Kedudukan Mangsa Banjir Sebagai Penerima Zakat dan Cadangan Pengaplikasiannya di Malaysia

The Status of Flood Victims As Zakat Receipients and Its Recommendations to be Applied in Malaysia

Authors

  • Siti Fariza Muhd. Fisal Pelajar Ijazah Lanjutan
  • Azman Ab. Rahman Profesor Madya
  • Sanep Ahmad Profesor Madya
  • Hairunnizam Wahid Pensyarah Kanan

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol8no1.54

Abstract

On 24 December 2014, floods have plagued Malaysian society, especially in the east coast which resulted in losses of millions of ringgit and many lives. The most affected areas were the states of Kelantan, involving the number of victims in nine districts with a total of 34,955 victims. Those involved with flood loss of property such as houses, vehicles, farm equipment and basic source of income. People are also concerned and lend a hand. Questions arise regarding the eligibility of flood victims as the one of the eight zakat recipients. Therefore, this study will evaluate the position of victims as beneficiaries zakat itself. The study will also recommended an appropriate scheme for the flood victims if they are entitled to receive zakat. The study found that the victims were entitled under the category of recipients of zakat al- gharimin because they are having difficulties in getting the necessities in basic needs. The proposed scheme will provide assistances in housing, food and clothing, because of human needs. The implications of the study provides guidelines to zakat institutions in providing assistance to flood victims. Future studies can be conducted to identify the effectiveness of the scheme of zakat that are provided to the victims.

Keywords: Rights of zakat, eight asnaf, emergency within Islam, flood victims, zakat sceheme.

Abstrak

Pada 24 Disember 2014, bencana banjir telah melanda Malaysia khususnya di kawasan Pantai Timur yang mengakibatkan kerugian jutaan ringgit dan mengorbankan banyak nyawa. Kawasan yang paling teruk terjejas adalah negeri Kelantan, yang melibatkan jumlah mangsa banjir di sembilan jajahan seramai 34,955 orang mangsa. Mereka yang terlibat dengan bencana banjir kehilangan harta seperti tempat kediaman, kenderaan, ladang punca pendapatan dan peralatan asas untuk menjalani kehidupan. Keadaan yang dialami oleh mereka tidak terlepas daripada mata-mata masyarakat yang prihatin untuk menyalurkan bantuan. Timbul persoalan tentang kedudukan mangsa banjir sebagai asnaf yang berhak menerima zakat. Justeru, kajian ini akan menilai kedudukan mangsa banjir sebagai penerima zakat. Kajian ini juga akan mencadangakan skim bantuan yang sesuai untuk diberikan kepada mangsa banjir sekiranya mereka berhak menerima zakat. Hasil kajian mendapati mangsa banjir layak menerima bantuan zakat di bawah kategori asnaf al-gharimin menepati syarat sebagai penerima zakat. Skim bantuan yang dicadangkan adalah bantuan berbentuk keperluan asasi seperti skim bantuan tempat tinggal, makanan dan pakaian. Implikasi kajian memberikan garis panduan kepada institusi zakat dalam menyediakan bantuan kepada mangsa banjir. Kajian lanjutan boleh dilakukan dalam mengenalpasti keberkesanan skim bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir.

Kata kunci: Hak zakat, asnaf lapan, darurat dalam Islam, mangsa banjir, skim bantuan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Siti Fariza Muhd. Fisal, Pelajar Ijazah Lanjutan

Sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azman Ab. Rahman, Profesor Madya

Fakulti Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

Sanep Ahmad, Profesor Madya

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Hairunnizam Wahid, Pensyarah Kanan

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia

References

Rujukan

Al-Quran.
Abdullaah Jalil. 2011. Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Kursus Sijil Tinggi Muamalat(Asas)–ILMI. Institut LatihanIslam Malaysia (ILMI).
Abdul Ghafar, I. & Hailani Muji, T. 2006. Zakat: Pensyariatan, perekonomian dan perundangan. Penerbit UKM: Bangi.
‘Aliyy Ahmad al-Nadwiyy. 1414H/1994M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Dar al-Qalam, ed. 3. Damsyiq, Syria.
Al-Zuhaili, Wahbah. 1996. Fiqh dan Perundangan Islam (terj.) Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
Azman Ab Rahman, Hasanah Abd Khafidz. 2015. Ensiklopedia Asnaf dan Skim Agihan Zakat di Malaysia. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.
Hairunnizam Wahid, (2009), Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat Di Malasyia, Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati?. Jurnal Syariah. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Hasanah Binti Abd Khafidz. 2006. “Asnaf Lapan: Kesan Nilai Semasa Dan Setempat Dalam Pentafsirannya Di Malaysia” (tesis kedoktoran, Jabatan Fiqh Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Petaling Jaya, Kuala Lumpur.
Idris Ahmad S.H. 1996. Fiqh Syafi’i, Jilid 1. Penerbitan Pustaka Antara. Kuala Lumpur.
Mahmood Zuhdi Abd Majid. 2003. Pengurusan Zakat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
Mohd Saufi Ismail. 2005. Kajian Terhadap Corak Agihan Dan Pembentukan Modul Agihan Zakat Di Kalangan Asnaf Fakir Dan Miskin Di Negeri Pantai Timur.
Mujaini Tarimin. 2012. Zakat Al-Mal Al-Mustafad: Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Pusat Pungutan Zakat. Kuala Lumpur.
Rif’at Abd Latif Masyhur. 2010. Zakat Penjana Ekonomi Islam. Al- Hidayah Publication. Batu Caves, Selangor.
Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid. 2004. Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Kertas Kerja dibentangkan di Daya Saing Ekonomi Dan Sosial Ke Arah Pemantapan Pembangunan Ekonomi. FakultiEkonomi & Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wahbah al-Zuhaili. 2005. Fiqh Perundangan Islam: Jilid iv. Terj. Md.Akhir Haji Yaakob. Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.
Zulkifli Mohamad Al-Bakri. 2015. Fatwa Semasa: Kutipan dan Agihan Zakat. Kertas Kerja dibentangkan di Seminar Pembentukan Semula Hala Tuju Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia, Universiti Sains Islam Malaysia.
Laporan tahunan Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (PPZ-MAIWP). Laporan tahunan 2003 hingga 2007 diambil pada 5 Mei 2009 daripada http://zakat.com.my/laporan/ bukulaporan.html
Portal Bencana. 2014. Bencana Terkini di Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri. http://portalbencana.mkn.gov. my/Portal/
Portal Rasmi Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. 2013. Pengurusan Banjir, Program & Aktiviti. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar http://www.water.gov.my/our-services-mainmenu-252/ flood-mitigation-mainmenu

Published

2018-07-18

How to Cite

Muhd. Fisal, S. F., Ab. Rahman, A., Ahmad, S., & Wahid, H. (2018). Kedudukan Mangsa Banjir Sebagai Penerima Zakat dan Cadangan Pengaplikasiannya di Malaysia: The Status of Flood Victims As Zakat Receipients and Its Recommendations to be Applied in Malaysia. Journal of Fatwa Management and Research, 8(1), 109–123. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol8no1.54

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>