Ketokohan dan Sumbangan Ustaz Che Yahaya Daud Dalam Bidang Tarannum Al-Quran Di Malaysia

Scholarship and Contributions of Ustaz Che Yahaya Bin Daud in the Tarannum Al-Quran in Malaysia

Authors

  • Anuar Hasin Senior Lecturer

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.175

Keywords:

Che Yahaya Daud, Tokoh, Sumbangan, Tarannum al-Quran

Abstract

This study discusses on the scholarship and contributions of Ustaz Che Yahaya bin Daud in the field of tarannum towards the people in the state of Kelantan in particular and Malaysia in general. The objective  of this study is to explore in detail the specialty and distinctive quality of Ustaz Che Yahaya bin Daud in the field of Quranic reading. The researcher investigates Ust Che Yahya’s involvement in the field of tarannum as well as to identify the method he uses in delivering tarannum knowledge to qari and qariah in Malaysia. The author uses two main methods to collect important data for this study, which are interviews and observation methods. The researcher found that the Ustaz Che Yahaya bin Daud has contributed significantly to the community in the field of tarannum and Quranic studies not only in the state of Kelantan, but also throughout Malaysia. The contributions included discovering new talents and improving the quality of existing qari and qariah. The study also found that Ustaz Che Yahaya bin Daud was greatly influenced by the reading of Syeikh Mustafa Ismailfrom Egypt where he has applied the Syeikh’s approaches in his teaching and learning method.

ABSTRAK

Kajian ini adalah berkaitan dengan ketokohan dan sumbangan Ustaz Che Yahaya bin Daud dalam bidang tarannum kepada masyarakat di negeri Kelantan khususnya dan Malaysia amnya. Tujuan  kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui secara terperinci tentang keistimewaan dan kelebihan Ustaz Che Yahaya bin Daud dalam bidang pembacaan al-Quran secara bertarannum. Dalam hal ini, penulis menyelidiki tentang latar belakang penglibatan beliau bidang tarannum serta mengenalpasti metode yang digunakan oleh beliau dalam menyampaikan ilmu tarannum kepada qari dan qariah di Malaysia. Penulis menggunakan dua kaedah utama untuk mengumpul data-data penting bagi kajian ini iaitu kaedah temubual dan pemerhatian. Penulis mendapati sumbangan yang telah diberikan oleh Ustaz Che Yahaya bin Daud kepada masyarakat dalam bidang tarannum dan pengajian al-Quran amat banyak bukan sahaja di negeri Kelantan, malah di Malaysia. Ia termasuk melahirkan bakat-bakat baru serta meningkatkan mutu qari dan qariah yang sedia ada dalam dunia tilawah. Kajian juga mendapati bahawa Ustaz Che Yahaya bin Daud banyak terkesan dan menerapkan  uslub bacaan Syeikh Mustafa Ismail dari Mesir di dalam kaedah pengajaran dan pembelajarannya.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anuar Hasin, Senior Lecturer

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah,Univerisiti Sains Islam Malaysia

References

Buku

al-Qadhi, Syukri. (t.t). Abaqirah al-Tilawah Fi Qarn al-‘Ishrin, Mesir: Dar al- Jumhuriyyah Li al-Sahafah.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2007. Johan Qari dan Qariah Majlis Tilawah al- Quran Antarabangsa Malaysia 1380 H/ 1961 M – 1428 H/ 2007 M. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Berhad.

Nik Jaafar bin Nik Ismail .2001. Qawaid al-Tarannum. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

Jurnal

Anuar bin Hasin & Zulkifli Mohd Yusoff .2014. Tathawwur Fan al-Tarannum Fi Malizia: Dirasah Tarikhiyyah Wa ‘Ilmiyyah. Jurnal Ma’alim al-Quran Wa al- Sunnah. Vol. 9. Nilai: Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Sedek bin Ariffin .2009. Kepentingan Talaqqi Dan Musyafahah Dalam Pembacaan al- Quran. Jurnal Darul Quran. Vol. 13. Kuala Kubu Baru: Darul Quran.

Temubual

Abdul Karim bin Zakaria. Penolong Pengarah Kanan, Bahagian Kemajuan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). 25 Julai 2012.

Che Yahaya bin Daud. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa 1999. Kampung Derdap, Pasir Tumboh. 9 Julai 2018.

Fatimatul Kifliah binti Abdullah. Kampung Derdap, Pasir Tumboh. 10 November 2017.

Md Hussin bin Mohd Yunus. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa 1997. 9 Julai 2018.

Muhammad Anas bin Abdul Hadi. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Negeri Perlis 2018. 10 Julai 2018.

Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Negeri Kelantan 2017. 10 Julai 2018.

Nor Ruzana Natiah binti Jaafar. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Negeri Selangor 2018. 11 Julai 2018.

Wan Ainuddin Hilmi bin Abdullah. Johan Majlis Tilawah al-Quran Peringkat Antarabangsa 2016. 10 Julai 2018.

Published

2018-12-30

How to Cite

Hasin, A. (2018). Ketokohan dan Sumbangan Ustaz Che Yahaya Daud Dalam Bidang Tarannum Al-Quran Di Malaysia: Scholarship and Contributions of Ustaz Che Yahaya Bin Daud in the Tarannum Al-Quran in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 252-264. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.175

Issue

Section

Seminar Papers

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.