Nikah Khitbah:Alternatif Penyelesaian Anak Tak Sah Taraf

Nikah Khitbah: An Alternative To Resolve The Illegitimate Child Births Issues

Authors

  • Muhamad Mu'izz Abdullah muhamad mu'izz abdullah

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.295

Keywords:

Nikah Khitbah, Anak Tak Sah Taraf, Remaja, Fatwa, Zina

Abstract

Perkahwinan berlandaskan syariat islam merupakan suatu perkara yang amat penting kerana boleh memberi kesan pada perjalanan hidup penganutnya dalam  membentuk masyarakat muslim yang harmoni. Akan tetapi, kita menyaksikan bahawa kadar peningkatan anak tak sah taraf dalam kalangan remaja saban tahun begitu membimbangkan akibat daripada hubungan tidak sah di sisi syarak. Ini memberi kesan yang negatif terhadap institusi kekeluargaan dan juga kepada masyarakat secara amnya. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keberkesanan pelaksanaan nikah khitbah dalam kalangan remaja sebagai satu alternatif mengurangkan kadar zina dan anak tak sah taraf. Solusi yang dicadangkan ini adalah sebagai alternatif kepada tindakan pencegahan sedia ada. Penulis menggunakan metod kajian berbentuk analisis dokumen dengan melihat kepada kitab-kitab fiqh, keratan akhbar, fatwa-fatwa negeri. Hasil kajian mendapati bahawa nikah khitbah adalah relevan untuk dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya perlu diberikan garis panduan dan pendedahan sewajarnya oleh pihak berwajib. Diharapkan kajian ini dapat memberi pendedahan dalam kalangan masyarakat akan kepentingan nikah khitbah seterusnya mengurangkan peningkatan kes anak tak sah taraf.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Rahman Yaacob, Ros Aini Ibrahim, Majdi@Abd Hadi Ishak, & Rashdan Rashid. (2011). Punca Stress Di Kalangan Pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Sistem Rekod Penyelidikan Dan Inovasi. (PTSS). PTSS Digest 2011.
Abdul Jalil Borham. (2002). Pentadbiran Undang-Undang Islam, Universiti Teknologi Malaysia.
Abdul Qahhar Ibrahim, Abdul Ghafar Hj. Don, & Muhamad Faisal Asha’ri. (2017). Konsep Hisbah Dan Pengurusan Hal Ehwal Islam Mais Dan Jais Di Negeri Selangor Darul Ehsan. Jurnal Al-Anwar, Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur (Pbmitt). pp. 51–66.
Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. (2001). Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sohih Al-Mukhtasar Min Amri Rasulillah. Jzk 7. Dar Thuq Al-Najah.
Al-Marghinani, Ali Bin Abi Bakar. (1996). Al-Hidayah Fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi. Cetakan 1. Jzk 2. Idarah al-Quran Wa al-Ulum al-Islamiyyah, Pakistan. pp. 358.
Al-Jurjani, Ali Bin Muhamad. (1983). Al-Ta’rifat. Cetakan 1. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Lubnan.
Al-Zarqani, Muhammad Bin Abd Al-Baqi. (2003). Syarh Al-Zarqani Ala Al-Muwattha’ Imam Malik. Maktabah Al-Thaqafah Al-Diniyyah, Al-Qahirah.
Ibnu Abidin, Muhammad Amin Bin Umar. (1992). Radd Al-Muhtar ‘Ala Al-Dur Al-Mukhtar. Cetakan Ke-2. Jzk 4. Dar Al-Fikr, Beirut.
Ibnu Al-Qayyim, Muhammad Bin Bakar. (1994). Zaad Al-Ma’ad Fi Hady Al-Khair Al-’Ibad. Cetakan Ke-27. Muassasah Risalah, Beirut.
Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Ahmad Bin Ali. (1986). Fath Al-Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Dar Al-Rayyan Li Al-Turath.
Ibnu Hajar Al-Haitami, Ahmad Bin Muhammad. (1983). Tuhfah Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj. Juzuk 7. Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Kubra.
Mustafa Al-Siba’i. Syarh Qanun Al-Ahwal Al-Syaksiah.(2001). Cetakan Ke-9. Jzk. 1. Dar Al-Waraq, Jordan.
Mutafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, Ali Syarbaji. (2012). Al-Fiqh Al-Manhaji. Darul Qalam, Damsyik. Jilid 2, pp. 173.
Hasnizam Hashim, & Jasri Jamal. (2017). Pelaksanaan Hukuman Alternatif Di Mahkamah Syariah : Keperluan Kepada Pemantapan Peruntukan Perundangan Dalam Akta / Enakmen Syariah Negeri-Negeri. Jurnal Undang-Undang & Masyarakat, 49–58.
Ma Razhanlaily Bt Ab Razak, & Salasiah Hanin Hamjah. (2017). Faktor Zina Dan Kesannya Dalam Kehidupan Remaja. Sains Insani. vol.2 No.2. pp. 1–9.
Mahathir Yahaya, Azlinda Azman, Masarah Mohamad Yusof, & Farhana Kamarul Bahrin. (2019). Faktor Dalaman Yang Mendorong Perlakuan Seks Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja. Journal Of Islamic, Social, Economics And Development, 4(23), 87–96.
Mariam Abd. Majid, Nurul Zafirah Azman, Nurul Izzah Mohd Yani. (2019). Faktor Penglibatan Remaja Dalam Salah Laku Seksual : Kajian Terhadap Remaja Hamil Luar Nikah Di Pusat Pemulihan Akhlak Negeri Selangor. Al-Irsyad: Journal Of Islamic And Contemporary Issues Published, 4(5), 94–109.
Mohamad Hafifi Bin Hassim, & Syamim Zakwan Bin Rosman. (2018). Analisis Hadis-Hadis Berkaitan Tuntutan Menjaga Nasab : Penguatkuasaannya Dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri. E-Proceeding Of 3rd Inhad International Muzakarah & Mu’tamar On Hadith (Imam 2018). pp. 42–53.
Mohamad Hazwan. (2017). Tradisi Nikah Gantung Di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau Dari Fikih Syafi’i Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004. Tesis Master. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Mohd Al Adib Samuri, & Noor Aziah Haji Mohd. Awal. (2009). Hukuman Terhadap Pesalah Kanak-Kanak Di Malaysia: Pencegahan Atau Pemulihan? Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat, No. 13, pp. 35–54.
Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Wan Alyati Wan Zakaria, & Kamaruddin Salleh. (2018). Perlaksanaan Hisbah Di Malaysia Pada Masa Kini: Perkembangan Dan Halangan. Jurnal Al-Hikmah. 6(2). pp. 167–185.
Muhamad Ismail & Akbar. (2017). Al-Khitbah Fi Al-Islam. Dirasah Lughawiyah Haditsiyyah. Langkawi.Vol 3. No.1. Pp 122-140.
Mustafa ‘Afifi Ab Halim, Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Rezki Perdani Sawai, Nurhafizah Muhd Shukor, Dini Farhana Baharuddin, & Joki Perdani Sawai. (2013). Bayi Yang Dibuang: Hak Dan Kedudukan Bayi Di Sisi Undang-Undang. The Malayan Law Journal, 5, 1–12.
Nasarudin Desa @ Man, Tengku Intan Zarina Tengku Puji & Sabri Mohamad. (2018). Menangani Keruntuhan Akhlak Masa Kini Menurut Islam. Jurnal Al-Turath. 3(1). pp. 55–63.
Nazihah Binti Nasarudin. (2011). Maqasid Syariah Dalam Bab Perkahwinan Dari Segi Tanggungjawab. Tesis Ijazah Sarjana Muda. Universiti Teknologi Malaysia.
Paizah Hj Ismail. (2013). Anak Tak Sah Taraf Dari Perspektif Syariah Dan Perundangan Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh, 10(10), 77–90.
Rajwani Md. Zain, Khairullah Mokhtar, & Mushaddad Hasbullah. (2015). Gejala Sosial Di Malaysia: Pendekatan Islam Dan Peranan Pemimpin Dalam Usaha Pencegahan. Persidangan Warisan Islam Antarabangsa. pp. 328–334.
Shakila Ahmad, Harliana Halim, Sharifah Khadijah Syed Abu Bakar, Halimi Mohd. Khalid, Nur Zainatul Nadra Zainol, Intan Farhana Saparuddin, Fauziah Ani. (2017). Usaha Pembinaan Pusat Jagaan Darul Wardah, Johor Berdasarkan Neraca Maqasid Syari’ah. Prosiding Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan. pp. 1–14.
Syihabuddin Al-Ramli, Muhammad Bin Abi Al-Abbas. (1984). Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj. Dar Al-Fikr, Beirut.
Umar Muhammad, al-Bashmah al-Wiratsiyyah Wa Mada Masyru’iyyah Istikhdamiha fi al-Nasab.(2002). Cetakan 1. Dar al-Fadhilah, Riyadh. pp. 21-24.
Zanariah Noor. (2018). Status Dan Hak Anak Tak Sah Islam Dalam Undang-Undang Di Malaysia. Sains Humanika, 4, 61–69

Published

2021-04-04
CITATION
DOI: 10.33102/jfatwa.vol24no1.295
Published: 2021-04-04

How to Cite

Abdullah, M. M. (2021). Nikah Khitbah:Alternatif Penyelesaian Anak Tak Sah Taraf: Nikah Khitbah: An Alternative To Resolve The Illegitimate Child Births Issues. Journal of Fatwa Management and Research, 24(1), 1-16. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no1.295

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.