Pelestarian Warisan Kebudayaan Melayu Menyumbang Kepada Penjagaan Agama

Preservation Of Malay Cultural Heritage Contributes to The Protection of Religion

Authors

  • Adib Termizi Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.536

Keywords:

Islam, melayu, maqasid syariah, penjagaan agama, Warisan kebudayaan

Abstract

Penciptaan manusia adalah sebuah penciptaan yang indah bukan dari sudut fizikalnya sahaja tetapi dari perkara luaran yang meliputinya juga. Di antara keindahan tersebut Allah SWT menjadikan manusia terbahagi kepada beberapa bangsa dan dari setiap bangsa terdapat pecahan suku-suku di dalamnya. Bangsa-bangsa manusia ini kemudiannya dilengkapkan dengan adat budaya tersendiri yang menjadi identiti dan membina jati diri mereka. Namun kebanyakan generasi kini berpandangan warisan budaya mereka adalah sebuah kemunduran dan perkara lapuk yang tiada impak yang signifikan dalam kehidupan di zaman moden ini lantas ianya dilupakan. Bertambah menyedihkan apabila budaya warisan bangsa lain lebih diagungkan dan diterima sebagai cara kehidupan berbanding warisan bangsa sendiri. Justeru artikel ini cuba meninjau bagaimana Islam menjaga warisan sesebuah bangsa dan melihatnya berperanan dalam menjaga agama dan nasab. Penulis menggunakan kaedah analisis dokumen dalam penulisan ini bagi melihat pandangan sarjana Islam dalam pelestarian sesebuah budaya dan kepentingannya. Hasil kajian menunjukkan budaya Melayu telah berintegrasi dengan ajaran Islam dan pelestariannya membawa kepada penjagaan agama Islam itu sendiri secara tidak langsung.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Quran al-Karem.

Abdul Mua’ti. (2019). Kegemilangan Tamadun Melayu. Syarahan. https://m.youtube.com/watch?v=apoFHPJeIpU. (Diakses 13 Mac 2022).

Adlan,Arieff. Tt. Pengaruh Islam Ke Atas Masyarakat Melayu. Academia.edu. (Diakses 29 Mei 2022).

Al-A’skari, al-Hasan bin Abdullah. 1408H. Kitab al-Awail. Tanta: Dar al-Basyir.

Al-Amidi, Ali bin Muhammad. (2003). Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. Saudi: Dar al-Shumaii.

Al-Fasi, A’llal. (1993). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimaha. Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Ghazali, Muhammad. (1993). al-Mustasfa fi Ilmi al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Kubaisi, Basyir al-Mahdi. (2006). al-Maqasid al-Syariah wa Kaifiyah al-Ta’mul I’nda al-Ta’rudh. Majallah al-Imam al-A’zam 2(2).

Al-Mahalli, Muhammad bin Ahmad. (Tt). Syarh al-Jalal al-Mahalli a’la Jamie al-Jawami’ (dicetak bersama Hasyiah al-A’tthar). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Nafii, Karim. Tt. al-Dharuriyyat al-Khams Bayna al-Ziyadah wa al-Hasr, “Idhafah Maqsad al-Adl Inda Ibnu Taimiyyah Anmuzajan”. Markaz Namaa li al-Buhuts wa al-Dirasaat.

Al-Qatthan, Manna’. (1996). Tarikh al-Taysri al-Islami. Riyadh: Maktabah al-Ma’rif.

Al-Raysuni, Ahmad. (1999). Al-Fikr al-Maqasidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu. Maghribi: Maktabah Zaman

Al-Raysuni, Ahmad. (2010). Madkhal ila Maqasid al-Syariah. Kaherah: Dar al-Kalimah.

Al-Raysuni, Ahmad. (2014). Muhadharaat fi Maqasid al-Syariah. Kaherah: Dar al-Kalimah.

Al-Razi, Muhammad bin Umar. Tt. al-Mahsul fi Ilmi Usul alFikh. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Syathibi, Ibrahim. (2012). Al-Muwafaqaat. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Al-Yubi, Muhammad Saad. (1998). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Saudi: Dar al-Hijrah.

Al-Zubaidi, Muhammad Murthadha. (2012). Taj al-A’rus min Jawahiri al-Qamus. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Zuhaili, Wahbah. (2004). Usul al-Fikh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.

Azhar Ibrahim. (2012). “Sejarah Islam di Asia Tenggara”. Seminar. 30 Mac.

Chalid, Ibrahim. (2008). Peradaban Melayu Sebagai Khazanah Peradaban Nusantara. Seminar. 25 Ogos.

Chee, Tham Seong. (1994). Arah-arah Perkembangan Kebudayaan Melayu: Suatu Penilaian. Singapura: Universiti Nasional Singapura.

Datuk Al Azhar. (2015). Nilai-nilai Asas Jati Diri Melayu Sebagai Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Ceramah Arif Budiman ke-11.

Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. (2001). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. Jordan: Dar al-Nafais.

Ibnu Manzur. (1999). Lisanu al-Arab. Beirut: Dar Ihya’ Turath al-A’rabi.

Institut Darul Ehsan. (2017). Kompedium Maqasid Al-Shariah. Selangor: Attit Press Sdn Bhd.

Kamus Dewan. (2015). Selangor: Ultimate Print Sdn Bhd.

Lina, Juri. (2004). Architects of Deception. Sweden: Referant Publishing

Mahadi, Said. (2019). Melayu Bertunjangkan Adat, Adat Berlandaskan Islam. Berita Harian. 4 Mei. berita.mediacorp.sg. (Diakses 19 Mei 2022)

Puguh, Dhanang Respati. (2017). Melestarikan dan Mengembangkan Warisan Budaya, Kebijakkan Budaya Semarang Dalam Perspektif Sejarah. Jurnal Sejarah Citra Lekha. 2(1).

Syahid, Muallimin & Mamat, Zul faqar & Mokhtar, Ahmad & Ibrahim, Neggasi. (2017). Muzakkirah Maqasid al-Syariah. Nilai: Penerbit USIM.

Takari, Muhammad. (2015). Adat Dalam Peradaban Melayu. Medan: majlis Adat Budaya Melayu Indonesia.

Yusoff, Mohd Yuszaidy. (2018). Pemuliharaan Warisan Budaya Melalui Perundangan Warisan Dan Agensi Pelaksana di Malaysia. Jurnal Melayu. 17(2).

Zaidan, Abdul Karim. (2001). Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah. Iskandariyyah: Dar Umar ibn al-Khattab.

Published

2023-09-30

How to Cite

Termizi, A. (2023). Pelestarian Warisan Kebudayaan Melayu Menyumbang Kepada Penjagaan Agama: Preservation Of Malay Cultural Heritage Contributes to The Protection of Religion. Journal of Fatwa Management and Research, 28(3), 113–128. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no3.536

Issue

Section

Articles