Pengurusan Amil Zakat Di Institut Pengajian Tinggi: Isu Dan Cabaran

Amil Zakat Management In Higher Education Institutions: Issues And Challenges

Authors

  • Azman Ab Rahman Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Muhamad Faiz Abd Shakor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.575

Keywords:

Cabaran, Pengurusan Amil, Zakat, Institut Pengajian Tinggi

Abstract

Pengurusan zakat di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) telah memberi peluang bukan sahaja pegawai institusi zakat dan masjid bahkan kakitangan IPT. Perkara ini telah menimbulkan persoalan mengenai tahap kualiti amil yang baru dilantik tanpa mempunyai latar belakang dan pengalaman dalam bidang pengurusan zakat secara khusus. Tambahan pula isu amil pecah amanah merupakan isu terbesar yang mampu menggugat kepercayaan awam terhadap institusi zakat di negara ini. Menurut Utusan (2019), seorang amil telah didakwa di mahkamah kerana memasukkan wang zakat berjumlah RM 2 592 ke dalam akaun peribadi. Kes yang sama berlaku di Selangor, apabila seorang amil didakwa pecah amanah wang zakat bernilai RM 4 750. Pendedahan kes-kes ini menggambarkan bahawa isu integriti dan penyalahgunaan kuasa amil berada pada tahap yang serius. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh amil zakat dalam menguruskan zakat di Institut Pengajian Tinggi (IPT). Kajian lanjutan boleh dilaksanakan iaitu mencadangkan bahawa satu kerangka kompetensi amil zakat IPT yang diyakini mampu menambah baik pengurusan kepada pihak Institusi Zakat Negeri dan amil di peringkat IPT dalam merealisasikan tadbir urus yang cekap dan berinovatif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Wakil, M. N., Ab Rahman, A., Syed Omar, S. M. N., Hashim, H., Mahad Musa, Z., Mohd Subri, I., & Mohd Faisal Yeap, M. J. (2018). Kutipan Zakat di Negeri Lain oleh Ejen dan Amil Tidak Bertauliah Menurut Syarak. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 16–30. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.124

Rahman, A. A., Fauzi, A. a. M., & Thoarlim, A. (2016). THE DEVELOPMENT OF AN INTERGRATED MODEL FOR AMIL ZAKAT IN MALAYSIA. IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics), 1(2), 131. https://doi.org/10.30659/ijibe.1.2.131-142

Abdul Majid M. Z. (2003), Pengurusan Zakat. Dewan Bahasa dan Pustaka

Ahmad, Atiah & Wahid, Hairunnizam. (2017). Kontrak Wakalah dalam Agihan Zakat: Kajian Di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pengurusan Zakat Di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat, 171–186. http://www.ukm.my/hairun/kertas%20kerja/perkem2017-solehudin.pdf

Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.

Al-Zuhayli, W. (1997), Fiqh Islami wa Adillatuh, c.4, j. 3, Damsyik: Dar al-Fikr.

Bahri, S. (2015). Studi Evaluasi Profesionalisme Amil Zakat Tradisonal. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 4(1), 92-98. https://www.ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/65

Ibn Manzur, Muhammad bin Makran Ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (1996), Lisan al- ‘Arab, Beirut: Dar al-Bayrut.

Ibrahim Mustafa (1985), Mu’jam al- Wasit, j. 2, Istanbul: Maktabah Islamiyyah

Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki & Jasni Sulong. (2019). Amalan Hisbah Dalam Kalangan Amil Zakat: Kajian di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Proceeding of the 14th ISDEV International Islamic Development Management Conference. 311-322

Mohammad Som H. (2009). Amil dalam Institut Zakat Kontemporari: Kajian di Lembaga Zakat Selangor. [Master dissertation, Universiti of Malaya]

Ramli, M. R., & Abdullah, L. (2016). AGIHAN ZAKAT TERUS KEPADA ASNAF: ANALISIS FIQH DAN KEDUDUKANNYA DI MALAYSIA: Keywords: Agihan zakat, Agihan secara langsung, Saluran tidak rasmi, Harta Zahir, Harta Batin, Pemerintah Adil, Pemerintah Zalim. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 10, 86–100. https://doi.org/10.51200/ljms.v10i.2578

Romli A. B. (2009). Kompetensi Amil Zakat Di Politeknik Malaysia. [Master Dissertation, Universiti Pendidikan Sultan Idris]

Published

2024-01-15

How to Cite

Rahman, A. A., & Abd Shakor, M. F. . (2024). Pengurusan Amil Zakat Di Institut Pengajian Tinggi: Isu Dan Cabaran: Amil Zakat Management In Higher Education Institutions: Issues And Challenges. Journal of Fatwa Management and Research, 29(1), 142–152. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol29no1.575