Analisis Keputusan Fatwa Tempatan Sewaktu Pandemik Covid-19 Menurut Kerangka Al-Tarakhkus Fi Al-Fatwa

An Analysis Of Local Fatwa Results During Covid-19 Pandemic According To Al-Tarakhkus Fi Al-Fatwa Framework

Authors

  • Mohd Hapiz Mahaiyadin Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Azri Bhari Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohd Dasuqkhi Mohd Sirajuddin Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.391

Keywords:

Covid-19, Fatwa, Marjuh, Tarakhkhus, Tatabbu’

Abstract

Pandemik Coronavirus Disease (COVID-19) telah mendatangkan impak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan juga urusan keagamaan. Kegiatan ibadat yang melibatkan sosialisasi umat Islam di masjid dan surau seperti solat berjemaah, solat Jumaat, solat tarawih, iktikaf, pengurusan jenazah dan solat jenazah tertakluk juga kepada norma baharu yang dibuat bagi menjaga keselamatan orang ramai daripada jangkitan Covid-19 selain mempengaruhi beberapa keputusan hukum dan fatwa. Justeru, kajian ini bertujuan menganalisis beberapa keputusan pandangan hukum dan fatwa yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) dan jabatan mufti negeri berkaitan ibadat yang berbeza dengan fatwa muktamad mazhab Syafi’i. Berpandukan metod analisis kandungan (content analysis) yang menggunakan kaedah analisis konseptual dan semantik, kajian ini akan membincangkan keabsahan perbezaan fatwa tersebut daripada pendekatan al-tarakhkhus fi al-fatwa. Pendekatan al-tarakhkhus fi al-fatwa berbeza dengan amalan tatabbu’ al-rukhas yang diwaspadai oleh kebanyakan usuliyyin. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa berlakunya pemfatwaan pendapat marjuh dan bukan muktamad mazhab Syafi’i adalah bertepatan dengan pendekatan al-tarakhkhus fi al-fatwa yang dibenarkan oleh para ulama kerana ianya bertepatan dengan maqasid syariah, maslahah dan rukhsah kepada umat Islam. Signifikan kajian ini diharap dapat meredakan keresahan orang ramai terhadap keputusan fatwa yang dikemukakan itu sebagai bertentangan dengan standard fatwa berdasarkan mazhab Syafi’i di Malaysia.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Abdul Shukor Husin. (2012). Ke Arah Penyelarasan Fatwa di Malaysia. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Penyelarasan Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia 2012. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Bakri, al-Sayyid Abu Bakr ibn al-Sayyid Muhammad Syata. (1993). Hasyiyah Icanah al-Talibin. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Hafnawi, M. I. (1995). Tabsir al-Nujaba' bi Haqiqah al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Talfiq wa al-Ifta'. Cairo: Dar al-Hadith.

Al-Haytami, Ibn Hajar. (t.t). Al-Fatawa al-Hadithiyyah. Beirut : Dar al-Ma’rifah.

Al-Isnawi, cAbd al-Rahim ibn al-Hasan. (1999). Nihayat al-Sul Syarh Minhaj al-Wusul. Edisi ke 1. Beirut :Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

Al-Jauhari, Ismail ibn Hammad, (1987). Al-Sihah, Dar al-Ilm li al-Malayiin : Beirut, edisi 4, Tahqiq Ahmad Abd al-Ghafur Attar.

Al-Jurjani, cAli ibn Muhammad al-Sayyid al-Syarif. (t.t). Al-Tacrifat, Tahqiq oleh Muhammad Sadiq al-Minsyawi. Kaherah : Dar al-Fadhilah.

Al-Mahalli, Jalal al-Din bin Shams al-Din Muhammad. (1982), Hashiah al-Bannani ᶜala Matn Jamᶜ al-Jawamiᶜ. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Nafrawi, Ahmad ibn Ghanim. (1995). Al-Fawakih al-Duwani ala Risalah ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Beirut : Dar al-Fikr.

Al-Nawawi. Muhy al-Din Yahya ibn Syaraf. (t.t). Al-Majmuc Syarh al-Muhazzab. Beirut : Dar al-Fikr.

_________________. (1991). Rawdat al-Talibin wa Umdat al-Muftin. Tahqiq oleh Zuhayr al-Syawish (tahqiq), Edisi ke 3. Beirut : al-Maktab al-Islami.

Al-Qaraḍāwi, Yusuf (1996), Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan. Terj. Batu Caves: Thinker’s Library.

Al-Qarafi,Syihab al-Din Ahmad ibn Idris. (2001). Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq. Tahqiq oleh Muhammad Ahmad Sarraj dan cAli Jumcah. Edisi ke 1. Kaherah : Dar al-Salam.

Al-Raghib, al-Husayn ibn Muhammad. (t.t). Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an. Tahqiq oleh Muhammad Sayyid Kaylani. Beirut : Dar el-Ma’rifah.

Al-Rahaybani, Mustafa ibn Sacd. (1994). Matalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayat al-Muntaha. Edisi ke 2. Beirut : al-Maktab al-Islami.

Al-Suyuti, Abd al-Rahman. (t.t). Jazil al-Mawahib fi Ikhtilaf al-Mazahib. Tahqiq al-Bustawi Abd al-Qayyum Ibn Muhammad. Kaherah : Dar al-I’tisam.

Al-Syatibi, Abu Isyaq Ibrahim Ibn Musa. (t.t) Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syaricah. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad al-Murtadha (t.t). Taj al-Arus. T.Tp : Dar al-Hidayah.

Al-Zuhayli, Wahbah. (1996). Usul al-Fiqh al-Islami. Beirut : Dar al-Fikr.

________________. (1989). Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu. Edisi ke 3. Dimashq : Dar al-Fikr.

Berita Harian Online. (2020). Kronologi COVID-19 di Malaysia. Diakses dari https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/666122/kronologi-covid-19-di-malaysia, pada 22 Mac 2020.

Ibn Abd al-Barr, Yusuf Ibn Abd Allah (1994). Jamik Bayan al-Ilm wa Fadhlihi. Arab Saudi : Dar Ibn al-Jawzi.

Ibn Abd al-Syakur, Muhibbullah. (t.t). Musallam al-Thubut. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn al-Salah, (1986). Fatawa wa Masa’il Ibn al-Salah fi al-Tafsir wa al-Hadith wa al-Fiqh wa al-Usul. Tahqiq Abd al-Mu’ti Qal’aji. Edisi ke-1. Beirut : Dar al-Ma’rifah.

Ibn cAbidin, Muhammad Amin ibn cUmar. (2000). Hasyiyah Radd al-Mukhtar cala al-Durr al-Mukhtar. Beirut : Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. (1993). Lisan al-cArab. Edisi ke 4. Beirut : Dar Sadir.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Status COVID-19 di Malaysia, diambil dari http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan, pada 2 April 2020

Madkur, Muhammad Salam. (t.t.), al-Qada' fi al-Islam. Kaherah : Dar al-Nahdah al-Islamiyyah.

International Islamic Fiqh Academy, Qarar bi Sha'n al-Akhz bi al-Rukhsah wa Hukmuhu. Diakses daripada https://www.iifa-aifi.org/en/7514.html pada 18 April 2021.

Mohamed Azam Mohamed Adil. (2012). Penyelarasan Fatwa : Isu, Masalah dan Harapan. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Penyelarasan Penguatkuasaan Fatwa di Malaysia 2012. Nilai : Universiti Sains Islam Malaysia & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Noresah Baharom et.al (edit). (2013). Kamus Dewan Edisi Baru. Edisi ke-4. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sa’di Abu Jayb. (1998). Al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Situasi Terkini COVID-19 di Malaysia 17 April 2021. Diakses daripada http://covid-19.moh.gov.my/terkini pada 18 April 2021

Senarai Statut

Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) 2008

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perlis) 2006

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004

Published

2021-10-15

How to Cite

Mohd Hapiz Mahaiyadin, Azri Bhari, & Mohd Dasuqkhi Mohd Sirajuddin. (2021). Analisis Keputusan Fatwa Tempatan Sewaktu Pandemik Covid-19 Menurut Kerangka Al-Tarakhkus Fi Al-Fatwa: An Analysis Of Local Fatwa Results During Covid-19 Pandemic According To Al-Tarakhkus Fi Al-Fatwa Framework . Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 111–130. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.391