Pertimbangan Antara Mudarat dan Manfaat Dalam Penggunaan Produk Kecantikan

Considerations Between Harms and Benefits in the Use of Beauty Products

Authors

  • Raihan Mohd Isa Universiti Malaya (UM)
  • Fatin Nur Majdina Nordin Universiti Malaya (UM)
  • Saadan Man Universiti Malaya (UM)
  • Noor Naemah Abdul Rahman Universiti Malaya (UM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.468

Keywords:

produk kosmetik, produk kesihatan, kemudaratan, risiko

Abstract

Produk kecantikan merupakan campuran bahan kimia yang berasal daripada sumber semula jadi atau sintetik yang boleh diperoleh daripada pelbagai sumber. Titik kawalan utama untuk ramuan produk kecantikan adalah sumber bahan dan keselamatan. Kedua-dua aspek ini juga perlu selari dan memenuhi keperluan halal-tayyib selari dengan hukum syarak yang membenarkan bahan-bahan yang suci dan selamat dalam sesuatu produk. Justeru, kajian ini mengkaji keselamatan dan status halal ramuan produk kesihatan dan kecantikan dengan merujuk kepada peraturan yang dikuatkuasakan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA) Malaysia dan Hub-Halal JAKIM, Malaysia. Kajian ini mendapati penggunaan produk kecantikan dikategorikan sebagai tahsiniyyah atau pelengkap untuk manusia menjalani kehidupan dengan lebih baik. Penggunaan produk kecantikan memberi keselesaan dan keyakinan kepada penampilan pengguna dalam interaksi seharian. Oleh itu, produk kecantikan mestilah bebas daripada bahan yang haram, najis, dan bahan terlarang yang boleh membahayakan pengguna. Penggunaan produk kecantikan yang mengandungi unsur-unsur ini adalah dilarang oleh hukum syarak. Islam menggalakkan umatnya menjauhi sebarang bentuk kemudaratan demi memelihara kesejahteraan manusia termasuk aspek rohani, jasmani, emosi, dan intelek. Penilaian terhadap keselamatan dan status halal bahan-bahan tersebut akan menjadi lebih mudah melalui pengkategorian berdasarkan spesifikasi yang dikenal pasti mengikut keperluan kosmetik Halal dan peraturan kosmetik badan-badan berkuasa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, R. (2008). Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Semasa. Jurnal Syariah.

al-Fayyumi, A. i.-M. (1950). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir lil Rafi'i. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi.

al-Ghazali, A. M. (2008). Al-Mustasfa min Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Ghazzi, M. S.-B.-H. (1998). Al-Wajiz fi 'idah Qawai'd al-Fiqh al-Kulliyyah. Bayrut: Muassasat al-Risalah.

al-Isfahani, A. a.-Q.-H.-M.-R. (1992). Al-Mufradat fi Alfaz al-Qur'an. Damsyiq: Dar al-Qalam.

al-Maliki, A. I.-S.-L.-G. (1991). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

al-Manzur, M. b. (1990). Lisan al-Arab. Beirut: Dar Sadir.

al-Mun'im, M. A.-R. (tt). Mu'jam al-Mustalahat al-Alfaz al-Fiqhiyyah. Qahirah: Dar Al-Fadilah.

al-Rahman, J. a.-D. (1983). Al-Masalih Al-Mursalah wa Makanatuha fi Al-Tashri'. Qahirah: Dar al-Kitab al-Jami'i.

al-Salam, A.M.-D. (n.d.). Qawaid Al-Ahkam fi Masalih Al-Anam. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

al-Shawkani, M. i. (1982). Nayl al-Awtar: Sharh Muntaqa al-Akhbar min Ahadith Sayyid al-Akhyar. Bayrut: Dar al-Jil.

al-Yasu'i, A.-A. L. (1957). Al-Munjid fi al-Lughah. Beirut: Al-Matba'ah al-Kathulikiyah.

al-Zuhayli, W. (2007). Usul al-fiqh al-Islami. Dimashq : Dar al-Fikr.

e-SMAF. (2011). Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat-Ubatan. Retrieved from Portal Rasmi Fatwa Malaysia: http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/index.php/main/mainv1/fatwa/pr/10281

Hassali MA, AL-Tamimi SK, Dawood OT, Verma AK, & Saleem F (2015). Malaysian Cosmetic Market: Current and Future Prospects. Pharmaceut Reg Affairs 4: 155. doi:10.4172/2167-7689.1000155

Hindawi, A. a.-H. (2007). Jami` al-Bayan fi Mufradat al-Qur'an. al-Riyad: Maktabat al-Rushd Nashirun.

Jamaludin, M.A. (2015). Penentuan Kadar Alkohol dalam Produk Minuman Menurut Perspektif Fiqh dan Sains (Thesis Doktor Falsafah, Universiti Putra Malaysia). Diakses daripada http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/67834/

Kim, T., Kim, S., Kang, W., Baek, H., Jeon, H. Y., Kim, B. Y., . . . Kim, D. (2011). Porcine amniotic fluid as possible antiwrinkle cosmetic agent. Korean Journal of Chemical Engineering, 1839.

Kowcz, A., Schneider, G., Pape, W. & Weber, T.M. (2014). Bench to beauty counter: Development of cosmeceuticals. in Cosmeceuticals and Cosmetic Practice. Farris, P.K. (Ed.). John Wiley & Sons, Ltd.

Krishnan, S., Amira, N.S., Atilla, U.N., Syafawani, S., & Hafiz, M.B. (2017). The Usage of Cosmetic in Malaysia: Understanding the Major Factors that Affect the Users. Management Science, 7, 48-51.

Kuwait, W. a.-A.-S.-I. (2012). Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah. Kuwait: Wizarat Al-Awqaf wa Al-Shu'un Al-Islamiyah.

Mazri, M. (2020, Julai 2). Hukum Menggunakan Sake (Sejenis Arak) dalam Produk Kosmetik. Retrieved from Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan: https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4554-al-kafi-1737-hukum-menggunakan-sake-sejenis-arak-dalam-produk-kosmetik

Mohd Noor, L. S. (2018). Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya. Jurnal Ulum Islamiyyah, 98.

Noor, U. M. (2021, Julai 23). Penyucian Plasenta Khinzir dalam Produk Kosmetik dengan Kaedah Hidrolisis? Retrieved from Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan: https://muftiwp.gov.my/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/4526-al-kafi-1731-penyucian-plasenta-khinzir-dalam-produk-kosmetik-dengan-kaedah-hidrolisis

Noor Hidayah Mohd Noor. (2019). Produk kecantikan atau produk kosmetik? Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/produk-kecantikan-atau-produk-kosmetik/

Nordin FNM, Aziz A, Zakaria Z, Wan Mohamed Radzi CWJ. (2020). A systematic review on the skin whitening products and their ingredients for safety, health risk, and the halal status. J Cosmet Dermatol. 2020; 00:1–11. https://doi.org/10.1111/jocd.13691

Norudin, M., Desnika Efni, M.a. & Mohd Rafi, Y. (2010). Cosmetic Usage in Malaysia: Understanding of the Major Determinants Affecting the Users. International Journal of Business and Social Science, 1(3):273-281.

NPRA. (2017). Guidelines for Control of Cosmetic Products in Malaysia. NPRA: Petaling Jaya, Selangor. Retrieved from https://www.npra.gov.my/index.php/en/cosmetics-guideline-annex-i-vii.html

NPRA. (2021). Drug Registration Guidance Document (DRGD) Third Edition. NPRA: Petaling Jaya, Selangor. Retrieved from https://www.npra.gov.my/easyarticles/images/users/1047/drgd/APPENDIX-6---Guideline-on-Registration-of-Health-Supplements.pdf

Qardawi, Y. A. (2014). Fiqh Keutamaan . (A. M. Aziz, & L. b. Lahadi, Trans.) Selangor: PTS Litera Utama.

Rahman, A. (2012). Halalkah Ubat Anda. Kuala Lumpur: H Science Solution.

Rida, M. R. (n.d.). Tafsir al-Qur'an al-Hakim: Al-Mushtahar bi Ism Tafsir al-Manar. Qahirah: Matba'at al-Manar.

Shalabi, M. M. (1986). Usul al-Fiqh al-Islami. Bayrut: Dar al-Nahdah al-`Arabiyah.

Saiful Mujaheed Yusoff. (2016). Kawalan ke atas produk untuk kecantikan. Retrieved from http://www.myhealth.gov.my/kawalan-ke-atas-produk-untuk-kecantikan/

Taeymans, J., Clarys, P., & Barel, A. O. (2014). 55 use of food supplements as nutricosmetics in health and fitness. Handbook of cosmetic science and technology, 583-596.

Zakaria, Z. (2015). Regulation of Cosmetics: What has Malaysia Learnt from the European System? Journal of Consumer Policy, 38(1): 39-59. DOI 10.1007/s10603-014-9271-3.

Published

2023-05-22

How to Cite

Mohd Isa, R., Nordin, F. N. M., Man, S., & Abdul Rahman, N. N. (2023). Pertimbangan Antara Mudarat dan Manfaat Dalam Penggunaan Produk Kecantikan : Considerations Between Harms and Benefits in the Use of Beauty Products. Journal of Fatwa Management and Research, 28(2), 123–153. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.468

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)