Kekeliruan Antara Jenayah Zina Dan Rogol Statutori Di Malaysia: Keperluan Kepada Penjelasan

The Confusion between Crimes of Zina and Statutory Rape in Malaysia: The Needs for Clarification

Authors

  • Nur Aina Abdulah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nur Al-Farhain Kamaruzaman Universiti Sains Islam Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.472

Keywords:

zina, rogol statutori, fatwa

Abstract

Zina adalah jenayah berat di dalam Islam, begitu juga dengan rogol.  Kedua-duanya adalah persetubuhan haram di luar perkahwinan, tetapi dibezakan oleh cara ia dilakukan. Permasalahnya adalah kekeliruan yang terjadi berikutan undang-undang rogol statutori di Malaysia yang mendefinisikan rogol sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki bersama seorang perempuan yang berumur di bawah 16 tahun sama ada dengan kerelaannya atau tidak. Oleh itu, kajian ini bertujuan menganalisa isu-isu yang menjadi kekeliruan antara jenayah zina dan rogol statutori ini. Selain itu, objektif kajian ini adalah untuk memberi cadangan kepada pihak berautoriti agama untuk memberi penjelasan hukum melalui fatwa dalam isu ini. Metodologi kajian kualitatif digunakan dengan reka bentuk analisis kandungan. Hasil kajian mendapati terdapat tiga perkara yang menjadi kekeliruan; iaitu elemen kerelaan, umur perempuan dan hukuman yang dikenakan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

’Awdah, A. Q. (2005). Al- Tashri’ al-Jinaie al-Islami, Muqaranan bi al-Qanun al-Wud’ie. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Bahuti, M. Y. I. (2000). Kasyaf al-Qana’. Beirut, Lubnan: Dar Ihya’ al-Turath al-A’rabi.

Al-Hitob Al-Ruaini, M. bin M. bin A. R. (1992). Mawahib Al-Jalil. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.

Al-Kasani, A. B. M. (1997). Bada’ie al-Sona’ie. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Masyae’li, M. B. (2009). Al-Ightisob wa Al-Syuzuz baina Al-Syara’ wa Al-Qonun. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah Al-Qonun wa Al-Iqtisod.

Al-Nawawi, M. Y. bin S. (1990). Sharh Muslim. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr Al-Arabi.

Al-Qurtubi, M. A. M. (2000). Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah.

Al-Sarkhasi, M. bin A. bin A. S. A.-S. (1993). Al-Mabsut. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syafi’e, M. I. (1996). Al-Mustasfa. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Syarbini, M. A. al-K. (2005). Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfaz al-Minhaj. Cairo, Egypt: Dar al-Nahdah al-Arabiah.

Al-Zaila’ie, U. bin A. bin M. (1990). Tabyin al-Haqoiq Sharah Kanz al-Daqoiq. Cairo, Egypt: Dar al-Kutub al-Islami.

Al-Zuhaily, W. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dimasq, Syria: Dar al-Fikr.

Anita Abdul Rahim. (2012). Jenayah Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Azman Mohd Noor. (2005). Rape in Islamic Law: Problems of Classification and Adjudication. The University of Edinburgh.

Che Thalbi bt Md. Ismail, & Aspalella bt A. Rahman. (2014). Statutory Rape Law in Malaysia: The Issue of Consent. Current Law Journal (CLJ), 1(LNS (A) lxv), 1–15.

Che Thalbi Md Ismail, A. A. R. (2017). Element of Consent in Statutory Rape Law: An Analysis Under the Malaysian Penal Code. Man In India, 97, 351–358.

Cocca, C. (2004). Statutory Rape Laws in Historical Context. Jailbait: The Politics of Statutory Rape Laws in the United States, 9–28.

Ezarina Zakaria, Nur Farrah Alya Zakaria, Norulhuda Sarnon, & Nor Jana Saim. (2017). Penerimaan Mangsa Rogol Statutori Terhadap Diri Sendiri Dan Pelaku Rogol : Satu Kajian Kes. Journal of Social Sciences and Humanities, 3(3).

Haja Mydin Abdul Kuthoos, Noraida Endut, Azman Azwan Azmawati, Intan Hashimah Mohd Hashim, & Nor Hafizah Selamat. (2016). Penerokaan Awal Terhadap Jenayah Seksual Dalam Kalangan Remaja Lelaki Di Malaysia : Satu Kajian Kes Terhadap Remaja Di Sebuah Pusat Pemulihan. In 3rd KANITA Postgraduate International Conference on Gender Studies (pp. 188–200).

Ibn ’Abidin, M. A. U. A. A. (1992). Radd al-Mukhtar a’lam al-Dar al-Mukhtar. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.

Ibn Nujaim, Z. I. M. (1971). Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqaiq. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Qudamah, A. A. M. (2009). Al-Mughni. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Khairiyah Md. Shahid, Siti Hajar Abu Bakar AH, & Haris Abd Wahab. (2017). Adolescents and Premarital Sex: Perspectives from Family Ecological Context. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled, 1, 157–165.

Malik bin Anas, A.-A. (1994). Al-Mudawwanah. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Mohamad Ismail Mohamad Yunus. (2015). The Central Issue in the Rape Trial. Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia (IIUM) Press.

Noor Azlan Mohd. Nor, & Bazlin Darina Ahmad Tajudin. (2014). Sustainable Development and Crime : Non-Statutory Rape Cases in Kuala Lumpur, Malaysia. UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 73–80.

Nor Jana Saim, Dufåker, M., & Ghazinour, M. (2014). Teenagers’ Experiences of Pregnancy and the Parents’ and Partners’ Reactions: A Malaysian Perspective. Journal of Family Violence, 29(4), 465–472. https://doi.org/10.1007/s10896-014-9595-4

Salasiah Hanin Hamjah, Mohd Al-Adib Samuri, Rosmawati Mohamad Rasit, Fariza Md. Sham, Zuliza Mohd Kusrin, Zainab Ismail, N. K. B. (2012). Factors Relating to Premarital Pregnancy Amongst Muslim Adolescent in Malaysia. Research Journal of Medical Sciences, 6(6), 266–271.

Shabbir, M. (2004). Outlines of Criminal Law and Justice in Islam. Petaling Jaya, Malaysia: International Law Book Service.

Siti Rafiah Abd Hamid, Khamsiah Ismail, Supiah Saad, Muhd Burhan Ibrahim, & Norwati Mansur. (2015). Are the Malaysian Adolescents ’ Behavior At-Stake ? Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 328–346. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s5p328

Wy, L. (2009). Malaysian Youth Sexuality : Issues and Challenges. Jurnal UM Medicine (JUMMEC), 12(1).

Zaidan, A. K. (2000). Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim. Beirut, Lubnan: Resalah Publisher.

’Awdah, A. Q. (2005). Al- Tashri’ al-Jinaie al-Islami, Muqaranan bi al-Qanun al-Wud’ie. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Bahuti, M. Y. I. (2000). Kasyaf al-Qana’. Beirut, Lubnan: Dar Ihya’ al-Turath al-A’rabi.

Al-Hitob Al-Ruaini, M. bin M. bin A. R. (1992). Mawahib Al-Jalil. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.

Al-Kasani, A. B. M. (1997). Bada’ie al-Sona’ie. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Masyae’li, M. B. (2009). Al-Ightisob wa Al-Syuzuz baina Al-Syara’ wa Al-Qonun. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah Al-Qonun wa Al-Iqtisod.

Al-Nawawi, M. Y. bin S. (1990). Sharh Muslim. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr Al-Arabi.

Al-Qurtubi, M. A. M. (2000). Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah.

Al-Sarkhasi, M. bin A. bin A. S. A.-S. (1993). Al-Mabsut. Beirut, Lubnan: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syafi’e, M. I. (1996). Al-Mustasfa. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Syarbini, M. A. al-K. (2005). Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Alfaz al-Minhaj. Cairo, Egypt: Dar al-Nahdah al-Arabiah.

Al-Zaila’ie, U. bin A. bin M. (1990). Tabyin al-Haqoiq Sharah Kanz al-Daqoiq. Cairo, Egypt: Dar al-Kutub al-Islami.

Al-Zuhaily, W. (2007). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dimasq, Syria: Dar al-Fikr.

Anita Abdul Rahim. (2012). Jenayah Kanak-kanak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Azman Mohd Noor. (2005). Rape in Islamic Law: Problems of Classification and Adjudication. The University of Edinburgh.

Che Thalbi bt Md. Ismail, & Aspalella bt A. Rahman. (2014). Statutory Rape Law in Malaysia: The Issue of Consent. Current Law Journal (CLJ), 1(LNS (A) lxv), 1–15.

Che Thalbi Md Ismail, A. A. R. (2017). Element of Consent in Statutory Rape Law: An Analysis Under the Malaysian Penal Code. Man In India, 97, 351–358.

Cocca, C. (2004). Statutory Rape Laws in Historical Context. Jailbait: The Politics of Statutory Rape Laws in the United States, 9–28.

Ezarina Zakaria, Nur Farrah Alya Zakaria, Norulhuda Sarnon, & Nor Jana Saim. (2017). Penerimaan Mangsa Rogol Statutori Terhadap Diri Sendiri Dan Pelaku Rogol : Satu Kajian Kes. Journal of Social Sciences and Humanities, 3(3).

Haja Mydin Abdul Kuthoos, Noraida Endut, Azman Azwan Azmawati, Intan Hashimah Mohd Hashim, & Nor Hafizah Selamat. (2016). Penerokaan Awal Terhadap Jenayah Seksual Dalam Kalangan Remaja Lelaki Di Malaysia : Satu Kajian Kes Terhadap Remaja Di Sebuah Pusat Pemulihan. In 3rd KANITA Postgraduate International Conference on Gender Studies (pp. 188–200).

Ibn ’Abidin, M. A. U. A. A. (1992). Radd al-Mukhtar a’lam al-Dar al-Mukhtar. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.

Ibn Nujaim, Z. I. M. (1971). Al-Bahr Al-Ra’iq Syarh Kanz Al-Daqaiq. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Qudamah, A. A. M. (2009). Al-Mughni. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Khairiyah Md. Shahid, Siti Hajar Abu Bakar AH, & Haris Abd Wahab. (2017). Adolescents and Premarital Sex: Perspectives from Family Ecological Context. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled, 1, 157–165.

Malik bin Anas, A.-A. (1994). Al-Mudawwanah. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Mohamad Ismail Mohamad Yunus. (2015). The Central Issue in the Rape Trial. Kuala Lumpur: International Islamic University of Malaysia (IIUM) Press.

Noor Azlan Mohd. Nor, & Bazlin Darina Ahmad Tajudin. (2014). Sustainable Development and Crime : Non-Statutory Rape Cases in Kuala Lumpur, Malaysia. UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities, 1(1), 73–80.

Nor Jana Saim, Dufåker, M., & Ghazinour, M. (2014). Teenagers’ Experiences of Pregnancy and the Parents’ and Partners’ Reactions: A Malaysian Perspective. Journal of Family Violence, 29(4), 465–472. https://doi.org/10.1007/s10896-014-9595-4

Salasiah Hanin Hamjah, Mohd Al-Adib Samuri, Rosmawati Mohamad Rasit, Fariza Md. Sham, Zuliza Mohd Kusrin, Zainab Ismail, N. K. B. (2012). Factors Relating to Premarital Pregnancy Amongst Muslim Adolescent in Malaysia. Research Journal of Medical Sciences, 6(6), 266–271.

Shabbir, M. (2004). Outlines of Criminal Law and Justice in Islam. Petaling Jaya, Malaysia: International Law Book Service.

Siti Rafiah Abd Hamid, Khamsiah Ismail, Supiah Saad, Muhd Burhan Ibrahim, & Norwati Mansur. (2015). Are the Malaysian Adolescents ’ Behavior At-Stake ? Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2), 328–346. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s5p328

Wy, L. (2009). Malaysian Youth Sexuality : Issues and Challenges. Jurnal UM Medicine (JUMMEC), 12(1).

Zaidan, A. K. (2000). Al-Mufassol fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim. Beirut, Lubnan: Resalah Publisher.

Published

2022-09-15

How to Cite

Abdulah, N. A., & Kamaruzaman, N. A.-F. (2022). Kekeliruan Antara Jenayah Zina Dan Rogol Statutori Di Malaysia: Keperluan Kepada Penjelasan: The Confusion between Crimes of Zina and Statutory Rape in Malaysia: The Needs for Clarification. Journal of Fatwa Management and Research, 27(4), 152–161. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no4.472