Tafsiran Amil Menurut Islam dan Negeri-Negeri Di Malaysia

Interpretation Of Amil According To Islam And The States In Malaysia

Authors

  • Azman Ab Rahman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muhammad Faiz Abd Shakor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.576

Keywords:

Tafsiran, Amil, Islam, Negeri, Malaysia

Abstract

Islam mengiktiraf peranan amil sebagai penghubung di antara pembayar zakat dengan asnaf. Walaupun kedudukan amil hanya tertumpu dalam aspek pengurusan zakat, namun peranan mereka mampu menjelmakan hikmah zakat terutama dalam menghapuskan kemiskinan. Jika dahulu, tugas amil hanya mengutip dan mengagihkan zakat sahaja, sebaliknya kini kemajuan sistem tadbir urus zakat telah menuntut penglibatan amil dalam pentadbiran harta zakat yang lebih kompleks dan berisiko tinggi. Oleh sebab itu, tafsiran amil perlu diperluas seiring dengan situasi dan perkembangan berdasarkan tugasan mereka dalam mengendalikan pengurusan zakat. Justeru itu, kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis tafsiran amil menurut ulama 4 Mazhab, tafsiran kontemporari dan perluasan tafsirannya menurut Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah dokumentasi, pemerhatian dan analisis dalam mencapai objektif kajian. Hasil kajian mendapati bahawa pentafsiran amil dalam konteks semasa boleh diperluaskan seperti individu atau institusi yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat sama ada mengurus dan mentadbir hal ehwal pungutan, pengagihan atau yang mengawasi urusan kewangan zakat. Diharapkan artikel ini dapat menjadi panduan kepada  pihak  pengurusan  zakat  khususnya  Majlis Agama  Islam  di setiap negeri di Malaysia dalam mentadbir dan menguruskan sistem pengurusan zakat secara sistematik dan efisen.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Majid M. Z. (2003), Pengurusan Zakat. Dewan Bahasa dan Pustaka

Al-Ashqar, ‘Umar Sulayman. (2000). Idarah Wali Amwal al-Zakah, dlm .Abhath Fiqhiyyah fi Qadaya al-Zakat al-Mu’asarah. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Al-Dusuqi. (t.t). Hashiyat al-Dusuqi ‘Ala al-Sharh al-Kabir. t.tpt.: ‘Isa al-Babi al-Halabi wa Shurakah

Al-Kasani, Abu Bakr bin Mascud bin ‘Ala’ al-Din al-Hanafi. (t.t). Bada’i al-Sana’i Fi Tartib al-Shara’i. Kaherah: Zakariyya ‘Ali Yusuf

Al-Khin, Mustafa; Al-Bugha, Mustafa; Al-Syarbaji, Ali. (2005). Fiqh Al-Manhaji:Manhaj Fiqh As-Syafie. Jilid II. Kuala Lumpur:Prospecta Printers Sdn. Bhd.

Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya Ibn Syarf. (2001). Rawdat al-Ṭalibin wa ‘Umdat al-Muftin. Beirut: Al-Maktab al-Islami.

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Al-Qurtubi, Mohammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr al-Ansari. (t.t), Jami’ al-Ahkam al-Qur’an, j.8, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Sarakhsi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl Abu Bakr. (1986). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Shafi’i, Muhammad Ibn Idris. (t.th). Mawsu’ah al-Imam al-Shafi’i, Al-Kitab:

Al-Umm. t.tp: Dar Qutaybah.

Al-Zuhayli, Wahbah (1997), Fiqh Islami wa Adillatuh, c.4, j. 3, Damsyik: Dar al-Fikr.

Bahagian Zakat dan Fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah. (n.d). Takrif Asnaf. Diakses pada 9 Januari 2024 daripada https://appszakat.sabah.gov.my/agihan_asnaf.php

Ibn ‘Abidin. (1984). Radd al-Muhtarcala al-Durr al-Mukhtar al-Macruf bi Hashiyah Ibn ‘Abidin al-Shami (Edisi 2). Pakistan: Maktabah Majidiyah.

Ibn Manzur, Muhammad bin Makran Ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (1996), Lisan al- ‘Arab, Beirut: Dar al-Bayrut.

Ibn Qudamah al-Maqdisi. (2004). Al-Mughnī Yālihī al-Sharh al-Kabīr. t.tp: Dar al-Kitab al-‘Arabi

Ibrahim Mustafa (1985), Mu’jam al- Wasit, j. 2, Istanbul: Maktabah Islamiyyah

Kamus Dewan. (2010). (Edisi Keempat).Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (n.d). Siapa Penerima Zakat. Diakses pada 9 Januari 2024, daripada https://www.maidam.gov.my/index.php/siapa-penerima-zakat

Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (n.d). Agihan dan Kewajipan. Diakses pada 9 Januari 2024, daripada https://www.mains.gov.my/v2/zakat/agihan/agihan-dan-kewajipan

Tabung Baitulmal Majlis Islam Sarawak (n.d). Asnaf. Diakses pada 9 Januari 2024, daripada http://www.tbs.org.my/www/?page=101

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (n.d). Pengenalan Zakat. Diakses pada 9 Januari 2024, daripada https://www.jawhar.gov.my/zakat-dan-sumber-am/pengenalan-zakat/

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (n.d). Takrif Asnaf. Diakses pada 9 Januari 2024, daripada https://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/2015-11-20-07-49-26/takrif-asnaf

Published

2024-01-15

How to Cite

Rahman, A. A., & Abd Shakor, M. F. . (2024). Tafsiran Amil Menurut Islam dan Negeri-Negeri Di Malaysia: Interpretation Of Amil According To Islam And The States In Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 29(1), 153–166. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.576