah and Law, USIM

Syed Mohd Najib Syed Omar, Lecturer

Faculti of Syariah and Law, USIM

Hasnizam Hashim, Lecturer

Faculty of Syariah and Law, USIM

Zahari Mahad Musa, Lecturer

Faculty of Syariah and Law, USIM

Irwan Mohd Subri, Associates Prof

Fculty of Syariah and Law, USIM

Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap, Research Assistant

Faculty of Syariah and Law, USIM

References

Al-Quran

Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. Hlm. 36.

Ahmad Mohamed Ibrahim. 1997. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Institut
Kefahaman Islam Malaysia.

Al-ᶜAsqalaniyy, Ahmad ibn ᶜAli ibn Hajar. 2010. Fath Al-Bariyy Sharh Sohih Al-Bukhoriyy. Beirut: Dar al-Maᶜrifah.

Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. 2010. Kifayah Al-Akhyar Fi Ghayah al-Ikhtisar. Damsyik: Dar al-Khair

Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Masu’d. 2010. Badai’ As-Sonai’ Fi Tartib al-Sharai’. Beirut: Dar al Kutub
al-‘Ilmiah

Al-Nawawi, Muhyiddin bin Shahrf. (2010) Raudhah At-Tolibin wa Umdah Al-Muftin. Beirut: Al-Maktab al-Islamiyy.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharf. Al-Majmu’ Sharh al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. 1991. Raudhah Al-Tolibin Wa ᶜUmdah Al-Muftin. Damsyik: Maktab Al-Islamiyy.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. 2010. Al-Majmuᶜ Sharh Al-Muhazzab. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Qaradawi, Yusuf Abdullah. 2003. Fiqh Al-Zakah. Kaherah: Maktabah Wahbah. hlm 748.

Al-Qarafiyy, Ahmad Idris. 1994. Al-Zakhirah. Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islamiyy.

Al-Qardhawi, Yusuf. 1973. Fiqh Al-Zakat. Beirut: Muassasah Al-Risalah.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 2011. Al Jami’ Li Ahkam al-Quran. Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Shahatah. (2004). Akuntasi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporari. Terj Ahmad Syakur,
Pustaka Progressif, Jakarta.

Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu. Damsyik: Dar Al-Fikr

Al-Zuhayli, Wahbah. 2011. Al-Muᶜtamad Fi Al-Fiqh Al-Shafiᶜiyy. Damsyik: Dar Al-Qalam.

Azhariah Abd Kadir. 2010. Ketaatan Rakyat Malaysia Terhadap Kepimpinan Negara Ditinjau Menurut Perspektif
Teori Ulu Al-Amr. Disertasi Sarjana Syari’yyah Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Azman Ab Rahman, 2015. Nizam Idarah al-Zakat Fi Malizia wa Tatbiqatiha fi Hayyiah al-Zakat Bi Selanjur. Nilai:
USIM Press.

Didin Hafidhuddin, Salman Harun, Hasanuddin, Hukum Zakat, Terj. (1987). Pustaka Litera Antar Nusa: Jakarta.

Farid Shufian, Tajul Aris & Mohd Hisam. 2010. Administration of Islamic Law in Malaysia. Edisi ke-2. Lexis Nexis:
Kuala Lumpur.

Fatwa Mufti Negeri Selangor. 2016. Dipetik daripada Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor
Bil 5/2016.

Fatwa Mufti Negeri Terengganu. 1970. Dipetik daripada Fatwa Mufti Terengganu, Syed Yusuf bin Ali Az-Zawawi

Ibn Daqiq Al-ᶜAid, Taqiyy Al-Din. 1994. Ihkam Al-Ahkam Sharh ᶜUmdah Al-Ahkam. Kaherah: Maktabah Al-Sunnah.

Majlis Penyerahan Dan Agihan Zakat Serta Pentaulihan Amil. <https://www.zakatkedah.com.my/majlis-
penyerahan-dan-aguhan-zakat-serta-pentaulihan-amil/>. (Diakses pada 17 April 2018).

Yosree bin Ikhsan. (2 Mei 2018). Temu bual di Pusat Islam Iskandar, Johor.

Published

2018-12-18

How to Cite

Abd Wakil, M. N., Ab Rahman, A., Syed Omar, S. M. N., Hashim, H., Mahad Musa, Z., Mohd Subri, I., & Mohd Faisal Yeap, M. J. (2018). Kutipan Zakat di Negeri Lain oleh Ejen dan Amil Tidak Bertauliah Menurut Syarak. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 16–30. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.124

Issue

Section

Seminar Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>