Cabaran Pengurusan Pembelajaran Atas Talian Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA) Fasa Pandemik Covid-19: Kajian Di KAFA Integrasi Nahdhah Al Islam

Challenges Of Online Learning Management of Al-Quran and Fardu Ain (KAFA) Classes Phase of The Covid-19 Pandemic: Study in Kafa Integration Nahdhah Al Islam

Authors

  • Shofiyyah Moidin Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Mohd Asmadi Yakob Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Amiratul Munirah Yahaya Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Murihah Abdullah Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Hajarul Bahti Zakaria Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.434

Keywords:

Kelas Al Quran dan Fardu Ain (KAFA), Pembelajaran Atas Talian, Pandemik

Abstract

Cabaran kehidupan dalam masyarakat yang pelbagai menghendaki pengurusan di pihak pentadbir menyelaraskan penyampaian ilmu asas agama ini melalui Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA). Pembelajaran KAFA yang lazimnya dilaksanakan di sekolah agama secara bersemuka terpaksa diubah cara pelaksanaannya secara atas talian ekoran perintah kawalan pergerakan (PKP) bagi membendung wabak Covid-19. Sehubungan dengan itu, artikel ini bertujuan membincangkan cabaran pengurusan pembelajaran KAFA secara atas talian semasa fasa pandemik Covid-19. Kajian ini berbentuk kualitatif. Data dikumpul berdasarkan temubual 2 orang responden daripada Kafa Integrasi Nahdhah Al Islam. Analisis data pula dilakukan secara analisis naratif menggunakan kaedah pengekodan. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perubahan pelaksanaan pengurusan pembelajaran KAFA secara atas talian semasa fasa Pandemik Covid-19. Cabaran yang dihadapi pula termasuklah infrastuktur, kemahiran teknologi, kewangan serta masa dan bebanan tugas. Justeru itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam usaha menangani permasalahan dan memastikan sesi pembelajaran lebih berkesan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Bakar, M. & Che Noh, M. A. (2019), Trait Personaliti Guru Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain (Kafa) Dalam Pembentukan Akhlak Murid, e-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan, Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan (PASAK 4)

Aiman, A. (2020, November 9). Kanak-kanak tidak bersedia untuk pembelajaran di rumah, kata ibu bapa. Retrieved from Free Malaysia Today: https://www.freemalaysiatoday.com/category/bahasa/tempatan/2020/11/09/kanak-kanak-tidak-bersedia-untuk-pembelajaran-di-rumah-kata-ibu-bapa/

Amala, J., & Geetha, S. (2020). Surrogation of classroom teachers by aritificial intelligence and Google Classroom. Studies in Indian Place Names (UGC Care Journal), 40(30), 4-7.

Arifin, L. (2021, Februari 2). Manfaat data internet percuma untuk PdPR. Retrieved from BH Online: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/02/782121/manfaat-data-internet-percuma-untuk-pdpr

Aziz, A., Shafie, A., Lee, U., & Ashaari, R. (2020). Strategi Pembangunan Aspek Kesejahteraan Kendiri bagi Mendepani Tekanan Akademik Semasa Wabak COVID-19. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5(12), 16-30.

Battaglino, T., Haldeman, M., & Laurans, E. (2012). The costs of online learning. Education reform for the digital era, 1, 1-13.

Berita Harian. (2021, Januari 18). Ucapan penuh PM: Pakej Bantuan Khas. Retrieved from BH Online: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/01/777537/ucapan-penuh-pm-pakej-bantuan-khas

Berita Harian. (2020, November 23). 1.7 juta pelajar hadapi 'miskin digital'. Retrieved from Berita Harian: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/11/757190/17-juta-pelajar-hadapi-miskin-digital

Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative Content Analysis. Empirical methods for bioethics: A primer, 11: 39-62.

Hadi, A. Z. S. A., Abd Latif, M. A. N., & Rahman, M. H. A. (2018). Visualisasi Maklumat Berkomputer Dalam Memperkasakan Pengajaran Kelas Agama Dan Fardhu Ain (KAFA) Jakim Di Peringkat Sekolah Rendah. Sains Humanika, 10(3-4).

Hairia’an, N., & Dzainudin, M. (2020). Pengajaran dan pemudahcaraan dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 9, 18-28.

Husin, N. (2021). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian dalam Kalangan Pelajar Program Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis). Jurnal Pengajian Islam, 106-120.

Iftakhar, S. (2016). Google classroom: what works and how. Journal of Education and Social Sciences, 3(1), 12-18.

Jabatan Pembangunan Kemahiran, (2020). Cabaran Pembelajaran Online – Cadangan Mengatasinya. http://jpkmalaysia.com/cabaran-pembelajaran-online-cadangan-mengatasinya/

Kothari, C. R. (2004). Research methodology: Methods and techniques. New Age International, New Delhi, India.

Kuppusamy, Y., & Norman, H. (2021). Kemahiran Teknologi dan Kesediaan Melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Era Pandemik Dalam Kalangan Guru di Sekolah Rendah Tamil. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 428-441.

Leong, I. (2021, Januari 23). 'Jika rakyat Malaysia derma RM2, sudah cukup bantu Ebit Lew beli tablet pelajar'. Retrieved from AstroAwani: https://www.astroawani.com/berita-malaysia/jika-rakyat-malaysia-derma-rm2-sudah-cukup-bantu-ebit-lew-beli-tablet-pelajar-279451

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis, and interpretation, 47, SAGE, London, New Delhi.

Manual Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Sekolah-Sekolah Agama Negeri, Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Selangor. Feb 2020

Mohamad, N. (2020). Guru Dan Cabaran Norma Baharu. Retrieved from Solidaritas: https://solidaritas.my/guru-dan-cabaran-norma-baharu/

Najib, H., Bakar, N., & Othman, N. (2017). E-pembelajaran dalam kalangan pelajar di sebuah institusi pengajian tinggi Selangor. Attarbawiy: Malaysia Online Journal of Education, 1(1), 74-82.

Othman, M., & Ishak, M. (2017). Tinjauan pelaksanaan pengurusan pendidikan agama islam di sekolah-sekolah jenis kebangsaan cina daerah kota setar. O-jie: Online Journal of Islamic Education, 5(1), 12-19.

Pejabat Perdana Menteri Malaysia. (2021, Mac 1). Teks Ucapan Majlis Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin. Retrieved from Pejabat Perdana Menteri Malaysia: https://www.pmo.gov.my/ms/2021/03/teks-ucapan-di-majlis-amanat-perdana-setahun-malaysia-prihatin-2/

Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative Configuration in Qualitative Analysis. International journal of qualitative studies in education, 8(1): 5-23.

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data, SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington.

Rusdiana, A., Suryana, Y., Hidayat, A., & Mu'in, A. (2020). POE2WE Learning Management Based on Google Classroom Blended Learning (Alternative Models in Learning during WFH Pandemic Covid-19). International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(8), 4994-5005.

Subramaniam, R., & Hamzah, M. (2020). Amalan Kepimpinan Teknologi Guru Besar Serta Cabaran Dan Cadangan Penambahbaikan Di Sekolah. (Webinar) Seminar Nasional Pendidikan 2020, 1(1), 281-294.

Zainol Abidin, R., Zain, A. M & Hamzah, M. H. (2017) Permasalahan Dalam Perlaksanaan Program Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (Kafa) Di Daerah Pendang Kedah. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 2 (6), 70-82.

Published

2022-01-31

How to Cite

Moidin, S. ., Yakob, M. A. ., Yahaya, A. M. ., Abdullah, M. ., & Zakaria, H. B. . (2022). Cabaran Pengurusan Pembelajaran Atas Talian Kelas Al-Quran Dan Fardu Ain (KAFA) Fasa Pandemik Covid-19: Kajian Di KAFA Integrasi Nahdhah Al Islam: Challenges Of Online Learning Management of Al-Quran and Fardu Ain (KAFA) Classes Phase of The Covid-19 Pandemic: Study in Kafa Integration Nahdhah Al Islam. Journal of Fatwa Management and Research, 27(2), 10-26. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol27no2.434