Aplikasi Fiqh Zakat Emas di Malaysia

Application of Fiqh on Zakat on Gold in Malaysia

Authors

  • Azri Bhari Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Faiz Mohamed Yusof Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohammad Mahyuddin Khalid Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohd Asyrof Zaki Yaakob Pensyarah Kanan ACIS, UiTM
  • Mohamad Syukran Abdul Razak Pensyarah Kanan ACIS, UiTM

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.286

Keywords:

emas, zakat, institusi, Malaysia

Abstract

Gold is a precious metal that symbolizes wealth. Gold has been used for various purposes such as money for trade and jewellery for women. More recently, gold has been used as an investment tool through the purchase of gold bar, gold coins and gold-back savings accounts. Ownership of gold after fulfilling certain term and conditions entails a Muslim to pay for zakat as prescribed by Islamic law. Therefore, this article aims to look at the concept of zakat on gold in the lights of discussion of classical fiqh and to adapt to the current development of the use of gold in society. Next we look at the practice and implementation of gold zakat in zakat institutions in Malaysia. This qualitative study was conducted using data collection and data analysis methods. The method of data collection is done through library research. The data obtained were analysed based on inductive, deductive and comparative methods to obtain study results. The results of this study show that the implementation of zakat gold has been implemented by the zakat institutions in Malaysia which include jewellery zakat, saved zakat and investment zakat. This shows that the zakat institutions are always proactive in implementing the zakat gold and are constantly conducting research.

Abstrak

Emas merupakan sejenis logam bernilai yang menjadi simbol kekayaan harta. Emas telah digunakan untuk pelbagai tujuan seperti dijadikan wang untuk urusan jual beli dan dijadikan perhiasan untuk golongan wanita. Mutakhir, emas telah dijadikan alat pelaburan melalui pemilikan jongkong, syiling dan akaun untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Pemilikan terhadap emas mewajibkan masyarakat Islam mengeluarkan zakat sebagaimana yang telah digariskan oleh syarak. Oleh itu, artikel ini bertujuan melihat konsep zakat emas dalam perbincangan fiqh klasik serta menyesuaikan dengan perkembangan semasa penggunaan emas dalam masyarakat kini. Seterusnya melihat amalan dan pelaksanaan zakat emas di institusi- institusi zakat di Malaysia. Kajian berbentuk kualitatif ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penyelidikan perpustakaan. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan metode induktif, deduktif dan komparatif untuk mendapatkan hasil kajian. Hasil kajian ini menunjukkan pelaksanaan zakat emas telah dilaksanakan oleh institusi-institusi zakat di Malaysia yang meliputi zakat emas perhiasan, zakat emas yang disimpan dan zakat emas pelaburan. Ini menunjukkan institusi-institusi zakat sentiasa proaktif dalam melaksanakan zakat emas dan sentiasa membuat kajian secara berterusan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abī ‘Ubayd al-Qāsim bin Salām (1989), Kitāb al-Amwāl. Bayrūt: Dār al-Shurūq.

Abū Dāwud Sulaymān Ibn al-Ash‘ath al-Sajistānī (2008), “Sunan Abū Dāwud” dalam Mawsu‘at al-Ḥadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh. Riyad: Dar al-Salam.

Ibn Majah (2008), “Sunan Ibn Majah” dalam Mawsu‘at al-Ḥadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh. Riyad: Dar al-Salam.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī (2003), al-Mughnī. Cet. ke-6. Jilid 1.Urdun: Bayt al-Afkar al-Duwaliah.

Lembaga Zakat Selangor (2017), http://www.zakatselangor.com.my/jenis-jenis-zakat/zakat-harta/zakat-emas-perak/ (Dicapai pada 19 November 2017)

Al-Kasani, al-Imam ‘Ala al-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Hanafi (2003), Bada‘i al-Sana‘i. Cet. ke-2. Jilid ke-2. Bayrūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Muslim, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj (2008), “Sahih Muslim.” Dalam Mawsu‘at al-Hadith al-Sharif: al-Kutub al-Sittah, ed. Salih bin ‘Abd al-‘Aziz Al al-Shaykh. Riyad: Dar al-Salam.

Al-Nawawī, al-Imām Abī Zakariyyā Muḥy al-Dīn bin Sharaf (1983), Sharh Sahih Muslim, Kaherah: Dar al-Fikr.

Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan (2017), http://www.zakat.com.my/info-zakat/jenis-jenis-zakat/zakat-emas/ (Dicapai pada 19 November 2017)

Al-Qarāḍāwī, Yūsuf (2006), Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa falsafatihā fi Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah. Cet. ke-25. Jilid ke-2. Qāhirah: Maktabah Wahbah.

Al-Syawkani, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad (1973), Nayl al-Autar, Beirut: Dar al-Jalil.

Zakat Pulau Pinang MAINPP (2017), http://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/2013-06-30-10-54-31/jenis-zakat/zakat-emas-perak (Dicapai pada 19 November 2017)

Published

2019-09-30

How to Cite

Bhari, A., Mohamed Yusof, M. F., Khalid, M. M., Yaakob, M. A. Z., & Abdul Razak, M. S. (2019). Aplikasi Fiqh Zakat Emas di Malaysia: Application of Fiqh on Zakat on Gold in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 17(2), 265–282. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.286

Most read articles by the same author(s)