Nilai Universal dan Hubungannya dalam Syariat Menurut Perspektif Maqasid Al-Shari’ah

The Universal Value And Its Relation With Syariah In Maqasid Al-Shari’ah Perspective

Authors

  • Muhammad Safwan Harun Ph.D student
  • Luqman Haji Abdullah Senior Lecturer
  • Muhamad Ikhlas Rosele Senior Lecturer

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.161

Keywords:

maqasid al-syari'ah, nilai, kebebasan, keadilan, hak asasi, hubungan

Abstract

Term of maqasid al-shari'ah is increasingly heard in debates related to Islam. Maqasid al-shari'ah has come on the stage in making any considerations of well-being especially related to social issues. The situation turns more critical when some parties see that Islam is a value rather than a way of life (al-nafs) or al-din. Therefore, there are many literatures stated that Islam exists in modern countries like Europe but no Muslims there because of the existence of Islamic values such as freedom, justice, social rights and so on. These values are actually also could be found in other religions and ideologies. Hence, this study was developed to explain the true concept of maqasid al-shari'ah and to evaluate its relationship with the syariah. Therefore, in order to accomplish these objectives the study will use a mixed method in the data collection and analysis process. Early conclusion find that maqasid al-shari'ah is not an element that distinguishes between religions but the Shariah itself contained in Islam becomes referee.

ABSTRAK

Maqasid al-shari’ah kian kedengaran dalam perbahasan yang berkait langsung dengan Islam. Maqasid al-shari’ah diletakkan di hadapan tanpa pengawasan nas dalam membuat sebarang pertimbangan untuk kesejahteraan hidup masyarakat lebih-lebih lagi menyentuh isu sosial. Situasi bertambah kritikal apabila sesetengah pihak memahami bahawa Islam adalah nilai dan bukan lagi sistem kehidupan (way of life) atau al-din. Dengan sebab itu, terdapat banyak penulisan yang berpendapat Islam wujud di negara-negara maju seperti Eropah tetapi tidak kelihatan Muslim di sana disebabkan terdapatnya nilai Islam seperti menerapkan nilai kebebasan, menegakkan nilai keadilan, memelihara hak asasi sosial dan sebagainya. Sedangkan nilai-nilai ini turut wujud dalam agama-agama lain. Justeru, kajian ini dihasilkan bagi menjelaskan konsep sebenar maqasid al-shari’ah serta menilai hubungannya dengan syariat Islam yang syumul. Oleh itu, bagi menyelesaikan objektif-objektif tersebut kajian akan menggunakan metode campuran dalam proses pengumpulan dan analisis data. Dapatan awal menyimpulkan, maqasid al-shari’ah bukanlah elemen yang membezakan antara agama-agama tetapi syariah yang terkandung dalam agama Islam bagi mencapai maqasid al-shari’ah tersebut menjadi pemisah antara Islam dan sebaliknya.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Muhammad Safwan Harun, Ph.D student

Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Luqman Haji Abdullah, Senior Lecturer

Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Muhamad Ikhlas Rosele, Senior Lecturer

Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

References

‘Abd al-Karim Banani. (2014). al-Ijtihad al-Maqasidi ‘Inda Malikiyyah al-Andalus. Beirut: Dar Ibn Hazm.

‘Alal al-Fasi. (1993). Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha. ed. ke-5. t.tp: Dar al-Gharb al-Islamiy.

‘Ali Hammad. (1433H). ‘Alaniyah Tanfiz al-‘Uqubat wa Atharuha fi al-Zajr wa al-Rad’u: Dirasah Muqaranah Baina Fiqh wa al-Nizam. Disertasi master yang tidak diterbitkan, Jami’ah al-Imam Muhammad Sa’ud al-Islamiyyah, Sa’udi Arabia.

Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurtubi. (2006). al-Jami’ li Ahkam al-Quran. ed. ‘Abdullah bin ‘Abd al-Hasan. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. (t.t). al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul. ed. Hamzah Zuhair Hafiz. t.tp: Shirkah al-Madinah al-Munawwarah.

Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Shatibi. (1997). Al-Muwafaqat. ed. Abu ‘Ubaidah Mashur bin Hasan Ali Salman. Saudi: Dar Ibn ‘Affan.

Ahmad al-Raisuni. (1995). Nazariyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam al-Shatibi. cet. ke-4. Herndon: al-Ma’had al-‘Alami lilfikri al-Islami.

Ahmad Bu’ud. (2008, Mac). al-Taklif al-Shar’i wa al-Suluk al-Maqasidi. al-Muslim al-Mu’asir 127.

Ahmad Wifaq Mokhtar. (2018). Maqasid al-Shari’ah Menurut Imam al-Syafi’i. Seminar Asas Maqasid al-Shari’ah, UniSZA.

Ahmad Wifaq Mukhtar. (2013). Maqasid al-shari’ah ‘Inda al-Imam al-Syafi’e. Qaherah: Dar al-Salam.

Astro Awani. (2018). Diskusi 100 Hari Malaysia Baharu. Diambil daripada https://www.youtube.com/watch?v=mlLs3bekYyE.

Faruq Salami Suzai. (2012). Nazariyat Maqasid al-Shari’ah ‘inda al-Imam al-Ghazali: Ru’yah Tahliliyah lifahmi al-Nusus al-Quraniyyah. al-Majalah al-‘Alamiyah libuhuth al-Quran 2, no. 2.

FMT Reporters. (2017). Larangan ‘bin Abdullah’: Mufti Perlis Sambut Baik Keputusan Mahkamah. Diambil daripada http://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/2017/07/29/larangan-bin-abdullah-mufti-perlis-sambut-baik-keputusan-mahkamah/.

Hammadi al-‘Abidi. (1992). al-Shatibi wa Maqasid al-Shari’ah. Beirut: Dar Qutaibah.

Husni Khairi Taha. (2017). Maqasid al-Shari’ah wa Taf’ilaha al-‘Imadah. al-Qaherah: Dar al-Kalimah.

Ibn Bayyah. (2012). Mashahid min Maqasid. ed. ke- 3. al-Riyadh: Dar al-Tajdid.

Ismai’l al-Husni, Maqasid al-Shari’ah wa Asilah al-Fikr al-Maqasidi: Dirasah fi Asilah al-Tadqiq al-Maslahi wa al-Taudif al-Manhaji (al-Ribat: Markaz al-Dirasat wa al-Abhath wa Ihya’ al-Turath, 2013).

Khalif Muammar A Harris. (2018). Kedudukan Ilmu Kalam dalam Ilmu Maqasid al-Shari’ah: Sanggahan Terhadap Wacana Maqasid Neo Modernis. UniSZA, Seminar Asas Maqasid al-Shari’ah. UniSZA.

Mohammad Taufiq Rahman. (t.t). Social Justice In Western and Islamic Thought (A Comparative Study of John Rawls’s and Sayyid Qutb’s Theories of Social Justice). Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muhamad Sayuti Mansor dan Mohd Anuar Ramli. (2016). Pendekatan Pseudo-Maqasid dalam Aliran Hukum Islam Semasa dalam Maqasid al-Shari̒ah: Aplikasi dalam Aspek Sosial Dan Perundangan. ed. Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli dan Shahidra Abdul Khalil. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul.

Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam. (1991). Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam. ed. Taha ‘Abd al-Rauf Sa’ad. al-Qaherah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.

Muhammad Sa’id bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi. (1998). Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa ‘Alaqatuha bi al-Adillah al-Shar’iyyah. al-Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa’udiyyah.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti. (1973). Dawabit Maslahah fi Syariah al-Islamiyyah. Damsyik: Muassasah al-Risalah.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti. (2005). Mukhtarat min Khutba al-Jum’ah Damsyik: Dar al-Fikr.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti. (2008). Wa Hazihi Mushkilatuna. Damsyik: Dar al-Fikr.

Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti. (t.t). al-Mar’ah Baina Tughyan al-Nizam al-Gharbi wa Lataif al-Tashri’ al-Rabbani. Damsyik: Dar al-Fikr.

Muhammd al-Tahir bin ‘Ashur. (2001). Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah. ed. Muhammad al-Tahir al-Misawi. al-Urdun: Dar al-Nufais.

Nu’man Jughaim. (2002). Turuq al-Kashfi ‘an Maqasid al-shari’. al-Urdun: Dar al-Nufais.

Nur al-Din Mokhtar al-Khadimi. (2016). Muqtatafat Min Maqasid al-Quran al-Karim: Nahwu Rukyah Mu’arrafiyah wa Manhajiyyah dalam Maqasid al-Quran al-Karim: Majmu’ah Buhuth. ed. Muhammad Salim al-‘Awwa. London: Muassasah al-Furqan li Turath al-Islami.

Ridzwan Ahmad dan Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani. (2017). Takhrij al-Furu’ ‘Ala al-Usul Dalam Pengisbatan Hukum Syarak: Sorotan Sejarah Hukum Islam. Jurnal al-Tamaddun v. 12, no. 2.

Ridzwan Ahmad. (2018). Konsep Maslahah dan Mafsadah dalam Maqasid al-Shari’ah: Antara Syaf’iyyah dan Malikiyyah. Seminar Asas Maqasid al-Shari’ah, UniSZA.

Strasburger, Victor & S Brown, Sarah. (2014). Sex Education in the 21st Century. The Journal of the American Medical Association.

Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. (2017). Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Ibn ‘Abd al-Salam (M660H) dan al-Shatibi (M790H) Tentang Teori Bid‘ah. Tesis kedoktoran yang tidak diterbitkan, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Utusan Online. (2014). Kerajaan Bertegas Tolak Tuntutan Comango. Diambil daripada http://ww1.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20140321/dn_14/Kerajaan-bertegas-tolak-tuntutan-Comango.

Wan Mohd Yusof Wan Chik, Abdul Wahab Md Ali, Zulkifli Mohamad, Anas Mohd Yunos dan Hasanuddin Mohd. (2018). Pemikiran Maqasid Shariah: Satu Telahan Terhadap Indikator Kekeluargaan Islam Kontemporari. Seminar Asas Maqasid al-Shari’ah. UniSZA.

Yusuf ‘Abdullah Hamitu. (2013). Takwin Malakah al-Maqasid: Dirasah Nazariyah li Takwin al-‘Aql al-Maqasidi. Beirut: Markaz Numa’ li Buhuth wa al-Dirasat.

Yusuf al-Qaradawi. (2012). Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari’ah Baina al-Maqasid al-Kuliyyah wa al-Nusus al-Juziyyah. cet. Ke-4. al-Qaherah: Dar al-Shuruq.

Published

2019-01-04

How to Cite

Harun, M. S., Haji Abdullah, L., & Rosele, M. I. (2019). Nilai Universal dan Hubungannya dalam Syariat Menurut Perspektif Maqasid Al-Shari’ah: The Universal Value And Its Relation With Syariah In Maqasid Al-Shari’ah Perspective. Journal of Fatwa Management and Research, 13(1), 128-138. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.161

Issue

Section

Seminar Papers