Pelaksanaan Wakaf dalam Industri Perhotelan Patuh Syariah

Application Waqf in Shariah Compliant Hotel Industry

Authors

  • Mohd Izzuddin Mohd Noor Pensyarah, Jabatan Syariah, Kolej Universiti Islam Melaka
  • Fatimah Nadirah Mohd Noor Pensyarah, Jabatan Usuluddin, Kolej Universiti Islam Melaka
  • Farrah Yazmin Aziz Pensyarah, Jabatan Al-Quran dan Sunnah, Kolej Universiti Islam Melaka

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.10

Keywords:

Wakaf, Industri Perhotelan Patuh Syariah

Abstract

Application of waqf is synonymous with the construction of surau, mosque and, school. However, with the passage of time, waqf also plays an important role in the Shariah-compliant hotel industry. This writing is using qualitative methods by gathering information from primary forms of references, consisting of books from previous fiqh scholars and also secondary references of contemporary fiqh books. In addition, this writing is also based on scientific articles either focusing on the rules(hukum) of waqf or the Shariah-compliant hotel industry. Furthermore, there are not many studies that describe the implementation of waqf in the Shariah-compliant hotel industry which makes such an issue as a matter of study. Hence, it is also to see the prospect of meeting the requirements of Shariah-compliant in waqf hotels so that the implementation of waqf in the Shariah-compliant hotel industry can be developed and implemented in line with Shariah-compliant principles. The study finds that in general, a comprehensive contemporary waqf application in the Shariah-compliant hotel industry can provide a great benefit especially in generating Muslim economics.

ABSTRAK

Pengaplikasian wakaf begitu sinonim untuk pembinaan surau, masjid, dan sekolah. Namun seiring dengan peredaran zaman, wakaf juga boleh memainkan peranan penting dalam industri perhotelan patuh Syariah. Penulisan ini berbentuk kualitatif dengan menghimpunkan maklumat daripada bahan-bahan rujukan berbentuk primer terdiri daripada kitab-kitab fiqh ulama silam, dan juga rujukan sekunder kitab-kitab fiqh kontemporari. Selain daripada itu, penulisan ini juga berpandukan kepada artikel ilmiah sama ada yang mengfokuskan kepada hukum-hakam fiqh wakaf, mahupun industri hotel patuh Syariah itu sendiri. Di samping itu, sebenarnya tidak terdapat banyak kajian yang menghuraikan tentang pelaksanaan wakaf dalam industri perhotelan Patuh Syariah yang menjadikan isu sebegini wajar untuk diangkat sebagai bahan kajian. Ianya juga untuk melihat prospek keperluan memenuhi ciri-ciri Patuh Syariah di hotel-hotel wakaf agar pelaksanaan wakaf dalam industri perhotelan Patuh Syariah dapat dikembangkan dan dilaksanakan selari dengan prinsip Patuh Syariah. Hasil kajian mendapati, secara umumnya pengaplikasian wakaf secara komprehensif dalam bentuk yang lebih kontemporari dalam industri perhotelan Patuh Syariah mampu memberikan kebaikan yang besar terutamanya dalam menjana ekonomi Umat Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Rahman Hamzah, Hairunnizam Wahid. 2018. Persepsi Masyarakat terhadap Status Hotel Patuh Shariah berdasarkan Piawaian Malaysia: Satu Kajian di Hotel Tenera Bangi, Selangor. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia.

Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad. 2001. Tahzib Al-Lughah. Beirut. Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi.

Al-Halabi, Ibrahim bin Muhammad. 1998. Majma’ Al-Anhar. Beirut. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Al-Hijawi, Musa bin Ahmad. t.t. Al-Iqna. Lubnan. Dar Al-Makrifah.

Al-Hisni, Abu Bakar bin Muhammad. 1994. Kifayah Al-Akhyar. Damsyik. Dar Al-Khair.

Al-Maqdisi, Abdul Rahman bin Ibrahim. t.t. Al-Uddah. Al-Kaherah. Dar Al-Hadis.

Al-Nawawi, Yahya bin Saraf. 1971. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim. Beirut. Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi.

Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib. 1994. Mughni Al-Muhtaj. t.t. Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

Al-Zuhaily, Wahbah. 1998. Al-Wasoya Wa Al-Waqaf Fi Al-Fiqh Al-Islami. Damsyik. Dar Al-Fikr.

Asharaf Mohd Ramli, Abdullah Jalil. 2014. Model Perbankan Korporat: Analisis Wakaf Selangor. Jurnal Pengurusan 42.

Asmak Ab Rahman. 2009. Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia. Jurnal Syariah, Jil. 17, Bil 1.

Din K.H. 1982. Tourism in Malaysia: competing needs in a plural society, Annals of Tourism Research.

Fairus Abadi, Muhammad bin Yaakob. 2005. Al-Qamus Al-Muhit. Lubnan. Muassasah Risalah.

Haliza Abdul Rahman. 2018. Potensi dan Cabaran Dalam Memajukan Pelancongan Islam di Malaysia. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah.

Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. t.t. Al-Mughni. t.t. Maktabah Al-Kaherah.

Mohamad Khairul Izwan Rifin, Wan Kamal Mujani, Izziah Suryani Mat Resad@Arshad. 2014. Pembangunan Wakaf Dalam Sektor Keagamaan, Teknologi Dan Kesihatan Di Negeri Sembilan. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqaf.

Mohd Ali Muhamad Don. 2016. Peranan Wakaf Untuk Pembangunan Pendidikan Tinggi; Sejarah Silam Dan Pelaksanaan Di Malaysia. e-Proceeding of the 3rd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization ICASIC 2016.

Mohd Fadil Mohd Yusof, Mohd Zulkifli Muhammad. t.t. Introducing Shariah Compliant Hotels as a New Tourism Product: The Case of Malaysia.

Mohd Haiyazid bin Mohammad, Sanep bin Ahmad. 2014. Pembangunan Tanah Wakaf Melalui Hotel Wakaf: Strategi Lautan Biru Nasional.

Muhammad Sofiyuddin Zakaria, Mohd Zamro Muda. 2015. Pelaksanaan Wakaf Tunai di Malaysia: Satu Sorotan Literatur. Prosiding Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian Islam (KASPI).

Nor Azizah Tukiran, Nor ‘Azzah Kamri. 2018. Analisis Pemakaian Standard Untuk Pengurusan Hotel Patuh Syariah di Malaysia. Online Journal Research in Islamic Studies. Vol 5 No 2.

Nor Zafir Md Salleh, Abu Bakar Abdul Hamid, Noor Hazarina Hashim, Siti Zaleha Omain. 2014. The Practice of Shariah-compliance Hotel in Malaysia. International Journal of Trade, Economic and Finance. Vol 4(1).

Nor’ Azzah Kamri, Suhaili Sarif, Nor Aini Ali, Che Musa Che Omar, Noormuthaah Mohamad Ali Adaha. 2016. Management of Sharia Compliant Hotel in Malaysia: The Experiences of Waqf Hotels. Proceedings of the 3Rd International Halal Conference (INHAC 2016). Springer, Singapore.

Norizan Hassan, Aisyah Abdul Rahman, Zaleha Yazid. 2013. Pengurusan Dan Pembangunan Wakaf Pendidikan: Kajian Kes di Selangor, Malaysia.

Nur’Hidayah Che Ahmat, Mohd Salehuddin Mohd Zahari. t.t. Dry Hotel And Shariah Compliant Practices: Concept, Challenges, And Reality in Malaysia.

Nurul Azma binti Abu Bakar, Muhammad Nasri bin Md. Hussain. 2017. Kaedah Pembangunan Tanah Wakaf Oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (MAIPK). Journal of Islamic, Social, Economics, and Development. Volume 2. Issue 4.

Serkan Kara. 2017. Malaysia’s Hotel Industry and Link Analysis: Tabung Haji Hotel Sample.

Shofian bin Ahmad, t.t. Keperluan Koperasi Patuh Syariah Pada Masa Kini.

Siti Fatma binti Mansor, Rosmawati bt Mohamad Rasit. 2015. Ciri-Ciri Hotel Patuh Syariah Terhadap Masa Depan Pelancongan Islam di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur. Prosiding Kolokium Jejak Warisan Ilmu Islam.

Wan Mohammad Hafiz bin Wan Mat Resab, Zulkifli bin Mohammad. t.t. Peranan JAWHAR Dalam Pembangunan Wakaf di Malaysia.

http://www.utusan.com.my/bisnes/ekonomi/pelancongan-sumbang-rm84-1-bilion-pada-2018-1.849977 (diakses pada 10 Mei 2019).

http://www.utusan.com.my/berita/nasional/hotel-patuh-syariah-pnb-1.283400 (diakses pada 19 Jun 2019).

Published

2019-10-02

How to Cite

Mohd Noor, M. I., Mohd Noor, F. N., & Aziz, F. Y. (2019). Pelaksanaan Wakaf dalam Industri Perhotelan Patuh Syariah: Application Waqf in Shariah Compliant Hotel Industry. Journal of Fatwa Management and Research, 16(2), 127-137. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol16no2.10