Tanggungjawab Pesalah Kanak-Kanak Dalam Undang-Undang Rogol Di Malaysia: Analisis Menurut Persepktif Syariah

The Responsibility of Child Offenders in Malaysian Rape Law: An Analysis from Shariah Perspective

Authors

  • Nur Aina Abdulah Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nur Al-Farhain Kamruzaman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Mashitah Abdul Mutalib Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Nurul Ain Hazram Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.554

Keywords:

pesalah kanak-kanak, rogol, syariah, seksyen 113 Akta Keterangan, tanggungjawab jenayah

Abstract

Definisi pesalah rogol dalam Kanun Keseksaan Malaysia yang dibaca bersama Seksyen 113, Akta Keterangan 1950 menganggap kanak-kanak di bawah umur tiga belas tahun tidak berupaya melakukan melakukan rogol dengan sangkaan yang tidak boleh dipatahkan. Ia bermakna mereka terlepas daripada tanggungjawab terhadap kesalahan tersebut. Permasalahannya adalah terdapat kes-kes rogol yang melibatkan pesalah kanak-kanak ini terjadi berdasarkan laporan berita yang diterima kebelakangan ini. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis isu tanggungjawab jenayah dalam perundangan rogol menurut perspektif Syariah. Metodologi kajian kualitatif digunakan dengan kaedah pengumpulan data secara analisis kandungan dan tembual pakar. Hasil kajian mendapati Seksyen 113, Akta Keterangan yang menganggap kanak-kanak di bawah umur tiga belas tahun tidak berupaya melakukan melakukan rogol adalah tidak selari dengan prinsip Syariah dan peredaran zaman. Ia dicadangkan untuk dipinda atau dimansuhkan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abū Dāwūd, Sulaiman bin Al-Ashath al-Sajastani. (2007). Sunan Abu Dāwūd. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-`Ilmiah

Al-Hutab Al-Ru`aini, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman (1992). Mawahib al-Jalil. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr.

Al-Nawawī, Muhyiddin Yahya bin Sharaf (1990). Sharh Muslim. Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr Al-`Arabi.

Al-Marghinani, Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil (tanpa tarikh). Bidayah Al-Mubtadi' fi Fiqh Imam Abi Hanifah. Maktabah Muhammad Ali Subh.

Al-Turi, Muhammad bin Hasan bin Ali (1997). Takmilah al-Bahr al-Rā'iq. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-`Ilmiah.

Al-‘Uthaimin, Muhammad bin Salih bin Muhammad (1997). Al-Sharh Al-Mumti‘ ‘ala Zad al-Mustaqni‘. Dar Ibn Jauzi.

Al-Zuhaily, Wahbah (2008). Usul al-Fiqh al-Islami. Dar al-Fikr.

’Awdah, Abdul Qadir (2005). Al- Tashri’ al-Jinaie al-Islami, Muqaranan bi al-Qanun al-Wud’ie. Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad (1988). Ṣaḥiḥ Ibn Ḥibbān. Beirut, Lubnan: Muassasah al-Risalah.

Ibn Nujaim, Zainuddin Ibrahim Muhammad (1971). Al-Bahr al-Rā’iq Sharh Kanz Al-Daqāiq. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-`Ilmiah.

Mula Khasru, Muhammad bin Faramirz bin Ali. (tanpa tarikh). Durar al-Hukkam Sharh Gharar al-Ahkam. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-`Arabiyyah.

Nor Ezdianie Omar, & Muhammad Noh Abdullah. (2020). Memahami Kehidupan Serta Impak Covid-19 Terhadap Generasi Y dan Z. Malaysian Journal of Youth Studies, 22, 5–15.

Thanuseeyah Varatharajoo, & Hilwa Abdullah @ Mohd Nor. (2020). Hubungan antara Ketagihan Pornografi dan Jenis Trait Personaliti dalam Kalangan Remaja Relationship between Pornography and Personality Traits Among Adolescents. Jurnal Wacana Sarjana, 4(2), 1–9.

Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Syukran Baharuddin, Lukman Abdul Mutalib, Zulfaqar Mamat, & Hasnizam Hashim. (2023). Kesan Ketiadaan Literasi Digital ke Arah Salah Laku Seksual dalam Kalangan Remaja Muslim di Malaysia. Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi, 10(1), 91–107. https://ejpi.kuis.edu.my/index.php/ejpi

Zaidan, Abdul Karim (2006). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Al-Risalah Publishing House.

Mohd Hafizee Mohd Arop. (2019, Julai 2). Budak 12 tahun merogol anak asuhan. HarianMetro.

https://www.hmetro.com.my/utama/2019/07/471316/budak-12-tahun-merogol-anak-asuhan

Fardy Bungga. (2019, Ogos 15). Murid Tahun Lima rogol kakak sepupu 12 tahun. Berita Harian.

https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/08/596317/murid-tahun-lima-rogol-kakak-sepupu-12-tahun

R.S.N. Murali. (2017, July 27). Seven-year-old boy raped girl? The Star. https://www.thestar.com.my/news/nation/2017/07/27/sevenyearold-boy-raped-girl-report-made-after-child-complains-of-pain/

Bernama. (2017, Januari 18). Rogol berkumpulan: Budak lelaki 10 tahun antara yang dikehendaki di Labuan. Astro Awani. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/rogol-berkumpulan-budak-lelaki-10-tahun-antara-yang-dikehendaki-di-labuan-129433

Mohd Roji Kawi. (2017, September 11). Budak 10, 11 tahun disyaki merogol. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2017/09/324259/budak-10-11-tahun-disyaki-merogol

Nation. (2010, July 11). Young now reaching puberty at an early age. The Star. https://www.thestar.com.my/news/nation/2010/07/11/young-now-reaching-puberty-at-an-early-age

Published

2023-09-30

How to Cite

Abdulah, N. A., Kamruzaman, N. A.-F., Abdul Mutalib, M., & Hazram, N. A. (2023). Tanggungjawab Pesalah Kanak-Kanak Dalam Undang-Undang Rogol Di Malaysia: Analisis Menurut Persepktif Syariah: The Responsibility of Child Offenders in Malaysian Rape Law: An Analysis from Shariah Perspective. Journal of Fatwa Management and Research, 28(3), 148–158. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.554

Issue

Section

Articles