Penentuan Status Air Banjir Dari Perspektif Analisis Fiqh

The determination of the status of flood water from the Fiqh analysis perspective

Authors

  • Mohd Izzuddin Mohd Noor Kolej Universiti Islam Melaka

DOI:

https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol14no1.136

Keywords:

Air banjir, Ibadah, Fiqh, Kesihatan

Abstract

The determination of the status of flood water is very important for the flood victims in order to perform worship. This writing uses qualitative methods by collecting information from the turath and contemporary books and scholar fatwa. The comparison analysis of these views is made from the sources collected. This article also intends to determine the exact conclusion regarding the status of the flood water from the health aspect. The study found the status of flood water law is classified as pure and purified water by emphasizing some of the conditions that need to be met when using it during worship.

ABSTRAK

Penentuan status mengenai air banjir sangat penting bagi melancarkan urusan  mangsa banjir untuk melakukan ibadah. Penulisan ini menggunakan kaedah kualitatif dengan mengumpulkan maklumat daripada kitab-kitab turath dan kontemporari beserta fatwa-fatwa ulama. Daripada sumber maklumat ini, kemudiannya analisis perbandingan terhadap pandangan-pandangan ini dibuat. Penulisan ini juga akan melihat daripada aspek kesihatan bagi menghasilkan kesimpulan yang betul berkenaan dengan status hukum air banjir. Hasil kajian mendapati, secara umumnya status hukum air banjir ialah ianya tergolong sebagai air yang bersifat suci dan menyucikan dengan menekankan beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika ingin menggunakannya ketika beribadah.

 

Kata Kunci:   Air Banjir, ibadah, Fiqh, Kesihatan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus. t.t. Kasyaful Qana ‘An Matn Iqna’, t.t: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
Al-Balkhi, Nizamuddin. t.t. Al-Fatawa Al-Hindiyyah, t.t: Dar Al-Fikr.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. t.t. Ihya Ulum Al-Din, Beirut: Dar Al-Makrifah.
Al-Hishni, Abu Bakar bin Muhammad. 2001. Kifayah Al-Akhyar Fi Hilli Ghayah Al-Ikhtisar, Damsyik: Dar Al-Basyair.
Al-Juzairi, Abdul Rahman bin ‘Iwad. 2003. Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arbaah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah.
Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas’ud. 1986. Badai’ Sonai’ Fi Tartib Al-Syara’ie, t.t: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah.
Al-khin, Mustafa, Al-Bugha, Mustafa, Al-Syarbaji, Ali. 1998. Kitab Fikah Mazhab Syafie, Kuala Lumpur: Pustaka Salam.
Al-Lakhmi, Ali bin Muhammad. 2011. Al-Tabsirah, Qatar: Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syuun Al-Islamiah.
Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1991. Raudah Al-Talibin Wa Umdah Al-Muftin, Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. 1964. Al-Jami’ li Ahkam Al-Quran, Kaherah: Dar Al-Kutub Al-Misriah.
Al-Sarwa, Ahmad. 2011. Al-Mulawathat Al-Thobi’iyyh wa Al-Sinaah, Kaherah: Al-Maktabah Al-Akademiyyah.
Al-Shirazi, Ibrahim bin Ali. t.t. Al-Muhazzab fi Al-Fiqh Al-Syafie, t.t: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah.
Al-Subki, Abdul Wahab bin Taqi Al-Din. 1991. Al-Ashbah Wa Nazair, t.t: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiah.
Al-Shurunbulali, Hasan bin Ammar. 2005. Maraqi Al-Falah Syarh Matan Nur Al-Idah, t.t: Al-Maktabah Al-Asriah.
Al-Suhaibani, Abdullah bin Umar. 2008. Ahkam Al-Biah fi Al-Fiqh Al-Islami, Riyadh: Dar Ibnu Al-Jauzi.
Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. Fiqh & Perundangan Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ang Kean Hua. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Monsun Di Malaysia: Kajian Kes Kota Bharu, Kelantan. Malaysian Journal of Society and Space. Vol 9.Georgafia UKM.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1980. Hukum-Hukum Fiqah Islam Siri 1, Kota Bharu: Pustaka Aman Press.
Habibah Abdul Wahid, Nurhidayah Muhamad Sharifuddin, Mohd Anuar Ramli. 2015. Penggunaan Air Banjir Ketika Bencana Banjir: Kajian Menurut Perspektif Halal Haram. Proceedings of the 2th International Convention on Islamic Management 2015.
Harmy Mohd Yusof, Syamsul Kamal Abdullah, Rosediani Muhamad, Wan Nor Ainon Wan Abdullah. 2015. Fikah Perubatan, Selangor: PTS Millenia.
Ibnu Daqiq Al-Eid, Muhammad bin Ali. 1995. Ihkam Al-Ihkam Syarh Umdah Al-Ahkam, t.t: Dar Al-Jil.
Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. 2009. Sunan Ibnu Majah, t.t: Dar Al-Risalah.
Ibnu Qudamah, Abdullah bin Ahmad. t.t. Al-Mughni, t.t: Maktabah Al-Kaherah.
Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. 2004. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Kaherah: Dar Al-Hadis.
Khairul Hafifi Maidin, Nor Amna Mohammad Nor dan Mohd Syauqi Nazmi. 2015. Kesan Banjir Terhadap Pengeluaran Padi dan Sosioekonomi Petani. Economic and Technology Management Review. Vol 10. MARDI.
Mohamad Afifuddin Ibrahim, Irwan Mohd Subri dan lain-lain. 2015. Fiqh Issues of Flood: A Study In Temerloh, Pahang. Prosiding Seminar Fiqh Semasa(SeFis) 2015. UFRC.
Mohd Ekhwan Toriman, Mohd Khairul Amri Kamarudin dan lain-lain. 2015. Bencana Banjir Kupasan Pelbagai Perspektif. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.
Noorazuan Md Hashim, Sulong Muhamad, Kadaruddin Aiyub, Norhayati Yahya. 2011. Pembangunan Tanah Hutan Dan Fenomena Banjir Kilat: Kes Sungai Lembing, Pahang. Jurnal e-Bangi. Vol 6. UKM.
Noremy Md Akhir, Azlinda Azman, Nazirah Hassan, Nur Hafizah Akhir. 2017. Kajian Penelitian Masalah Mangsa Bencana Banjir Disember 2014 Di Kelantan. Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 3. UKM.
Norizan binti Yusof. 2016. Pengurusan Elemen Psikologikal Sebagai Persediaan Menghadapi Banjir: Satu Kajian Kualitatif Terhadap Mangsa Banjir Di Kelantan. Jurnal Psikologi Malaysia.
Ralph Mitchell, Ji-Dong Gu. t.t. Environmental Microbiology, New Jersey: Wiley-Blackwell.
Sarina Yusoff, Rahimah Abdul Aziz. t.t. Bencana Alam dan Impak Banjir Besar 2014 Terhadap Komuniti Tempatan di Hulu Dungun, Terengganu: Satu Perspektif Sosiologi Bencana. USM.
Shibir, Muhammad Uthman. 2007. Al-Qawaid Al-Kuliyyah Wa Al-Dhawabit Al-Fiqhiyyah Fi Al-Syariah Al-Islamiah, ‘Amman: Dar Al-Nafais.
Siti Nurul Annisa Temrin, Azahan Awang. 2017. Bencana Banjir dan Tahap Pengetahuan Penduduk Terhadap Pengurusan Banjir di Serian Sarawak. Malaysian Journal of Society and Space. Vol 13.Georgafia UKM.
Thomas Jakubicka, Femke Vos, Revati Phalkey, Michael Marx. 2010. Health Impacts of Floods in Europe. Brussels: Catholic University of Louvain.
Weiwei Du, Gerard Joseph FitzGerald, Michele Clark, Xiang-Yu Hou. 2010. Health Impacts of Floods. Prehospital and Disaster Medicine. Vol 25. Queensland University of Technology.
Zaidan, Abdul Karim. t.t. Al-Mufasal Fi Ahkam Al-Mara’ah, Beirut: Muassah Al-Risalah.
Zummy Dahria Mohamed Basri, Zulhafizal Othman, Marfiah Ab. Wahid. 2015. Detection of Pathogenic Bacteria in Flood Water. Proceedings of International Symposium on Flood Research and Management(ISFRAM) 2014.
http://sites.alriyadh.com/alyamamah/article/969098(diakses pada 28 Jun 2018).
http://www.academia.edu/29020627/Penggunaan_Air_Untuk_Bersuci_Ketika_Bencana_Banjir_Menurut_Perspektif_Maqasid_al-Shari_ah(diakses pada 28 Jun 2018)
http://www.cybersecurity.my/data/content_files/44/1437.pdf?.diff=1414558216(diakses pada 22 Oktober 2018).
http://www.mstar.com.my/berita/berita-semasa/2015/01/03/banjir-1-bilion/(diakses pada 16 Mei 2017).
http://www.utm.my/news-clipping/category/utusan/page/14/(diakses pada 22 Oktober 2018).
http://www.utusan.com.my/berita/nahas-bencana/utm-cipta-mesin-8232-tapis-air-mudah-alih-1.48394(diakses pada 29 Jun 2018).
http://www.utusan.com.my/berita/nasional/penapis-ultrafitration-berjaya-8232-8216-selamatkan-8217-700-mangsa-banjir-1.61467(diakses pada 29 Jun 2018).
http://www.utusan.com.my/berita/wilayah/kaunselor-bantu-pulih-psikologi-mangsa-banjir-1.440788(diakses pada 28 Jun 2018).
https://engine.um.edu.my/media/articles/2015/lists/listsProvider16/news-2015/feb-20-2015-inisiatif-um-tapis-air-sungai-untuk-di-minum(diakses pada 22 Oktober 2018).
https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2014/11/08/deforestation-the-cause-of-flood/(diakses pada 12 Februari 2018).

Published

2018-11-02

How to Cite

Mohd Noor, M. I. (2018). Penentuan Status Air Banjir Dari Perspektif Analisis Fiqh: The determination of the status of flood water from the Fiqh analysis perspective. Journal of Fatwa Management and Research, 14(1), 1-11. https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol14no1.136