Analisis Faktor Penentu Kualiti Pengurusan Zakat: Kajian Terhadap Lembaga Zakat Selangor (Lzs) di Sepang

An Analysis of Determinant Factors for Service Quality in Zakat Management: A Study at Lembaga Zakat Selangor (LZS) in Sepang

Authors

  • Maryam Abd Rashid Pelajar Sarjana Ekonomi Islam
  • Hairunnizam Wahid Pensyarah Kanan
  • Sanep Ahmad Prof Madya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol11no1.16

Keywords:

kualiti perkhidmatan LZS, usahawan muslim, SERVQUAL

Abstract

Abstract

Service quality is an important element in assessing the ability of institutions to meet its goals. The objective of this paper is to examine the factors that probably affect the quality of service for zakat institution, especially in Sepang using the SERVQUAL model which has five factors; reliability, react, assurance, empathy and tangible. A total of 103 respondents from Muslim entrepreneurs have participated in this study. This study uses several approaches, including exploratory factor analysis (EFA) and logistic regression analysis. Findings indicate that empathy and tangible are significant factors affecting the quality of service LZS in model studied. Several implications have been discussed in this study.

Keywords : LZS’s service quality, Muslim entrepreneurs, SERVQUAL

Abstrak

Kualiti perkhidmatan adalah satu elemen penting dalam menilai keupayaan institusi untuk memenuhi matlamatnya. Objektif kertas ini adalah untuk melihat faktor yang dijangka mempengaruhi kualiti perkhidmatan institusi zakat khususnya di daerah Sepang dengan menggunakan model SERVQUAL yang mempunyai lima faktor iaitu kebolehpercayaan, bertindak balas, jaminan, empati dan kewujudan. Sejumlah 103 responden yang terdiri daripada usahawan muslim telah mengambil bahagian dalam kajian ini.  Kajian ini menggunakan beberapa ujian termasuklah analisis tinjauan faktor (EFA) dan analisis regresi logistik. Dapatan kajian menunjukkan faktor empati dan kewujudan adalah signifikan dan mempengaruhi kualiti perkhidmatan LZS dalam model yang dikaji. Beberapa implikasi kajian turut dibincangkan dalam kajian ini.

Kata kunci : kualiti perkhidmatan LZS, usahawan muslim, SERVQUAL

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maryam Abd Rashid, Pelajar Sarjana Ekonomi Islam

Pusat Pengajian Ekonomi, UKM

Hairunnizam Wahid, Pensyarah Kanan

Pusat Pengajian Ekonomi, UKM

Sanep Ahmad, Prof Madya

Pusat Pengajian Ekonomi, UKM

References

A. Halim A. Bakar, Hairunnizam Wahid, & Sanep Ahmad. (2014). Pembayaran Zakat Perniagaan Dan Imej Korporat Usahawan Muslim: Satu Kajian Awal Di Daerah Sepang, Selangor. Proceedings Of SMEKI 2014, International Conference Muamalat, Economics & Islamic Finance. pp 220-240.
A. Halim M. Noor et. al. (2015). Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations’ Performance in Malaysia. Journal of Economics, Business and Management, 3( 2) : 282-286.
Ab. Mumin A. Ghani & Fadillah Mansor (2006). Dimensi Pengurusan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Abu Mazaya Al-Hafiz (2010). Zakat Penjana Ekonomi Islam. Selangor : Al-Hidayah Publication.
Adibah Abdul Wahab & Joni Tamkin Borhan (2014). Faktor Penentu Pembayaran Zakat Oleh Entiti Perniagaan Di Malaysia: Satu Tinjauan Teori. Shariah Journal 22(3) : 295-322.
Ahmad Shahir Makhtar & Adibah Abdul Wahab. (2010). Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor: Isu Dan Cabaran. Kertas Kerja ini dibentangkan dalam Konvensyen Kebangsaan Perancangan dan Pengurusan Harta Dalam Islam,UKM, 14 Julai 2010.
Anuar Muhammad (2008). Perception Of Academicians Toward Zakat Administration Particularly Zakat Distribution: The Case Of Selangor And Kelantan. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Arash Shahin. (2010). SERVQUAL and model of service quality gaps: A framework for determining and prioritizing critical factors in delivering quality services. International Journal of Engineering Science and Technology, 1: 2-10.
Azimatun, Salmiah & Ahamad (2012). Kajian Keratan Rentas Perbandingan Kepuasan Pelanggan Di Antara Klinik-Klinik Kesihatan Primer Luar Bandar Dan Bandar Di Daerah Hulu Langat Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Malaysian Journal of Public Health Medicine 12(2): 52-67.
Azizah Abdul Rahman & Rose Alinda Alias. (2000). SERVQUAL dalam penilaian kualiti servis sistem maklumat. Kertas dibentangkan pada Proceedings of the National Conference on Management Science/Operations Research School of Mathematical Sciences, USM and MSORSM
Baizuri Badruldin et. al.(2011). Clients’ Perception Towards JAKIM Service Quality In Halal Certification. Journal of Islamic Marketing 3 (1) : 59-71.
Hairunnizam Wahid & Radiah Abdul Kader. (2010). Localization of Malaysian Zakat Distribution: Perceptions of Amil and Zakat Recipients. in Abdul Ghafar et.al (edt.) Proceedings of Seventh International Conference. The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. pp. 461-484
Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Radiah Abdul Kader (2009). Cadangan Penyetempatan Pengagihan Zakat. Jurnal Syariah. 17 (1): 89-112
Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Radiah Abdul Kader (2009). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapakah Masyarakat Islam Tidak Berpuashati? Jurnal Ekonomi Malaysia 46(2): 17-27.
Haliyana Tonot & Atiah Ibrahim (2014). Penilaian Kualiti Perkhidmatan Di One Stop Center Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis): Satu Kajian Rintis. Kertas kerja dibentangkan dalam Social Sciences Research ICSSR 2014 di Kota Kinabalu, Sabah, 9-10 Jun 2014.
Hamizul Abdul Hamid (2012). Eksklusif Zakat, Petaling Jaya : Galeri ilmu Sdn Bhd.
I.A. Imtiazi (2000), “Introduction”, dalam I.A. Imtiazi et al. (eds.), Management of Zakah in Modern Muslim Society, Jeddah: IRTI/IDB, hh. 11-28.
Lubis et. al. (2011) Enhancement Of Zakat Distribution Management System: Case Study In Malaysia. IIUM Press, Kuala Lumpur, 67-77.
M. Khalit Othman (2002). Aspek-aspek Yang Menyokong Pengurusan Kualiti Dalam Perkhidmatan Teknologi Maklumat: Fokus Kepada Bahagian Perkhidmatan Pengguna Sektor Awam. Jurnal Antarabangsa (Teknologi Maklumat). 3 : 33-52.
Mahadi Mohammad & W.M.Khairul Firdaus (2013). Falsafah Pengagihan zakat menurut Islam diambil pada 1 April 2015 daripada http://www.unisza.edu.my/
Mahyuddin Abu Bakar & Abdullah Abd Ghani (2011). Towards Achieving the Quality of Life in the Management of Zakat Distribution to the Rightful Recipients (The Poor and Needy) , International Journal of Business and Social Science 2 (4):237-246.
Mamat, K. (2003). Kualiti perkhidmatan Perbankan Islam dan Kepuasan Pelanggan. Tesis Sarjana, Universiti Utara Malaysia.
Mohd Rais Haji Alias, Perutusan Pengurus Besar PPZ-MAIWP, Laporan Tahunan Zakat,2003 diambil pada 1 April daripada www.maiwp.gov.my/
Muhammad Faisal bahari. (2014). Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Perbankan Islam Di Malaysia. Disertasi, Universiti Malaya.
N.Huda Ramli, Chai Siew Fun & Fazli Idris (2009). Kajian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Perpustakaan Universiti Awam di Malaysia. Jurnal Pengurusan 28 : 23-43.
Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: a Multiple-item Scale for Measuring ConsumerPperceptions of Services Quality. Journal of Retailing, 64(1) : 12-40.
Ram Al Jaffri Saad et. al. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan, Jurnal Pengurusan 30 : 49-61.
Richard Y. Chang& P. Keith Kelly (1994). Satisfying Internal Customer First! . California: Richard Chang Associates.
Samsinar Md Sidin, Md. Zabid Abdul Rashid & Raja Anis Rahyuwati Raja Zainal. (2001). Measuring customers' perceived service quality in hotel industry. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 9(2): 71-85.
Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid (2005). Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal. Jurnal Ekonomi Malaysia. 39 : 53-69.
Shawal Kaslam (2009). The Advancement of e-Zakat for Delivering Better Quality Service and Enhancing Governance Sphere of Zakat Institution in Malaysia, Kertas kerja dibentangkan dalam World Zakat Forum di Universiti Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia, 27 – 30 Mei 2009.
Siddiq fadzil. (1992). Minda Melayu Baru. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar.
Siti Arni Basir, Bharudin Che Pa & R. Hisyamudin R. Sulong (2009). Prinsip-prinsip Kualiti Ke Arah Melahirkan Usahawan Muslim Yang Berjaya. Jurnal Shariah, 17(2), 327-352.
Wan Omar, W. (1996). Pengurusan Islam Abad Ke 21. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Zulkifli Mohamad Al-Bakri (2010). Ahkam Wa Fatawa al-Zakah, Pelbagai Hukum dan Fatwa Zakat. Bandar Baru Bangi: Darul Syakir Enterprise

Published

2018-07-10

How to Cite

Abd Rashid, M., Wahid, H., & Ahmad, S. (2018). Analisis Faktor Penentu Kualiti Pengurusan Zakat: Kajian Terhadap Lembaga Zakat Selangor (Lzs) di Sepang: An Analysis of Determinant Factors for Service Quality in Zakat Management: A Study at Lembaga Zakat Selangor (LZS) in Sepang. Journal of Fatwa Management and Research, 11(1), 27–44. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol11no1.16

Most read articles by the same author(s)