Dakwah Interaktif Terhadap Golongan Belia Melalui Media Sosial

Interactive Preaching Towards Youth Through Social Media

Authors

  • Nor Diyanah Zafri Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Hajar Opir Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Amiratul Munirah Yahaya Universiti Teknologi MARA (UiTM)

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.528

Keywords:

Belia; dakwah interaktif; media sosial.

Abstract

Dakwah digital kini semakin diterima oleh semua lapisan masyarakat dan merupakan model utama bagi menyampaikan pengajaran Islam pada era melania ini. Penggunaan internet juga sebati dalam kalangan generasi belia yang merupakan pelapis masa depan negara. Malah, golongan milenial ini turut mendekatkan diri dengan ilmu keagamaan menerusi pendekatan dunia maya khususnya aplikasi media sosial yang kian popular. Namun, perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial telah mengundang pelbagai cabaran bagi mencapai keberkesanan dakwah Islam. Oleh itu, keberkesanan dakwah interaktif wajar ditekankan bagi memastikan dan melahirkan lebih ramai masyarakat yang berakhlak dan bertamadun. Objektif kajian yang ingin dijalankan adalah mengenal pasti pendekatan dakwah interaktif yang berkesan melalui media sosial khususnya dalam kalangan belia. Kajian ini dijalankan secara kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan bagi mengumpulkan data primeri dan sekunder berkaitan kajian. Hasil kajian mendapati bahawa beberapa pendekatan dakwah secara dua hala (interaktif) melalui media sosial adalah signifikan. Hal ini kerana ia mampu memberikan perkembangan yang efektif terhadap golongan belia dari segi ideologi, memperbaiki diri dan kecenderungan mereka untuk mendalami ajaran Islam dengan lebih baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Ghafar Don. (2021). Pembangunan Kepimpinan Da’i dalam Dakwah Era Digital. Prosiding Imposium Dunia Dakwah Digital. Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Hadi Borham. (2018). Media baharu dan impak terhadap dakwah. Sains Humanika. 10 (3): 51-60.

Agensi Omnicore. (2021). Facebook by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts.

Ashadi Cahyadi. (2018). Pengembangan dakwah melalui gerakan kebudayaan. Jurnal Ilmiah Syiar. 18 (2): 73-83.

Burhanuddin Jalal, Amnah Saayah Ismail & Sayuti Ab Ghani. (2018). Pendekatan dakwah untuk cabaran masa depan: satu sorotan. Tinta Artikulasi Membina Ummah. 4 (1): 23-33.

Burhanuddin Jalal. (2021). Dakwah Secara Digital Perlu Diperhebat. Bernama. Julai 2021. Diakses daripada https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=1984341

Dalinur M. Nur. (2014). Dakwah pada era global. Wardah. 15 (2): 159-169. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v15i2.195

Ebit Lew. (2022, 28 Julai). TikTok. https://www.tiktok.com/@ustazebitlew.

Evi Novitasari. (2020). Dakwah Melalui Media Sosial Youtube: Analisis Media Siber dalam Etnografi Virtual pada Channel Youtube Transformasi Iswahyudi. Jurusan Komunikas dan Penyiaran Islam, Fakulti Ushuluddin, Arab dan Dakwah: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Fariza Md Sham & Azyyati Mohd Nazim. (2015). Pendekatan psikologi dakwah dalam menangani remaja berisiko: fokus pendekatan bimbingan jiwa. Jurnal Hadhari. 7 (2): 63-73.

Husni Muhammad Harun. (2015). Pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Islam mengikut pandangan Yusuf al-Qardawi. Fakulti Ekologi Manusia. Universiti Putra Malaysia.

Imas Mutiawati. (2018). Dakwah di media sosial: studi fenomenologi dakwah di Instagram. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Mohd Azmi, Mohamad Rafiuddin; Kamalanathan, Sasikumar; Safar, Ajmain @ Jimaain (2019). “Media Sosial dan Generasi Muda Menurut Islam” in Jasmi, Kamarul Azmi (Ed.), Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19) pada 15hb. Disember 2019 di DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. Program anjuran Akademi Tamadun Islam, FSSK, UTM, p. 87-100.

Mohd Nazif Badruddin. (2017). Analisis Mesej Dakwah Islamiah dalam Halaman Facebook. Sarjana Sastera (Komunikasi), Universiti Utara Malaysia.

Muhamad Aiman Kamarudin, Muhamad Syakir Mustafa Kamal & Ajmain @ Jimaain Safar. (2019). Media Sosial dan Dakwah Menurut Islam. Prosiding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019. Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia.

Muhamad Faisal Ashaari, Nor Faizah Ismail, Rosmawati Mohamad Rasit, Hasanah Khafidz dan Khazri Osman. (2021). Pola Penggunaan Media Sosial dalam Kalangan Remaja Malaysia. Prosiding Imposium Dunia Dakwah Digital. Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam.

Muhammad Alim Ihsan. (2008). Dakwah: suatu pendekatan kultural. Jurnal Hunafa. 5 (1): 129-136.

Najidah Zakariya, and Abu Dardaa Mohamad, (2013). Media sebagai wasilah dakwah. Al-Hikmah, 5. pp. 92-99. ISSN 1985—6822

Natsir, M. (1977). Fighud Dakwah. Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia.

Noor Azaian Abdul Talib, Mohd Yusof Abdullah & Mohd Azul Mohamad Salleh. (2017). Cabaran dakwah Islam di alam siber. Journal of Social Sciences and Humanities. 1: 1-10.

Nurseri Hasnah Nasution. (2011). Metode dakwah dalam membentuk akhlak mahmudah remaja. Jurnal Wardah. 23: 163-177.

Ozdamli, F., & Ozdal, H. (2018). Developing an Instructional Design for the Design of Infographics and the Evaluation of Infographic Usage in Teaching Based on Teacher and Student Opinions. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(4), 1197-1219.

Piotti, S. R., & Murphy, A. C. (2019). A Cognitive, Socio-semiotic, Linguistic, and Discursive Approach to Popularisation Strategies in Infographics. LINGUE E LINGUAGGI, 29, 291-314.

Portal Rasmi Majlis Belia Malaysia. (2021). https://belia.org.my/wp/

Riska Marini. (2019). Pengaruh media sosial TikTok terhadap prestasi belajar peserta didik di SMPN 1 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tri Buana & Dwi Maharani. (2020). Penggunaan aplikasi TikTok (versi terbaru) dan kreativitas anak-anak. Jurnal Inovasi. 14 (1): 1-10.

Yaqin Bakharudin. (2020). Hukum Bermain TikTok. Laman Web Rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Zulkefli Aini, Abd Hakim Mohad & Rosmawati Mohamad Rasit. (2014). Komunikasi Dakwah antara Budaya dalam Masyarakat Majmuk di Sabah. Seminar Serantau Dakwah dan Etnik, Universiti Malaysia Sabah.

Published

2023-05-22

How to Cite

Zafri, N. D. ., Opir, H., & Yahaya, A. M. . (2023). Dakwah Interaktif Terhadap Golongan Belia Melalui Media Sosial: Interactive Preaching Towards Youth Through Social Media. Journal of Fatwa Management and Research, 28(2), 54–69. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol28no2.528

Issue

Section

Articles