Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i dalam Pengurusan Zakat di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal

The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi’i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure

Authors

  • Azme Matali
  • Nurol Huda Pehin Datu Haji Ismail
  • Abdurrahman Raden Aji Haqqi
  • Azman Ab Rahman
  • Irwan Mohd Subri
  • Mohd Aizuddin Abdul Aziz

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.224

Keywords:

Qaul Muktamad, Mazhab Syafi’i, Pengurusan Zakat, Brunei

Abstract

Brunei Darussalam is one of Middle East countries that placed Islam as the religion of the federation which stated in it constitution. The islamic administration in Brunei authorized Mazhab Syafi’i as the main methodology in deriving hukum including any issues related with zakat management. Hence, the objective of this research  is one of the exposure in zakat management structure in Brunei Darussalam which use Mazhab Syafi’i as qaul muktamad in deriving hukum. The methodology of this research is quantitative and using the method of library, documentation and interview to collect primary and secondary data which related with objective of this research. This research found that the Honored Pehin Mufti of Brunei Darussalam followed the existed law in Islamic Religious Act and Court Capitals 77 before giving any opinion or fatwa including matters related to zakat. The laws are parallel with the concept of Qaul Muktamad in Mazhab Syafi’i. The consistency methodology of deriving hukum based on Mazhab Syafi’i especially in zakat management hopefully can give positive impact especially in collection and distribution of zakat to be more sistematic and relevant in Brunei Darussalam. Hopefully this research can become one of the references by the authorised person in Brunei Darussalam especially the committee that related with zakat holistically and comprehensive.

ABSTRAK

Brunei Darussalam merupakan antara negara di Asia Tenggara yang meletakkan agama Islam sebagai agama yang diamalkan secara rasmi dan diperuntukkan dalam perlembagaannya. Pentadbiran agama Islam di Brunei mengiktiraf penggunaan pendapat Mazhab Syafi’i sebagai metodologi utama pengistinbatan hukum termasuk isu yang berkaitan dengan pengurusan zakat. Justeru objektif kajian ini merupakan pendedahan awal struktur pengurusan zakat di Brunei Darussalam yang mengasaskan metodologi istanbatnya kepada qaul muktamad dalam Mazhab Syafi’i. Metodologi kajian ini adalah berbentuk kualitatif dan menggunakan kaedah perpustakaan, dokumentasi dan temubual bagi mendapatkan data sekunder dan primer berkaitan objektif kajian. Kajian ini mendapati bahawa Yang Berhormat Pehin Mufti, Kerajaan Brunei Darussalam mengikuti peraturan perundangan sedia ada menerusi Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 sebelum mengeluarkan apa-apa pandangan atau fatwa termasuk dalam perihal yang melibatkan zakat. Peraturan perundangan tersebut adalah selari dengan konsep penggunaan Qaul Muktamad di dalam Mazhab Syafi’i. Penyelarasan metodologi istinbat hukum berasaskan Mazhab Syafi’i khususnya dalam pengurusan zakat diharapkan boleh memberikan impak yang positif khususnya dalam pengurusan kutipan zakat dan agihannya yang lebih sistematik dan relevan di Brunei Daarussalam. Kajian ini diharapkan boleh dijadikan rujukan tambahan oleh pihak-pihak berautoriti di Negara Brunei Darussalam khususnya badan-badan yang terlibat dengan kutipan dan agihan zakat secara holistik dan menyeluruh.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Azme Matali

Pengarah, Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi’i dan Penolong Profesor, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam. azme.hjmatali@unissa.edu.bn

Nurol Huda Pehin Datu Haji Ismail

Pensyarah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam. nurulhuda.hajiismail@unissa.edu.bn

Abdurrahman Raden Aji Haqqi

Penolong Profesor Kanan, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam. abdurrahman.haqqi@unissa.edu.bn

Azman Ab Rahman

Prof Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. azman@usim.edu.my

Irwan Mohd Subri

Prof Madya, Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. irwan@usim.edu.my

Mohd Aizuddin Abdul Aziz

Guru Bahasa Kanan (Halaqah), Pusat Pengajian Teras USIM. aizuddin@usim.edu.my

References

Akta Majlis Ugama Islam dan MahkamahMahkamah Kadi Penggal 77.

Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. (2016). Natijah Amali Kaedah-Kaedah Berfatwa Dalam Disiplin Berfatwa Mazhab Syafi’i. Brunei Darussalam: UNISSA Press.

Buku Kenang-Kenangan Istiadat Pembukaan Bangunan Baru Jabatan Hal Ehwal Ugama, Negeri Brunei (1966), (T.P).

Dayang Hajah Aisah binti Pungut, “Enakmen 1912: Satu Tinjauan Awal”.

Dayang Hajah Zainab binti Haji Tuah. (2009). “Perkembangan Pentadbiran Mahkmah Syariah di Negara Brunei Darussalam”, tesis Sarjana Syariah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia.

Garispanduan Tugas dan Tanggungjawab Amil, Jabatan Majlis Ugama Islam. (2007). Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.

Income Tax Act (Chapter 35} 21st. April, 2011 Income Tax (Relief From Double Taxation) (Kuwait} Order, 2011.

Haji Japar bin Mat Dain@Maidin. (2011). Analisis Metode Fatwa Muamalat Oleh Mufti Kerajaan Brunei Dari Tahun 1962-2006. Tesis Doktor Falsafah, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muhammad Nur Lubis Abd Razak. (2003). Panduan Calon Ulama & Formulasi Mendraf Bahan Fatwa. T.tp.: t.pt

Perintah Perbankan Islam 2008.

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013.

Perintah Kanun Peraturan Jenayah Mahkamah Syariah, 2018.

Religious Council and Kathis Courts Enactment 1955 (Enactment No. 20 of 1955) Explanatory Note, No. 37.

Religious Council and Kathis Courts Enactment 1955, (Amendments) Enactment No. 1 /1960.

The Revised Edition of Subsidiary Legislation of Brunei 1957.

Hasil perjumpaan dengan beberapa orang pewawai; Haji Mohamed Khalid bin Haji Timbol, Ketua Seksyen Kutipan, BAKAZ, Abdul Ishraq bin Haji Ismail, Ketua Unit Siasatan, BAKAZ, Hartina binti Haji Ariffin, Ketua Unit Perancangan dan Penyelidikan dan Haji Zakaria bin Haji Ajak, Seksyen Kutipan, BAKAZ, 05 Julai 2018, 2.30 petang bertempat Bahagian Kutipan dan Agihan Zakat, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

http://www.pusat-sejarah.gov.bn/Themed/sultanbrunei.htm

https://www.esyariah.gov.bn/portals/syariah/branches/web/home/article_view/267/226/?l1=1&l2=1

www.kheu.gov.bn/

Published

2018-12-31

How to Cite

Matali, A., Pehin Datu Haji Ismail, N. H., Raden Aji Haqqi, A., Ab Rahman, A., Mohd Subri, I., & Abdul Aziz, M. A. (2018). Penggunaan Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i dalam Pengurusan Zakat di Brunei Darussalam: Satu Pendedahan Awal: The Use of Qaul Muktamad Of Mazhab Syafi’i in Zakat Management in Brunei Darussalam: Early Exposure. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 687–700. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.224

Issue

Section

Seminar Papers

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >> 

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.