Polemik Pelantikan Amil di Kalangan Wanita

The Polemik On The Appoinment of Women Amil

Authors

  • Azri Bhari Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Luqman Abdullah Pensyarah Kanan, UM
  • Mohammad Mahyuddin Khalid Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Asyrof Zaki Yaacob Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Afandi Mat Rani Pensyarah Kanan ACIS, UiTM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.284

Keywords:

Amil, Hukum, Mazhab Syafie, Wanita

Abstract

Amil of zakat or those involved in the administration of zakat should have the same elementary criteria and qualities as discussed by the fuqaha. The determination on ruling of fiqh including in the selection of amil in Malaysia are generally based on the views of the Shafie school of thought. However, there are some decisions and pronouncement of fatwa especially related to zakat in Malaysia that are taken into consideration from the view of sect other than Shafie school of thought. Therefore, this article will discuss the prohibition of appointing amil of zakat among women in the practice of zakat management in Malaysia based on the view of Shafie school of thought. In this paper, the analysis of the views of scholars of Islamic jurisprudence and Islamic jurisprudence considered by this ruling in Malaysia will be discussed in this article and further elaborates on the element of maqasid in amil appointments among women.

 Abstrak

Amil atau golongan yang terlibat dengan pentadbiran zakat perlu memiliki kriteria dan kualiti sebagaimana yang dibincangkan oleh para fuqaha. Penentuan hukum fiqh termasuk di dalam penentuan amil di Malaysia secara umumnya adalah berdasarkan kepada pandangan mazhab Syafie. Walau bagaimanapun, terdapat keputusan fatwa dan praktis amalan berkaitan ibadah zakat di Malaysia dilihat mengambil kira pandangan di luar kerangka mazhab Syafie. Justeru, artikel ini akan membincangkan larangan pelantikan amil zakat di kalangan wanita di dalam praktis pengurusan zakat di Malaysia yang disandarkan kepada pandangan mazhab Syafie. Di samping itu, analisis analisis pandangan sarjana hukum fiqh dan maqasid syariah yang dipertimbangkan oleh pihak institusi fatwa di Malaysia akan dibincangkan di dalam artikel ini dan seterusnya memperincikan unsur maqasid di dalam pelantikan amil di kalangan wanita.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Ashqar, ‘Umar Sulaymān, “’Idārah Wālī Māl al-Zakāh aw Masraf al-‘Amilīn ‘Alayhā” dalam ’Abhāth Qadāyā al-Zakāh al-Mu‘āṣarah, cet. ke-3 (al-Urdun: Dār al-Nafais, 2004).

Al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah li ’Ahkamihā wa falsafatihā fi Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah, 600.; Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Pengurusan Zakat.

Al-Bukhāri, Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Ismāīl Al-Bukhāri, “Ṣaḥīḥ Bukhāri” dalam Mawsū‘at al-Ḥadīth al-Sharīf: al-Kutub al-Sittah, ed. Ṣālih bin ‘Abd al-‘Azīz Āl al-Shaykh (Rīyāḍ: Dār al-Salām, 2008), 363 (Kitāb al-Maghāzī: Bāb Kitāb al-Nabī ilā Kisrā wa qayṣar, no. hadīth 4425).

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Imām al-Ḥāfiz Aḥmad bin ‘Alī , Fatḥ al-Bārīi Sharḥ bi Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989), 8: 160, (Kitab al-Maghazi: Bāb Kitāb al-Nabi ’ila Kisra wa qaysar, Kitāb al-Maghazīno. hadith 4425).

Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-Imām al-Ḥāfiz ’Aḥmad bin ‘Alī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ bī Ṣaḥiḥ al-Bukhārī (Cairo: Dār al-Rayyan lī al-Turath, 1987).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat (Kuala Lumpur: JAKIM, 2009).

Muḥammad al-Ghazālī, al-Sunnah al-Nabawiyyah bayna ’Ahl al-Fiqh wa ’Ahl al-Ḥadith (Qāhirah: Dār al-Shuruq, 1989).

Muḥammad ‘Uqlah, Ahkām al-Zakāh wa al-Sadaqah (Urdun: Maktabah al-Risālah al-Ḥadithah, 1982), 202.; Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-’Islāmī wa ’Adillatuh.

Muṣṭafa al-Siba‘ī, al-Mar’ah bayn al-fiqh wa al-Qānun (Bayrūt: al-Maktab al-Islām, 1984).

Paizah Ismail, Wanita Status Sosial dan Undang-undang Islam, Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2010).

Portal Rasmi Fatwa Malaysia, e-Fatwa JAKIM, dicapai 2 Februari 2016, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/wanita-dan-orang-bukan-islam-sebagai-amil-zakat-gaji-dan-pendapatan-di-lembaga-hasi

TEMUBUAL

Abdul Halim Tawil (Timbalan Mufti Negeri Melaka), dalam temubual dengan penulis, 17 Februari 2016.

Abdul Jamil Jaafar (Penolong Mufti Unit Istinbat, Wilayah Persekutuan ), dalam temubual dengan penulis, 13 Januari 2016.

Anhar Opir (Timbalan Mufti Negeri Selangor), dalam temubual dengan penulis, 16 Februari 2016.

Asniza Ahmad (Penolong Mufti Bahagian Fatwa, Negeri Sembilan), dalam temubual bertulis melalui emel, 20 Januari 2016.

Mahmood Zuhdi Abd. Majid (Profesor, Jabatan Fiqh dan Usul, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia), dalam temubual dengan penulis, 18 Januari 2016.

Marwazi Dziyauddin (Timbalan Mufti Negeri Kedah), dalam temubual dengan penulis, 14 Februari 2016.

Mujaini Tarimin (Profesor, Fakulti Pendidikan, Universiti Selangor dan Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor), dalam temubual dengan penulis, 21 Januari 2016.

Published

2019-09-30

How to Cite

Bhari, A., Abdullah, L., Khalid, M. M., Yaacob, M. A. Z., & Mat Rani, M. A. (2019). Polemik Pelantikan Amil di Kalangan Wanita: The Polemik On The Appoinment of Women Amil. Journal of Fatwa Management and Research, 17(2), 221–234. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.284