Amalan Penjarakan Fizikal Dalam Solat Berjemaah Di Masjid Menurut Perspektif Maqasid Syariah

Authors

  • Nur Kamilah Kamaruddin Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.411

Keywords:

COVID-19, daruriyyat, fiqh pandemik, ijtihad, tahsiniyyat

Abstract

Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberi kesan kepada sistem peribadatan umat Islam iaitu larangan solat berjemaah di masjid. Negara Malaysia yang majoriti penduduknya beragama Islam telah menetapkan garis panduan solat berjemaah rentetan penurunan kes positif COVID-19. Hal ini bagi memastikan masyarakat dapat melaksanakan solat berjemaah di masjid semasa pandemik berlaku tanpa mengabaikan keperluan menjaga nyawa. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis penetapan garis panduan berkaitan penjarakan fizikal dalam solat berjemaah di masjid ketika perintah kawalan pergerakan menurut perspektif Maqasid Syariah. Bagi mencapai objektif kajian, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif iaitu kajian kepustakaan terhadap literatur Maqasid Syariah dalam konsep daruriyyat, kaedah fiqh dan pandangan ahl al-khibrah. Hasil kajian mendapati bahawa melaksanakan penjarakan fizikal ketika solat berjemaah di masjid semasa pandemik COVID-19 adalah bertepatan dengan matlamat syarak khususnya dalam pemeliharaan agama dan nyawa. Hal ini berdasarkan pandangan ahl al-khibrah, pertimbangan maslahah antara daruriyyat dan tahsiniyyat serta aplikasi kaedah fiqh. Justeru, memahami peranan maqasid secara menyeluruh dapat membantu manusia dalam melaksanakan ibadat mengikut acuan dan ketetapan syariat Allah SWT.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Abu Dawud. (2002). Sahih Sunan Abi Dawud (al-Albani (Ed.); 1st ed.). Mu’assasah Gharas.

al-Fasi. (1993). Maqasid Al-Shari’ah Al-Islamiyyah wa Makarimuha. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

al-Ghazali. (1993). Al-Mustasfa. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Khadimi. (2001). ’Ilm al-Maqasid al-Syar‘iyyah. Maktabah al-’Abikan.

al-Qari. (2002). Mirqat al-Mafatih Syarh Mishkat al-Masabih. Dar al-Fikr.

al-Raysuni. (1995). Nazariyyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi. Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami.

al-Shatibi. (1997). Al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari’ah. Dar Ibn ’Affan.

al-Shirazi. (1992). Al-Muhazzab Fi al-Fiqh al-Imam al-Shafie. Dar Kutub al-Ilmiyyah.

al-Yubi. (1998). Maqaṣid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa ‘Alaqatuha Bi al-Adillah al-Shar’iyyah. Dar al-Hijrah.

Ibn al-Qattan. (2004). Al-Iqna’ fi Masa’il al-Ijma’. Al-Faruq al-Hadithah li Tiba’ah wa Nashr.

Ibn Kathir. (1999). Tafsir al-Quran al-’Azim (Sami bin Muhammad Al-Salamah (Ed.)). Riyadh: Dar Tayyibah.

Ibn Qudamah. (1997). Al-Mughni. Dar ‘Alim al-Kutub.

Pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). (2020). Al-Bayan Siri 6: Isu Penjarakan Fizikal Semasa Solat Berjemaah Di Masjid dan Surau. Pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). https://mira.gov.my/wp-content/uploads/2020/11/Al-Bayan_SIRI-6_FINAL-4_compressed.pdf

Zaydan, A. K. (2001). Al-Wajiz Fi Sharḥ al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Mu’assasah al-Risalah.

Jurnal

Daghriri, T., & Ozmen, O. (2020). Quantifying the Effects of Social Distancing on the Spread of COVID-19. MedRxiv, September. https://doi.org/10.1101/2020.09.19.20197996

Fahim Aslam. (2020). COVID-19 and Importance of Social Distancing. Journal of Critical Reviews, 7(8), 1103–1104.

Matrajt, L., & Leung, T. (2020). Effectiveness of Social Distancing for COVID-19. Cdc, 26(8).

Murtadha Abd Rahim. (2020). Al-Taba’ud Baina al-Sufuf fi al-Juma’i wa al-Jama’at Zaman al-Awbi’ah. Majallah Kulliyyah Al-Dirasat Al-Islamiyyah Li Al-Banin Bi Aswan, 4(3), 2021–2187. https://doi.org/https://doi.org/10.21608/FISB.2020.134759

Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M., Davies, N., Flasche, S., Clifford, S., Pearson, C. A. B., Munday, J. D., Abbott, S., Gibbs, H., Rosello, A., Quilty, B. J., Jombart, T., Sun, F., Diamond, C., Gimma, A., van Zandvoort, K., … Klepac, P. (2020). The effect of control strategies to reduce social mixing on outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet Public Health, 5(5), e261–e270. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30073-6

Akhbar

Asliza Musa. (2020, September 12). Covid-19: Garis Panduan Solat Jemaah Ambil Kira Ijtihad Ulama. Utusan Digital. https://www.utusan.com.my/nasional/2020/09/covid-19-garis-panduan-solat-jemaah-ambil-kira-ijtihad-ulama/

Laman Web

Abd al-Hayy Yusuf. (2020). Hukmu al-Taba’ud baina al-Sufuf Fi al-Salah bi sabab Kuruna | Fatwa | Dr. Abd al-Hayy Yusuf. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XWfDfyrpqzY

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2021). COVID-19 Malaysia Updates by MOH. COVID-19 Malaysia. http://covid-19.moh.gov.my/terkini

Kesatuan Ulama Muslimin Sedunia. (2020). Fatwa: Ma Hukmu Taba’ud al-Musallin wa ‘Adamu Ras al-Sufuf bisabab Ja’ihah Kuruna. Fatwa. https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=11517

Majlis Fatwa Mesir. (2020). Dar al-Ifta’ Ta’liqan ‘ala al-Taba’ud Baina al-Musallin Fi Salah al-Jama’ah. https://bit.ly/36jEpej

Majlis Fatwa Palestin. (2021). Hukmu al-Taba’ud Baina al-Musallin Fi hazihi al-Marhalah Fi al-Masjid. http://www.fatawah.net/Fatawah/1208.aspx

Perutusan Khas YAB Perdana Menteri Mengenai COVID-19 - 16 Mac 2020. (2020). Pejabat Perdana Menteri Malaysia. https://www.pmo.gov.my/ms/2020/03/perutusan-khas-yab-perdana-menteri-mengenai-covid-19-16-mac-2020-2/?fbclid=IwAR0J7AQXaKq-n-gW23n4m7VKb072wuZhJDMvbynkjTbnGdeaLZaIvFeGBc8

Zakkir al-Da’wiyah. (2020). Hal Yazuj al-Taba’ud baina al-Musallin fi al-Salah fi Zil Azmah al-Kuruna? | Sheikh Uthman al-Khamis. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=IczE6umt9ZE

Published

2021-10-15

How to Cite

Nur Kamilah Kamaruddin. (2021). Amalan Penjarakan Fizikal Dalam Solat Berjemaah Di Masjid Menurut Perspektif Maqasid Syariah. Journal of Fatwa Management and Research, 26(2), 198–210. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.411